Nieuws


2019

 • 11 okt | Dekkingsgraad september 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2019 gedaald naar 119,2%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 110,8% (was 108,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand september gedaald van 853,1 miljoen naar 851,5 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,99%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,65%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 756,0 miljoen naar 739,2 miljoen.

 • 24 sep | Dekkingsgraad augustus 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2019 gedaald naar 120,0%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,4% (was 113,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van 833,8 miljoen naar 853,1 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 4,62%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,14%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 711,0 miljoen naar 756,0 miljoen.

 • 26 aug | Haalbaarheidstoets 2019 voor de site

  Ons fonds voert, verplicht, jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. We onderzoeken in die toets in hoeverre ons fonds de komende jaren de door haar gestelde doelen, onder verschillende economische omstandigheden, kan realiseren. Die doelen voor ons fonds zijn:

  • een grote mate van zekerheid voor de nominale pensioenaanspraken, waaronder de onvoorwaardelijke toeslagen voor de actieven, en pensioenrechten;
  • een toeslagbeleid voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigde met als ambitie de prijsindex.

  De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet van ons fonds, het verwachte pensioenresultaat (nominale aanspraken plus indexatieambitie) en de risico’s die daarbij horen. Bij de toets worden aan de hand van door DNB vastgestelde economische  parameters  2000 economische scenario’s doorgerekend. Daar zitten goede, maar ook slechte scenario’s tussen. Die berekeningen geven de resultaten weer voor wat betreft  het rendement, de dekkingsgraad, het pensioenresultaat, de premie,  de kansen op een tekort, de omvang van eventuele kortingen en de herstelkracht van ons fonds ingeval van een tekort. De berekeningen gaan uit van de voortzetting van ons fonds ( going concern).

  De berekeningen hebben tot de voor u relevante conclusies geleid:

  • naar verwachting hoeven de pensioenen in de komende jaren niet te worden verlaagd (niet gekort);
  • naar verwachting kunnen de pensioenen  op de lange termijn in lijn met de ambitie  van prijsinflatie   worden  geïndexeerd.

  Deze verwachtingen zijngebaseerd op een modelmatige berekeningmet de voorgeschreven parameters. De beleidsdekkingsgraadper 31 decembervan enig jaar is bepalend voor het toekennen van indexatie.

 • 17 jul | Dekkingsgraad juni 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juni 2019 gedaald naar 121,9%.  

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 115,4% (was 115,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van 791,6 miljoen naar 818,9 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,89%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 4,58%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 668,0 miljoen naar 691,5 miljoen

 • 21 mei | Stand van zaken mei 2019

  Per brief bent u geïnformeerd over de voorgenomen onderbrenging bij UnitedPensions in België. De inhoud treft u aan onder ‘Nieuws’ d.d. 19 maart 2019. In het bericht treft u tevens een link aan naar de bijlage.

  In de brief van 17 mei 2019 hebben wij een korte update gegeven over de stand van zaken. Momenteel wordt het voorgenomen besluit beoordeeld door het Verantwoordingsorgaan (VO) van het fonds. Zij maken hiervoor gebruik van adviseur Montae. Na ontvangst van het advies van het advies van het Verantwoordingsorgaan kunnen wij het vervolgtraject bepalen en de communicatie bepalen. Op dit moment hebben nog niet alle documenten een finale status.

  Ruim voorafgaand aan de stemming zullen wij zorgdragen voor uitgebreide informatie opdat u weloverwogen uw stem kunt uitbrengen.  

 • 17 mei | Dekkingsgraad april 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in april 2019 gedaald naar 122,8%. Bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 119,8% (was 118,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand april gestegen van 787,6 miljoen naar 794,6 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,58%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,50%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 651,9 miljoen naar 650,6 miljoen.

 • 06 mei | Dekkingsgraad maart 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in maart 2019 gedaald naar 122,9%. Bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 118,3% (was 119,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 766,6 miljoen naar 787,6 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 3,35%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,15%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 629,0 miljoen naar 651,9 miljoen.

  Bij de berekening van de verplichtingen is de toeslag die per 1 januari 2019 is verleend met terugwerkende kracht verwerkt.

 • 19 mrt | Informatie over het mogelijk onderbrengen van pensioenregelingen bij United Pensions in België

  U heeft een pensioen bij het Aon Pensioenfonds. Als bestuur streven wij naar een toekomstbestendig pensioen voor al onze deelnemers met zoveel mogelijk koopkrachtbehoud. Dat betekent dat wanneer de prijzen stijgen, ook uw pensioen (deels) mee kan stijgen. 

  Wij hebben in overleg met Aon en de ondernemingsraad onderzocht of uitvoering van de pensioenregeling door ons fonds voor alle deelnemers ook in de toekomst de beste oplossing is. Wij hebben na onderzoek de voorkeur om de pensioenen onder te brengen in UnitedPensions. In dit nieuwsbericht leest u wat deze mogelijke verandering voor u betekent.

  Waarom verandering?

  Sinds 2014 bouwen werknemers van Aon geen pensioen meer op bij ons fonds. Het fonds ontvangt dus geen premie meer voor pensioenopbouw. Hierdoor neemt de eigen herstelkracht van ons fonds af.

  In de situatie dat het fonds te weinig geld heeft ten opzichte van de toegezegde pensioenen is er een tekort. Aon heeft in dat geval geen verplichting tot extra betalingen. Dat betekent dat het fonds op eigen kracht een tekort moet opvangen. Als een tekort ontstaat, kan dit betekenen dat wij als bestuur moeten besluiten om uw pensioen te verlagen. Dat is voor ons een onwenselijke situatie.

  Ons fonds is nu financieel gezond, maar een tekort kan ontstaan in de toekomst. Juist omdat het fonds financieel gezond is, hebben wij onderzocht welke alternatieven er zijn voor de uitvoering van uw pensioen. In een gezonde situatie zijn namelijk meer opties beschikbaar.

  Wat is UnitedPensions?

  UnitedPensions is een pensioenfonds dat voor meerdere (Nederlandse) werkgevers de pensioenregeling uitvoert. UnitedPensions is gevestigd in België, waardoor ook het Belgische toezicht van toepassing wordt.

  Waarom onze pensioenregeling onderbrengen bij UnitedPensions?

  Uit ons onderzoek blijkt dat UnitedPensions de beste optie is, omdat:

  • het verwachte pensioenresultaat het hoogste is;
  • Aon een bijstortingsverplichting heeft als er tekorten ontstaan;
  • de uitvoering wordt ondergebracht bij een professionele organisatie.

  Daarnaast is aan de volgende randvoorwaarden voldaan:

  • ons pensioenvermogen binnen UnitedPensions is juridisch afgescheiden van andere pensioenvermogens;
  • de overdracht leidt niet tot onevenwichtigheid tussen de verschillende groepen;
  • deelnemers en pensioengerechtigden behouden medezeggenschap.

  Heeft het fonds ook alternatieven onderzocht?

  Wij hebben de verantwoordelijkheid om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. In de bijlage leest u welke alternatieven wij onderzocht hebben. 

  Aon Pensioenfonds, Aon en ondernemingsraad samen aan tafel

  Met Aon en de ondernemingsraad zijn wij in gesprek over de afronding van de juridische stukken, die bij UnitedPensions gaan gelden. Wij spreken ook met het Verantwoordingsorgaan van het fonds en de Vereniging van Belanghebbenden Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland.

  Aon heeft instemming nodig van de ondernemingsraad voor de onderbrenging bij UnitedPensions. Wij als bestuur besluiten over de collectieve waardeoverdracht van de reeds opgebouwde pensioenen naar UnitedPensions.

  Als de ondernemingsraad instemt met het verzoek van Aon, nemen wij een voorlopig besluit over de overdracht naar UnitedPensions. Dat besluit leggen wij daarna voor advies voor aan het Verantwoordingsorgaan van het fonds.

  Wat moet u doen? Uw stem telt!

  Het onderbrengen van alle pensioenverplichtingen en het vermogen van het fonds bij UnitedPensions noemen we een ‘collectieve waarde-overdracht’. Voor een collectieve waardeoverdracht naar een ander EU-land (België) is sinds kort instemming nodig van:

  • ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen door deelnemers (Aon werknemers) en gewezen deelnemers (oud-Aon werknemers) én
  • ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen door de pensioengerechtigden.

  Daarom schrijven wij een stemming uit voordat we een definitief besluit kunnen nemen. In de bijlage leest u meer over het vervolgtraject.

  Meer informatie

  Ruim voor de stemming informeren wij u over de collectieve waarde-overdracht en wat dat voor u  betekent. Dat doen wij op verschillende manieren: schriftelijk, via onze website en via (online)  bijeenkomsten. 

  Wij vertrouwen erop u met dit nieuwsbericht voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand
  van zaken.

  Hoogachtend,
  Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

  R.J. Mandos, voorzitter                       
  H.W. Yip, secretaris