Nieuws


2023

 • 23 jan | Toeslagverlening 2023

  Toeslagverlening 2023

  Het pensioenfonds streeft ernaar ieder jaar het pensioen van de inactieve deelnemers (slapers en pensioengerechtigden) te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening. De toeslagverlening ligt vast in het pensioenreglement. In het reglement is bepaald dat de toeslag niet negatief kan zijn en in enig kalenderjaar niet meer zal bedragen dan 4%. Het bestuur gebruikt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad (dit is de verhouding tussen de belegde middelen en de verplichtingen van het pensioenfonds) als leidraad voor de toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving. De regelgeving ligt vast in de specifieke regelgeving “Toekomst Bestendig Indexeren”. Nadere toelichting op deze regelgeving is opgenomen aan het eind van dit bericht


  Reguliere toeslagverlening bedraagt 4%

  Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag een (gedeeltelijke) toeslag toegekend worden. Het pensioenfonds mag niet meer toeslag verlenen dan er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% mogelijk is. Bij een beleidsdekkingsgraad van 140,1% (de TBI-grens) per 31 december 2022 kan een volledige toeslag volgens de prijsontwikkeling toegekend worden. Het toeslagbeleid is gebaseerd op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer die wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit indexcijfer is, gemeten over de periode van oktober 2021 tot oktober 2022, gestegen met 16,93%. Op basis van deze ambitie zou dit leiden tot een verhoging van het pensioen met 16,93% per 1 januari 2023. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2022 136%. Dit is lager dan de beleidsdekkingsgraad van 140,1% die vereist is om de toeslag volledig toe te kunnen kennen. De op basis van de beleidsdekkingsgraad toe te kennen toeslag bedraagt daardoor: (136,0% -/- 110%) / (140,1% -/- 110%) = 86,4% van de hierboven genoemde 16,93%. Dit komt overeen met 14,62%. Op grond hiervan, en het gegeven dat de te verlenen toeslag reglementair is beperkt tot 4%, heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 6 januari 2023 besloten om per 1 januari 2023 conform de reglementen een toeslag te verlenen van 4,00%. Deze toeslag is dit jaar al verwerkt in de pensioenen die in de maand januari worden uitgekeerd. De belanghebbenden die recht hebben op deze aanpassing worden nog per brief geïnformeerd.
   

  Geen ruimte voor inhaaltoeslag

  Bovengenoemde dekkingsgraad biedt geen ruimte om een inhaaltoeslag toe te kennen. Zoals hierboven aangegeven worden toeslagen berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. Op basis van hiervan is inhaalindexatie eerst mogelijk na het bereiken van een beleidsdekkingsgraad van 140,1%. De beleidsdekkingsgraad is met 136% echter lager.

  Overzicht toegekende voorwaardelijke toeslagen

   

  Datum

  Toeslag ambitie

  Verleende toeslag

  Verleende inhaaltoeslag

  Jaar verleende inhaaltoeslag

  1 januari 2009

  2,53%

  0,00%

  1,59%

  2019

  1 januari 2010

  0,40%

  0,20%

   

   

  1 januari 2011

  1,38%

  0,69%

   

   

  1 januari 2012

  2,33%

  0,00%

  2,33%

  2022

  1 januari 2013

  1,98%

  1,49%

  0,483%

  2022

  1 januari 2014

  0,90%

  0,90%

   

   

  1 januari 2015

  0,75%

  0,34%

   

   

  1 januari 2016

  0,41%

  0,10%

   

   

  1 januari 2017

  0,36%

  0,00%

   

   

  1 januari 2018

  1,34%

  1,34%

   

   

  1 januari 2019

  1,68%

  1,68%

   

   

  1 januari 2020

  1,73%

  1,27%

   

   

  1 januari 2021

  1,12%

  0,35%

   

   

  1 januari 2022

  3,28%

  3,28%

   

   

  1 januari 2023

  4,00% *)

  4,00%

   

   

   

  In 2012 is destijds geen toeslag verleend. Deze is in 2022 gecompenseerd. In 2013 is een gedeeltelijke toeslag verleend. De inhaaltoeslag van 0,483% geeft met de in 2013 toegekende toeslag van 1,49% cumulatief een toeslag van 1,98% (1,0149 * 1,00483 = 1,019802). Hiermee is de achterstand van die jaren middels inhaaltoeslagen in 2022 gecompenseerd. In het reglement is bepaald dat naarmate toeslagachterstanden ouder zijn, zij eerder worden ingehaald en dat achterstanden die ouder zijn dan 10 jaren niet meer in aanmerking worden genomen bij het toekennen van een inhaaltoeslag.*) in 2023 is de maximale toeslag van 4% conform het reglement toegekend bij een stijging van het CPI van 16,93%. Hiermee is de verleende toeslag gelijk aan de reglementair maximaal toe te kennen toeslag.

  Toelichting Toekomst Bestendig Indexeren

  Volgens de indexatieregels voor pensioenfondsen “Toekomst Bestendig Indexeren” (verder: TBI) mogen pensioenfondsen pas volledige indexatie toepassen als ze over voldoende eigen vermogen beschikken om deze pensioenen ook in de toekomst volledig te kunnen indexeren. Dit eigen vermogen is de TBI-grens en wordt berekend volgens de voorschriften en gepubliceerde parameters van De Nederlandsche Bank. Voor de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen houdt het pensioenfonds een voorziening pensioenverplichtingen (verder: VPV) aan. Daar tegenover beschikt het pensioenfonds over een vermogen. De verhouding tussen het vermogen en de VPV is de dekkingsgraad. Het voortschrijdende gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag (gedeeltelijk) geïndexeerd worden. Het pensioenfonds mag niet meer indexatie verlenen dan dat er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% aanwezig is.

  De TBI-grens wordt als volgt berekend:

  • eerst wordt een projectie gemaakt van alle toekomstige voorwaardelijke toeslagen over de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten, waarbij deze aanspraken en rechten jaarlijks met door de Nederlandsche Bank voorgeschreven inflatieparameters worden verhoogd;

  • vervolgens wordt de contante waarde bepaald van al deze toekomstige toeslagen op basis van het wettelijk voorgeschreven maximale netto rendement.

  • deze contante waarde, uitgedrukt in een percentage van de VPV, wordt opgeteld bij de minimaal benodigde beleidsdekkingsgraad van 110%.

 • 19 jan | Dekkingsgraad december 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 136,0% (was 135,6%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 140,3% (was 139,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 140,2% (was 139,1%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 737,0 miljoen naar EUR 701,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 4,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 5,8%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,1 mln naar EUR 18,2 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 528,2 miljoen naar 499,5 miljoen.

2022

 • 20 dec | Dekkingsgraad november 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 135,6% (was 134,9%).
  • De actuele dekkingsgraad is vrijwel onveranderd gebleven op 139,5% (was 139,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 139,1% (was 139,4%).

   

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 700,6 miljoen naar EUR 737,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 4,9%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 5,8%.
  • De liquide middelen zijn licht toegenomen van EUR 19,0 mln naar EUR 19,1 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 502,0 miljoen naar 528,2 miljoen.
 • 24 nov | Dekkingsgraad oktober 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 134,9% (was 134,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 139,6% (was 137,8%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 139,4% (was 137,5%).

   

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 697,3 miljoen naar EUR 700,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,0%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 3,3%.
  • De liquide middelen zijn constant gebleven op EUR 19,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 506,2 miljoen naar 502,0 miljoen.
 • 31 okt | Dekkingsgraad september – nadere toelichting op resultaten 2022

  Op dit moment is de wereld sterk in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de financiële markten. Tot en met eind september 2022 zijn de aandelenmarkten, maar ook de obligatiemarkt flink gedaald als gevolg van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. De sancties tegen Rusland en het stoppen van hun gasleveranties aan de rest van Europa zorgden voor een enorme stijging van de prijzen van olie en gas. Hierdoor steeg de inflatie pijlsnel tot 17% ten opzichte van een jaar geleden. Centrale banken zagen zich sneller dan verwacht genoodzaakt om de rente te verhogen en de verwachting is dat zij hier voorlopig mee door te gaan.

  De extreme inflatie en de snel oplopende rente is slecht nieuws voor de financiële markten, omdat beleggers de kans op een recessie zien toenemen en risicovolle en rentegevoelige beleggingen verkopen.

  Hierdoor daalde het vermogen van de portefeuille van het pensioenfonds in de eerste drie kwartalen met 226 mln. tot circa 697 mln. De portefeuille behaalde een beleggingsresultaat van -23,3%. De aandelenportefeuille daalde met 21,1% en de obligatieportefeuille daalde zelfs met 24,8% als gevolg van de opgelopen rente en toegenomen kredietrisico's.

  Zijn er dan nog lichtpuntjes? De rentestijging heeft weliswaar een negatief effect op de beleggingen, maar een positief effect op de pensioenverplichtingen, die met 173 miljoen (25,5%)  daalden tot ongeveer 506 miljoen. De verplichtingen daalden in deze periode sterker dan de beleggingen, zodat de dekkingsgraad van het pensioenfonds met 1,9% kon stijgen tot 137,8%.  

 • 28 okt | Dekkingsgraad september 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 134,2% (was 133,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 137,8% (was 138,7%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 137,5% (was 138,5%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 747,5 miljoen naar EUR 697,3 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 5,8%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 8,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,5 mln tot EUR 19,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 538,9 miljoen naar 506,2 miljoen.
 • 05 okt | Dekkingsgraad augustus 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 133,7% (was 132,9%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 138,7% (was 133,2%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 138,5% (was 132,6%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 785,2 miljoen naar EUR 747,5 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 5,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 3,5%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,0 mln tot EUR 19,5 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 589,7 miljoen naar 538,9 miljoen.
 • 16 aug | Dekkingsgraad juli 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,9% (was 132,5%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 133,2% (was 134,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 132,6% (was 134,3%).

   

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 740,4 miljoen naar EUR 785,2 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 6,1%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 6,0%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 20,4 mln tot EUR 21,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 550,1 miljoen naar 589,7 miljoen.
 • 22 jul | Dekkingsgraad juni 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,5% (was 132,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 134,6% (was 136,7%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 134,3% (was 136,4%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 785,1 miljoen naar EUR 740,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 4,5%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 8,1%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,9 mln tot EUR 20,4 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 574,1 miljoen naar 550,1 miljoen.
 • 13 jul | Jaarverslag 2021

  Het jaarverslag 2021 is op 29 juni 2022 vastgesteld door het bestuur.

  Het jaarverslag vindt u op de pagina downloads

 • 17 jun | Dekkingsgraad mei 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,2% (was 131,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 136,7% (was 136,1%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 136,4% (was 135,4%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 806,1 miljoen naar EUR 785,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,3%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 1,4%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 22,0 mln tot EUR 21,9 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 592,4 miljoen naar 574,1 miljoen.
 • 01 jun | Dekkingsgraad april 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 131,7% (was 131,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 136,1% (was 133,8%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 135,4% (was 132,7%).
    
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 853,3 miljoen naar EUR 806,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 2,7%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 10,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 23,4 mln tot EUR 23,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 637,8 miljoen naar 592,4 miljoen.
 • 18 mei | Toeslag en inhaaltoeslag in 2022

  Toeslag en inhaaltoeslag in 2022

  Het pensioenfonds streeft ernaar ieder jaar het pensioen van de inactieve deelnemers (slaper en gepensioneerden) te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening. De toeslagverlening ligt vast in het pensioenreglement. Het bestuur gebruikt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad (dit is de verhouding tussen de belegde middelen en de verplichtingen van het pensioenfonds) als leidraad voor de toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving.

  Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag een (gedeeltelijke) toeslag toegekend worden. Het pensioenfonds mag niet meer toeslag verlenen dan er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% mogelijk is. Bij een beleidsdekkingsgraad van 122,8% per 31 december 2021 kan een volledige toeslag volgens de prijsontwikkeling toegekend worden. Het toeslagbeleid is gebaseerd op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer die wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit indexcijfer is, gemeten over de periode van oktober 2020 tot oktober 2021, gestegen met 3,28%. Op basis van deze ambitie zou dit leiden tot een verhoging van het pensioen met 3,28% per 1 januari 2022.

  De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2021 129,4%. Dit is hoger dan de beleidsdekkingsgraad die vereist is om de toeslag volledig toe te kunnen kennen. Op grond hiervan heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 27 januari 2022 besloten om per 1 januari 2022 conform de ambitie een toeslag te verlenen van 3,28%. De belanghebbenden die recht hebben op deze aanpassing zijn per brief geïnformeerd.

  Bovengenoemde dekkingsgraad biedt ook nog ruimte om een inhaaltoeslag toe te kennen. De hoogte van deze toeslag is in de afgelopen periode vastgesteld.

  In de bestuursvergadering op 14 maart 2022 heeft het bestuur besloten per 1 januari 2022 een compensatie voor de  per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 (gedeeltelijk) gemiste, voorwaardelijke toeslagen toe te kennen aan degenen die destijds die toeslag gemist hebben én die per 1 januari 2022 nog aanspraken jegens ons fonds hebben.

  Aan alle betrokkenen die indexatiegerechtigd waren per 1 januari 2012 (en dus ook per 1 januari 2013) wordt een inhaaltoeslag toegekend van 2,824% van het per 1 januari 2022 opgebouwde pensioen, inclusief de per die datum verleende toeslag. Dit is een compensatie voor de in 2012 en 2013 gemiste toeslagen.

  Aan alle betrokkenen die op 1 januari 2012 nog niet indexatiegerechtigd waren, maar wel per 1 januari 2013 wordt een inhaaltoeslag toegekend van 0,483% van het per 1 januari 2021 opgebouwde pensioen, inclusief de per die datum verleende toeslag. Dit is een compensatie voor de in 2013 gemiste toeslagen.

  De inhaaltoeslag is berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar heeft alleen betrekking op toekomstige uitkeringen vanaf januari 2022.

  Na toekenning van de inhaaltoeslagen 2012 en 2013 ziet het overzicht van de gemiste voorwaardelijke toeslagen er als volgt uit:

  Datum

  Toeslag ambitie

  Verleende toeslag

  Verleende inhaaltoeslag

  Jaar verleende inhaaltoeslag

  1 januari 2009

  2,53%

  0,00%

  1,59%

  2019

  1 januari 2010

  0,40%

  0,20%

   

   

  1 januari 2011

  1,38%

  0,69%

   

   

  1 januari 2012

  2,33%

  0,00%

  2,33%

  2022

   

   

   

   

   

  1 januari 2013

  1,98%

  1,49%

  0,483%

  2022

  1 januari 2014

  0,90%

  0,90%

   

   

  1 januari 2015

  0,75%

  0,34%

   

   

  1 januari 2016

  0,41%

  0,10%

   

   

  1 januari 2017

  0,36%

  0,00%

   

   

  1 januari 2018

  1,34%

  1,34%

   

   

  1 januari 2019

  1,68%

  1,68%

   

   

  1 januari 2020

  1,73%

  1,27%

   

   

  1 januari 2021

  1,12%

  0,35%

   

   

  1 januari 2022

  3,28%

  3,28%

   

   

  In 2012 is destijds geen toeslag verleend. Deze is nu gecompenseerd. In 2013 is een gedeeltelijke toeslag verleend. De inhaaltoeslag van 0,483% geeft met de in 2013 toegekende toeslag van 1,49% cumulatief een toeslag van 1,98% (1,0149 * 1,00483 = 1,019802). Hiermee is de achterstand van die jaren middels inhaaltoeslagen gecompenseerd.

  Over het tijdstip van verwerking van de toeslag worden de belanghebbenden die recht hebben op de toeslag per brief geïnformeerd.

 • 22 apr | Dekkingsgraad maart 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 131,2% (was 130,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 133,8% (was 131,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 132,7% (was 130,4%).
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 866,0 miljoen naar EUR 853,3 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,6%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 1,2%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 19,1 mln tot EUR 23,4 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 658,3 miljoen naar 637,8 miljoen.
  • In maart heeft de werkgever de voorschotpremie voor 2022 ad EUR 5,0 mln betaald.
 • 30 mrt | Impact Oorlog in Oekraïne

  De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op het dagelijks leven van de burgers in het betrokken gebied. Het blijft hoogst onzeker hoe de oorlog zich zal ontwikkelen. Als gevolg van de situatie heeft onder meer de Europese Unie sancties opgelegd aan Rusland. Deze sanctiemaatregelen en de onzekerheid over hoe de oorlog zich zal ontwikkelen hebben invloed op de financiële markten.

  Heeft het pensioenfonds beleggingen in de Oekraïne en Rusland?

  De portefeuillemanagers hebben in aanloop naar de escalatie al voor een groot deel Russische aandelen in onze beleggingsportefeuille verkocht. Het pensioenfonds heeft momenteel alleen nog aandelen van drie Russische ondernemingen in haar aandelenportefeuille: Yandex, Sberbank en TCS. Van deze ondernemingen valt momenteel alleen de Sberbank onder sanctiemaatregelen, waardoor er in deze positie niet meer gehandeld mag worden. Daarnaast verbiedt Rusland buitenlandse investeerders om hun aandelen in Russische bedrijven te verkopen en is de beurs in Moskou (grotendeels) gesloten. Het is dus nu niet mogelijk om de Russische Yandex en TCS aandelen te verkopen.

  In de Oekraïne heeft het pensioenfonds geen aandelenposities.

  Binnen de vastrentende portefeuille heeft het pensioenfonds beleggingen in Oekraïense staatsobligaties. Russische staatsobligaties zitten niet in portefeuille, omdat die al enkele jaren uitgesloten zijn vanwege het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Verder is belegd in enkele Russische bedrijfsobligaties. Van deze posities valt momenteel de Russische VEB bank onder de sancties en mag er niet in worden gehandeld.

   

  Het fonds heeft de relevante posities in het kader van de EU-sanctiewetgeving direct gemeld bij DNB.

   

  Wat is het directe financiële gevolg voor het pensioenfonds?

  Eind januari 2022 was de totale waarde van alle aandelen- en obligatiebeleggingen in de Oekraïne en Rusland ongeveer € 3 miljoen euro. Dat was ongeveer 0,3% van het totaal belegd vermogen van het pensioenfonds. Dit kan gezien worden als het maximale verlies van het aanhouden van beleggingen in Oekraïne en Rusland. Inmiddels zijn de Russische aandelen uit voorzorg door onze vermogensbeheerder tot nul euro afgeboekt. Zodra de mogelijkheid er is, zal de vermogensbeheerder bepalen, wanneer de Russische posities het best kunnen worden verkocht.
   

  Wat is de invloed van alle gebeurtenissen op de beleggingen van het pensioenfonds?

  Door de Russische inval in de Oekraïne zijn de financiële markten wereldwijd geraakt. Inmiddels is de waarde van de beleggingen van het fonds eind februari 2022 ca. 6,5% gedaald ten opzichte van eind december 2021.

  Hoewel de actuele dekkingsgraad eind februari 2022 131,1% bedroeg en met 4,5%-punt was gedaald ten opzichte van eind december 2021, is de werkelijke marktimpact kleiner, omdat ongeveer 3%-punt van de daling betrekking heeft op de toegekende indexatie voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Vooralsnog blijft het effect op de dekkingsgraad dus beperkt tot een daling van ongeveer 1,5%. Dat komt doordat de rente sterk is opgelopen, waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald.
   

  Tot slot

  De onzekerheden waarmee de financiële markten te kampen hebben, zullen naar verwachting voorlopig aanhouden. Het bestuur monitort de ontwikkelingen op de financiële markten nauwgezet samen met de vermogensbeheerder Aegon Asset Management.

 • 28 mrt | Dekkingsgraad februari 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 130,6% (was 130,1%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 131,1% (was 129,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 130,0% (was 128,0%).
    
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 897,7 miljoen naar EUR 866,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 3,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,9 mln tot EUR 19,1 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn, mede door de verleende toeslag, gestegen van 693,4 miljoen naar 660,7 miljoen.
 • 25 feb | Dekkingsgraad januari 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 130,1% (was 129,4%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 129,6% (was 135,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 128,2% (was 133,5%).
  • Bij de berekening van de dekkingsgraad is rekening gehouden met de toekenning van de voorwaardelijke toeslag van 3,28% per 1 januari 2022.
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 926,2 miljoen naar EUR 899,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,8%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 4,8%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,1 mln tot EUR 19,9 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn, mede door de verleende toeslag, gestegen van 683,1 miljoen naar 693,4 miljoen.
 • 17 jan | Dekkingsgraad december 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in december 2021 gestegen naar 129,4% (was 128,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 135,6% (was 130,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 133,6% (was 128,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gedaald van EUR 927,3 miljoen naar EUR 926,2 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,9%; de waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 3,0%. De liquide middelen zijn in december afgenomen van EUR 21,6 mln tot EUR 21,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 709,0 miljoen naar 683,1 miljoen.


2021

 • 21 dec | Dekkingsgraad november 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in november 2021 gestegen naar 128,1% (was 127,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 130,9% (was 131,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 128,3% (was 129,1%).

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van EUR 923,9 miljoen naar EUR 927,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 1,81%; de waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 1,94%. De liquide middelen zijn in november afgenomen van EUR 21,8 mln tot EUR 21,6 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 701,1 miljoen naar 709,0 miljoen.

 • 18 nov | Dekkingsgraad oktober 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2021 gestegen naar 127,0% (was 125,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 131,8% (was 131,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 129,1% (was 129,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gestegen van EUR 908,4 miljoen naar EUR 923,9 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 0,61%; de waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 4,51%. De liquide middelen zijn in oktober afgenomen van EUR 24,1 mln tot EUR 21,8 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 692,5 miljoen naar 701,1 miljoen.

 • 27 okt | Dekkingsgraad september 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in september 2021 gestegen naar 125,4% (was 123,9%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 131,2% (was 130,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 129,2% (was 127,7%).

  De waarde van het vermogen is in de maand september gedaald van EUR 929,2 miljoen naar EUR 908,4 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,51%; de waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 2,64%. De liquide middelen zijn in september afgenomen van EUR 24,8 mln tot EUR 24,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 714,5 miljoen naar 692,5 miljoen.

 • 22 okt | Beëindiging bijdrage uit hoofde van artikel 13 van de uitvoeringsovereenkomst

  In aanvulling op de reguliere premie betaalde Aon jaarlijks een bijdrage van EUR 2,5 miljoen. De oorsprong van deze vergoeding ligt in het tot 1 januari 2015 geldende herstelplan. Aon heeft zich destijds bereid verklaard deze betalingen tot ultimo 2022 te continueren. Dit is vastgelegd in artikel 13 van de uitvoeringsovereenkomst. Hierin is de bepaling uit het herstelplan overgenomen dat de verplichting vervalt wanneer de actuele dekkingsgraad per ultimo van enig kalenderkwartaal een niveau bereikt dat behoort bij tweemaal het vereiste eigen vermogen.

  Verschillende factoren, waaronder de beleggingsresultaten, en natuurlijk ook de aanvullende bijdragen van Aon, hebben ervoor gezorgd dat het fonds er financieel goed voor staat. De graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo juni 2021 130,7%. De dekkingsgraad behorend bij het vereist eigen vermogen bedroeg toen 114,4%. De dekkingsgraad behorend bij tweemaal het vereist eigen vermogen was hiermee 128,8%. De actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo juni 2021 dus meer dan de dekkingsgraad behorend bij tweemaal het vereist eigen vermogen. De contractuele verplichting van de werkgever om de jaarlijkse aanvullende bijdrage van EUR 2,5 miljoen te betalen is daarmee komen te vervallen.

  Op 9 september 2021 heeft Aon aan het fonds kenbaar gemaakt dat de aanvullende bijdragen in 2021 en 2022 op grond van de uitvoeringsovereenkomst niet meer betaald zullen worden. In vervolg hierop heeft het fonds aan Aon bevestigd dat de contractuele verplichting per 30 juni 2021 is vervallen en dat de aanvullende bijdragen van 2021 en 2022 niet meer in rekening gebracht worden.

 • 16 sep | Dekkingsgraad augustus 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2021 gestegen naar 123,9% (was 122,6%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 130,0% (was 128,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 127,7% (was 125,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 923,5 miljoen naar EUR 929,2 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 0,29%; de waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 2,31%. De liquide middelen zijn in juli afgenomen van EUR 25,1 mln tot EUR 24,8 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 720,4 miljoen naar 714,5 miljoen.

 • 16 sep | Bestuurslid namens de werkgever

  Per 1 juli 2021 was de zittingstermijn van de heer A.S. de Korver als bestuurslid van onze stichting verstreken. De werkgever heeft de heer De Korver opnieuw voorgedragen voor een termijn. DNB heeft ons op onze voordracht meegedeeld dat zij geen aanleiding zien om zijn geschiktheid en/of betrouwbaarheid opnieuw te toetsen. Het bestuur heeft hem in de bestuursvergadering van 9 september 2020 herbenoemd als lid van het bestuur namens de werkgever.

 • 08 sep | Dekkingsgraad juli 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in juli 2021 gestegen naar 122,6% (was 121,3%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 128,2% (was 130,7%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 125,8% (was 128,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juli gestegen van EUR 914,3 miljoen naar EUR 923,5 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,89%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 0,25%. De liquide middelen zijn in juli afgenomen van EUR 26,0 mln tot EUR 25,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 699,4 miljoen naar 720,4 miljoen.

 • 13 aug | Uitslag oproep kandidaten voor een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Op 4 juni jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de zittingstermijn van de mevrouw C. Roos-Kempers per 1 juli 2020 was verstreken.

  Door de Belangenvereniging is mevrouw C. Roos-Kempers opnieuw als kandidaat voorgedragen. Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen andere geschikte kandidaten gemeld voor de vacante zetel namens de pensioengerechtigden.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben haar beoordeeld als een geschikte kandidaat. Mevrouw Roos is door het bestuur in de bestuursvergadering van 6 juli 2021 weer benoemd als lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.

 • 15 jul | Dekkingsgraad juni 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in juni 2021 gestegen naar 121,3% (was 119,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 130,7% (was 129,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 128,8% (was 127,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van EUR 905,3 miljoen naar EUR 914,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,56%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,93%. De liquide middelen zijn in juni afgenomen van EUR 26,1 mln tot EUR 26,0 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 696,7 miljoen naar 699,4 miljoen

 • 28 jun | Jaarverslag 2020

  Het jaarverslag 2020 is onlangs vastgesteld door het bestuur. Deze is te vinden op de downloads pagina.

 • 28 jun | Dekkingsgraad mei 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in mei 2021 gestegen naar 119,7% (was 118,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 129,9% (was 130,5%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 127,9% (was 128,6%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 904,6 miljoen naar EUR 905,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,05%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,34%. De liquide middelen zijn in mei afgenomen van EUR 26,6 mln tot EUR 26,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 693,3 miljoen naar 696,7 miljoen.

 • 07 jun | Oproep kandidaatstelling lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Mevrouw C. Roos-Kempers is sinds 14 mei 2020 vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Zij is destijds tussentijds benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan, waarbij zij de plaats van een afgetreden lid heeft ingenomen met een zittingsduur tot 1 juli 2021. Volgens het geldende verkiezingsreglement is de resterende zittingsduur van het voormalig Verantwoordingsorgaan-lid ook van toepassing op mevrouw Roos-Kempers.

  Van mevrouw Roos-Kempers verstrijkt derhalve op 1 juli 2021 de zittingstermijn. Er ontstaat per die datum een vacature bij het Verantwoordingsorgaan. Mevrouw Roos-Kempers heeft zich herkiesbaar gesteld.

  De Pensioenwet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden geschiedt op basis van verkiezing door de pensioengerechtigden bij ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één geschikte kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zichzelf kandidaat stellen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen*.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen*.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen*;
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij de kandidaatstelling ondersteunt.

   

  * Deze documenten kunt u downloaden van onze website www.pensioenfondsaon.nl

   

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan de profielschets voldoen. Een onderzoek naar de geschiktheid door de zittende leden van het Verantwoordingsorgaan maakt onderdeel uit van de procedure. De zittingstermijn is drie jaar.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze vangt aan op een door de Verkiezingscommissie vast te stellen tijdstip. Aanvang en duur van de Verkiezingstermijn zullen tijdig en schriftelijk met de kiesgerechtigden worden gecommuniceerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk binnen drie weken na dagtekening van deze brief in te dienen bij de Verkiezingscommissie:

  De Verkiezingscommissie
  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
  Postbus 518
  3000AM Rotterdam

 • 25 mei | Dekkingsgraad april 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in april 2021 gestegen naar 118,0% (was 116,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 130,5% (was 127,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 128,6% (was 125,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 899,1 miljoen naar EUR 904,6 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,29%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,89%. De liquide middelen zijn in april afgenomen van EUR 28,1 mln tot EUR 26,6 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 703,1 miljoen naar 693,3 miljoen.

 • 21 mei | Dekkingsgraad maart 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in maart 2021 gestegen naar 116,1% (was 114,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 127,9% (was 124,7%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 125,9% (was 122,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 887,4 miljoen naar EUR 899,1 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,33%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,91%. De liquide middelen zijn in maart toegenomen van EUR 24,7 mln tot EUR 28,1 mln, voornamelijk door de betaling van de voorschotpremie door de werkgever.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 711,5 miljoen naar 703,1 miljoen.

  In de verplichtingen per 31 maart 2021 is rekening gehouden met een onvoorwaardelijke indexatie van 2% voor de deelnemers eindloon per 1 april 2021 en 0% voor deelnemers middelloon per 1 januari 2021.

 • 12 apr | Resultaten deelnemersonderzoek communicatie

  Resultaten deelnemersonderzoek communicatie
  In januari en februari 2021 is onder de deelnemers van het pensioenfonds onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de communicatie van het pensioenfonds.
  In dit onderzoek is per brief aan 300 belanghebbenden gevraagd om digitaal via de website een enquête in te vullen. Deze belanghebbenden zijn verdeeld over de volgende drie statussen: 100 actieve deelnemers, 100 gewezen deelnemers en 100 pensioengerechtigden.

  Klik hier om het volledige onderzoek te lezen

 • 08 apr | Benoeming Fred Dozy als lid van het bestuur

  De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 1 april 2021 ingestemd met de benoeming van Fred Dozy als lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds is hiermee weer compleet. De benoeming van Fred zal in de bestuursvergadering van 29 april a.s. door het bestuur worden bekrachtigd.

  Het bestuur bestaat vanaf dat moment uit de volgende personen:
  Hans van den Hatert, voorzitter (namens de werkgever)
  Arjen de Korver, vice-voorzitter (namens de werkgever)
  Hoi-Wah Yip (namens de deelnemers)
  Fred Dozy (namens de pensioengerechtigden)
  Henk-Jan Strang (onafhankelijk lid)

 • 19 mrt | Dekkingsgraad februari 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in februari 2021 gestegen naar 114,3% (was 113,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 124,4% (was 120,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 122,1% (was 118,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van EUR 896,9 miljoen naar EUR 887,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 3,38%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,44%. De liquide middelen zijn in februari afgenomen van EUR 25,7 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 742,6 miljoen naar 713,2 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.

 • 18 mrt | Indexatie gepensioneerden en gewezen deelnemers

  Het bestuur van het Aon Pensioenfonds heeft besloten om de pensioenrechten van de pensioengerechtigden, alsmede de pensioenaanspraken van de arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers per 1 januari 2021 te verhogen met 0,35%.

 • 17 mrt | Geen indexatie middelloonregeling

  Omdat er dit jaar geen algemene loonronde is bij Aon, vindt er ook geen indexatie plaats in de middelloonregeling voor de deelnemers.

 • 22 feb | Dekkingsgraad januari 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in januari 2021 gestegen naar 113,4% (was 113,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 120,8% (was 119,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 118,0% (was 115,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gedaald van EUR 900,9 miljoen naar EUR 896,9 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,57%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,47%. De liquide middelen zijn in november afgenomen van EUR 27,7 mln tot EUR 25,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 751,5 miljoen naar 742,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

 • 21 jan | Dekkingsgraad december 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in december 2020 gedaald naar 113,2% (was 113,5%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,9% (was 117,4%).
  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,8% (was 113,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van EUR 888,0 miljoen naar EUR 901,1 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,32%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,05%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,7 mln tot EUR 27,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 756,6 miljoen naar 751,5 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

  De voorziening pensioenverplichtingen per 31-12-2020 is gebaseerd op voorlopige kasstromen per 31-12-2020, waarbij rekening is gehouden met de overgang naar de nieuwe Prognosetafel AG2020. Verder is in de betreffende kasstromen per 31-12-2020 ook rekening gehouden met:

  1. de nieuwe correctiefactoren (op de sterftekansen),
  2. de verhoging van de kostenopslag van 2,5% naar 2,75% en de verlaging van de wezenpensioenopslag van 2% naar 1%.

2020

 • 21 dec | Dekkingsgraad november 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in november 2020 gedaald naar 113,5% (was 113,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 117,4% (was 112,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 113,3% (was 108,5%)

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van EUR 860,2 miljoen naar EUR 888,0 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,86%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,3 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,8 miljoen naar 756,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2020 gedaald naar 113,7% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 112,6% (was 113,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,5% (was 109,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van EUR 860,6 miljoen naar EUR 860,2 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,13%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,02%. De liquide middelen zijn in oktober afgenomen van EUR 26,4 mln tot EUR 24,3 mln. 

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 759,0 miljoen naar 763,8 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 16 okt | Dekkingsgraad september 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,4%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 115,3%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,2% (was 111,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 859,7 miljoen naar EUR 860,6 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,09%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,31%. De liquide middelen zijn in september toegenomen van EUR 18,9 mln tot EUR 26,4 mln. De marktrente is gedaald. In september heeft het bestuur AIM de opdracht gegeven om de overwogen positie in HIGH Yield obligaties terug te brengen naar het normgewicht van 4,5% en de opbrengst onder te brengen in het geldmarkt fonds. Hiermee worden de daling van de vastrentende portefeuille en de relatief forse toename van de liquide middelen verklaard.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 745,9 miljoen naar 759,0 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert. Een herstelplan zal worden opgesteld.

 • 08 okt | Dekkingsgraad augustus 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2020 gestegen naar 114,4% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 115,3% (was 112,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 111,3% (was 107,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 855,2 miljoen naar EUR 859,8 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,37%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 4,79%. De liquide middelen zijn in augustus toegenomen van EUR 18,2 mln tot EUR 19,0 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,4 miljoen naar 745,9 miljoen.

  De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.

 • 01 okt | Dekkingsgraad juli 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juli 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 112% (was 111,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 107,5% (was 106,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juli gestegen van EUR 840,9 miljoen naar EUR 855,2 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De liquide middelen zijn in juli afgenomen van EUR 20,3 mln tot EUR 18,2 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen van 756,8 miljoen naar 763,4 miljoen.

 • 21 jul | Dekkingsgraad juni 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juni 2020 gedaald naar 114,7% (was 115,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 111,1% (was 109,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 106,9% (was 105,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van EUR 829,2 miljoen naar EUR 840,9 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,28%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 0,97%. Vanwege een wijziging in het mandaat zijn de liquide middelen in juni toegenomen van EUR 8,2 mln tot EUR 20,3 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 755,1 miljoen naar 756,8 miljoen.

 • 23 jun | Dekkingsgraad mei 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in mei 2020 gedaald naar 115,3% (was 116,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 109,8% (was 108,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 105,4% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand mei gestegen van EUR 824,8 miljoen naar EUR 829,2 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,46%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,68%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 762,9 miljoen naar 755,1 miljoen.

 • 25 mei | Dekkingsgraad april 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in april 2020 gedaald naar 116,1% (was 117,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 108,1% (was 107,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gelijk gebleven op naar 103,2% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 794,1 miljoen naar 824,8 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,05%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,55%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 741,9 miljoen naar 762,9 miljoen.

 • 12 mei | Dekkingsgraad maart 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in maart 2020 gedaald naar 117,0%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 106,9% (was 113,5%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 103,2% (was 109,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gedaald van 850,7 miljoen naar 793,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 4,51%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 13,52%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 749,8 miljoen naar 742,4 miljoen.

 • 17 mrt | Dekkingsgraad februari 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in februari 2020 gedaald naar 118,1% (was 118,8%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 118,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,4% (was 115,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van 858,7 miljoen naar 850,0 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 7,92%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 7,22,0 miljoen naar 749,8 miljoen.

 • 20 feb | Dekkingsgraad januari 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in januari 2019 gedaald naar 118,8% (was 119,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 118,9% (was 122,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 115,0% (was 119,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gestegen van 849,7 miljoen naar 858,7 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,47%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 1,75%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 693,3 miljoen naar 722,0 miljoen.