Nieuws


2023

 • 05 jul | Dekkingsgraad april 2023

  Dekkingsgraad april 2023

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 138,2% (was 137,9%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 140,3% (was 138,8%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 140,2% (was 138,9%).
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 718,4 miljoen naar EUR 717,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 7,6%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 9,5%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 21,0 mln naar EUR 77,2 mln
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 517,5 miljoen naar 511,5 miljoen.

  De sterke daling van de waardes van de beleggingen en de sterke toename van de liquide middelen houden verband met het vrijmaken van vermogen per slot 28 april 2023 om de overdracht van de aanspraken naar Zwitserleven per 1 mei 2023 te financieren. Dit is de laatste opgave van de dekkingsgraad van ons pensioenfonds.

 • 01 mei | Dekkingsgraad maart 2023

  Dekkingsgraad maart 2023

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 137,9% (was 137,4%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 138,8% (was 140,9%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 138,8% (was 140,9%).
  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 704,8 miljoen naar EUR 718,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 2,1%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 0,5%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 16,7 mln naar EUR 21,0 mln, mede door de betaling van de voorschotpremie 2023.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 500,2 miljoen naar 517,5 miljoen.
 • 31 mrt | Dekkingsgraad februari 2023

  Dekkingsgraad februari 2023

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 137,4% (was 136,6%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 140,9% (was 137,7%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 140,9% (was 137,6%).
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 725,2 miljoen naar EUR 704,8 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 0,8%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 6,5%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 17,8 mln naar EUR 16,7 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 526,9 miljoen naar 500,2 miljoen.

  De pensioenverplichtingen zijn nu gebaseerd op de nieuwe kasstromen uit het jaarwerk 2022

 • 15 mrt | Dekkingsgraad januari 2023

  Dekkingsgraad januari 2023

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 136,6% (was 136,0%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 137,7% (was 140,3%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 137,3% (was 140,2%).
  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 701,0 miljoen naar EUR 726,2 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 2,7%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 5,8%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 18,2 mln naar EUR 17,8 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 499,5 miljoen naar 529,1 miljoen.

  ‚ÄčIn het overzicht is de toegekende voorwaardelijke toeslag van 4% per 1 januari 2023 verwerkt.

 • 23 jan | Toeslagverlening 2023

  Toeslagverlening 2023

  Het pensioenfonds streeft ernaar ieder jaar het pensioen van de inactieve deelnemers (slapers en pensioengerechtigden) te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening. De toeslagverlening ligt vast in het pensioenreglement. In het reglement is bepaald dat de toeslag niet negatief kan zijn en in enig kalenderjaar niet meer zal bedragen dan 4%. Het bestuur gebruikt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad (dit is de verhouding tussen de belegde middelen en de verplichtingen van het pensioenfonds) als leidraad voor de toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving. De regelgeving ligt vast in de specifieke regelgeving “Toekomst Bestendig Indexeren”. Nadere toelichting op deze regelgeving is opgenomen aan het eind van dit bericht


  Reguliere toeslagverlening bedraagt 4%

  Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag een (gedeeltelijke) toeslag toegekend worden. Het pensioenfonds mag niet meer toeslag verlenen dan er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% mogelijk is. Bij een beleidsdekkingsgraad van 140,1% (de TBI-grens) per 31 december 2022 kan een volledige toeslag volgens de prijsontwikkeling toegekend worden. Het toeslagbeleid is gebaseerd op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer die wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit indexcijfer is, gemeten over de periode van oktober 2021 tot oktober 2022, gestegen met 16,93%. Op basis van deze ambitie zou dit leiden tot een verhoging van het pensioen met 16,93% per 1 januari 2023. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2022 136%. Dit is lager dan de beleidsdekkingsgraad van 140,1% die vereist is om de toeslag volledig toe te kunnen kennen. De op basis van de beleidsdekkingsgraad toe te kennen toeslag bedraagt daardoor: (136,0% -/- 110%) / (140,1% -/- 110%) = 86,4% van de hierboven genoemde 16,93%. Dit komt overeen met 14,62%. Op grond hiervan, en het gegeven dat de te verlenen toeslag reglementair is beperkt tot 4%, heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 6 januari 2023 besloten om per 1 januari 2023 conform de reglementen een toeslag te verlenen van 4,00%. Deze toeslag is dit jaar al verwerkt in de pensioenen die in de maand januari worden uitgekeerd. De belanghebbenden die recht hebben op deze aanpassing worden nog per brief geïnformeerd.
   

  Geen ruimte voor inhaaltoeslag

  Bovengenoemde dekkingsgraad biedt geen ruimte om een inhaaltoeslag toe te kennen. Zoals hierboven aangegeven worden toeslagen berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. Op basis van hiervan is inhaalindexatie eerst mogelijk na het bereiken van een beleidsdekkingsgraad van 140,1%. De beleidsdekkingsgraad is met 136% echter lager.

  Overzicht toegekende voorwaardelijke toeslagen

   

  Datum

  Toeslag ambitie

  Verleende toeslag

  Verleende inhaaltoeslag

  Jaar verleende inhaaltoeslag

  1 januari 2009

  2,53%

  0,00%

  1,59%

  2019

  1 januari 2010

  0,40%

  0,20%

   

   

  1 januari 2011

  1,38%

  0,69%

   

   

  1 januari 2012

  2,33%

  0,00%

  2,33%

  2022

  1 januari 2013

  1,98%

  1,49%

  0,483%

  2022

  1 januari 2014

  0,90%

  0,90%

   

   

  1 januari 2015

  0,75%

  0,34%

   

   

  1 januari 2016

  0,41%

  0,10%

   

   

  1 januari 2017

  0,36%

  0,00%

   

   

  1 januari 2018

  1,34%

  1,34%

   

   

  1 januari 2019

  1,68%

  1,68%

   

   

  1 januari 2020

  1,73%

  1,27%

   

   

  1 januari 2021

  1,12%

  0,35%

   

   

  1 januari 2022

  3,28%

  3,28%

   

   

  1 januari 2023

  4,00% *)

  4,00%

   

   

   

  In 2012 is destijds geen toeslag verleend. Deze is in 2022 gecompenseerd. In 2013 is een gedeeltelijke toeslag verleend. De inhaaltoeslag van 0,483% geeft met de in 2013 toegekende toeslag van 1,49% cumulatief een toeslag van 1,98% (1,0149 * 1,00483 = 1,019802). Hiermee is de achterstand van die jaren middels inhaaltoeslagen in 2022 gecompenseerd. In het reglement is bepaald dat naarmate toeslagachterstanden ouder zijn, zij eerder worden ingehaald en dat achterstanden die ouder zijn dan 10 jaren niet meer in aanmerking worden genomen bij het toekennen van een inhaaltoeslag.*) in 2023 is de maximale toeslag van 4% conform het reglement toegekend bij een stijging van het CPI van 16,93%. Hiermee is de verleende toeslag gelijk aan de reglementair maximaal toe te kennen toeslag.

  Toelichting Toekomst Bestendig Indexeren

  Volgens de indexatieregels voor pensioenfondsen “Toekomst Bestendig Indexeren” (verder: TBI) mogen pensioenfondsen pas volledige indexatie toepassen als ze over voldoende eigen vermogen beschikken om deze pensioenen ook in de toekomst volledig te kunnen indexeren. Dit eigen vermogen is de TBI-grens en wordt berekend volgens de voorschriften en gepubliceerde parameters van De Nederlandsche Bank. Voor de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen houdt het pensioenfonds een voorziening pensioenverplichtingen (verder: VPV) aan. Daar tegenover beschikt het pensioenfonds over een vermogen. De verhouding tussen het vermogen en de VPV is de dekkingsgraad. Het voortschrijdende gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag (gedeeltelijk) geïndexeerd worden. Het pensioenfonds mag niet meer indexatie verlenen dan dat er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% aanwezig is.

  De TBI-grens wordt als volgt berekend:

  • eerst wordt een projectie gemaakt van alle toekomstige voorwaardelijke toeslagen over de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten, waarbij deze aanspraken en rechten jaarlijks met door de Nederlandsche Bank voorgeschreven inflatieparameters worden verhoogd;

  • vervolgens wordt de contante waarde bepaald van al deze toekomstige toeslagen op basis van het wettelijk voorgeschreven maximale netto rendement.

  • deze contante waarde, uitgedrukt in een percentage van de VPV, wordt opgeteld bij de minimaal benodigde beleidsdekkingsgraad van 110%.

 • 19 jan | Dekkingsgraad december 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 136,0% (was 135,6%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 140,3% (was 139,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 140,2% (was 139,1%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 737,0 miljoen naar EUR 701,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 4,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 5,8%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,1 mln naar EUR 18,2 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 528,2 miljoen naar 499,5 miljoen.

2022

 • 20 dec | Dekkingsgraad november 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 135,6% (was 134,9%).
  • De actuele dekkingsgraad is vrijwel onveranderd gebleven op 139,5% (was 139,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 139,1% (was 139,4%).

   

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 700,6 miljoen naar EUR 737,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 4,9%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 5,8%.
  • De liquide middelen zijn licht toegenomen van EUR 19,0 mln naar EUR 19,1 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 502,0 miljoen naar 528,2 miljoen.
 • 24 nov | Dekkingsgraad oktober 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 134,9% (was 134,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 139,6% (was 137,8%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 139,4% (was 137,5%).

   

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 697,3 miljoen naar EUR 700,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,0%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 3,3%.
  • De liquide middelen zijn constant gebleven op EUR 19,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 506,2 miljoen naar 502,0 miljoen.
 • 31 okt | Dekkingsgraad september – nadere toelichting op resultaten 2022

  Op dit moment is de wereld sterk in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de financiële markten. Tot en met eind september 2022 zijn de aandelenmarkten, maar ook de obligatiemarkt flink gedaald als gevolg van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. De sancties tegen Rusland en het stoppen van hun gasleveranties aan de rest van Europa zorgden voor een enorme stijging van de prijzen van olie en gas. Hierdoor steeg de inflatie pijlsnel tot 17% ten opzichte van een jaar geleden. Centrale banken zagen zich sneller dan verwacht genoodzaakt om de rente te verhogen en de verwachting is dat zij hier voorlopig mee door te gaan.

  De extreme inflatie en de snel oplopende rente is slecht nieuws voor de financiële markten, omdat beleggers de kans op een recessie zien toenemen en risicovolle en rentegevoelige beleggingen verkopen.

  Hierdoor daalde het vermogen van de portefeuille van het pensioenfonds in de eerste drie kwartalen met 226 mln. tot circa 697 mln. De portefeuille behaalde een beleggingsresultaat van -23,3%. De aandelenportefeuille daalde met 21,1% en de obligatieportefeuille daalde zelfs met 24,8% als gevolg van de opgelopen rente en toegenomen kredietrisico's.

  Zijn er dan nog lichtpuntjes? De rentestijging heeft weliswaar een negatief effect op de beleggingen, maar een positief effect op de pensioenverplichtingen, die met 173 miljoen (25,5%)  daalden tot ongeveer 506 miljoen. De verplichtingen daalden in deze periode sterker dan de beleggingen, zodat de dekkingsgraad van het pensioenfonds met 1,9% kon stijgen tot 137,8%.  

 • 28 okt | Dekkingsgraad september 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 134,2% (was 133,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 137,8% (was 138,7%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 137,5% (was 138,5%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 747,5 miljoen naar EUR 697,3 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 5,8%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 8,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,5 mln tot EUR 19,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 538,9 miljoen naar 506,2 miljoen.
 • 05 okt | Dekkingsgraad augustus 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 133,7% (was 132,9%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 138,7% (was 133,2%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 138,5% (was 132,6%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 785,2 miljoen naar EUR 747,5 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 5,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 3,5%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,0 mln tot EUR 19,5 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 589,7 miljoen naar 538,9 miljoen.
 • 16 aug | Dekkingsgraad juli 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,9% (was 132,5%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 133,2% (was 134,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 132,6% (was 134,3%).

   

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 740,4 miljoen naar EUR 785,2 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 6,1%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 6,0%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 20,4 mln tot EUR 21,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 550,1 miljoen naar 589,7 miljoen.
 • 22 jul | Dekkingsgraad juni 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,5% (was 132,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 134,6% (was 136,7%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 134,3% (was 136,4%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 785,1 miljoen naar EUR 740,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 4,5%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 8,1%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,9 mln tot EUR 20,4 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 574,1 miljoen naar 550,1 miljoen.
 • 13 jul | Jaarverslag 2021

  Het jaarverslag 2021 is op 29 juni 2022 vastgesteld door het bestuur.

  Het jaarverslag vindt u op de pagina downloads

 • 17 jun | Dekkingsgraad mei 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,2% (was 131,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 136,7% (was 136,1%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 136,4% (was 135,4%).

   

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 806,1 miljoen naar EUR 785,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,3%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 1,4%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 22,0 mln tot EUR 21,9 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 592,4 miljoen naar 574,1 miljoen.
 • 01 jun | Dekkingsgraad april 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 131,7% (was 131,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 136,1% (was 133,8%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 135,4% (was 132,7%).
    
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 853,3 miljoen naar EUR 806,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 2,7%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 10,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 23,4 mln tot EUR 23,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 637,8 miljoen naar 592,4 miljoen.
 • 18 mei | Toeslag en inhaaltoeslag in 2022

  Toeslag en inhaaltoeslag in 2022

  Het pensioenfonds streeft ernaar ieder jaar het pensioen van de inactieve deelnemers (slaper en gepensioneerden) te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening. De toeslagverlening ligt vast in het pensioenreglement. Het bestuur gebruikt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad (dit is de verhouding tussen de belegde middelen en de verplichtingen van het pensioenfonds) als leidraad voor de toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving.

  Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag een (gedeeltelijke) toeslag toegekend worden. Het pensioenfonds mag niet meer toeslag verlenen dan er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% mogelijk is. Bij een beleidsdekkingsgraad van 122,8% per 31 december 2021 kan een volledige toeslag volgens de prijsontwikkeling toegekend worden. Het toeslagbeleid is gebaseerd op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer die wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit indexcijfer is, gemeten over de periode van oktober 2020 tot oktober 2021, gestegen met 3,28%. Op basis van deze ambitie zou dit leiden tot een verhoging van het pensioen met 3,28% per 1 januari 2022.

  De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2021 129,4%. Dit is hoger dan de beleidsdekkingsgraad die vereist is om de toeslag volledig toe te kunnen kennen. Op grond hiervan heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 27 januari 2022 besloten om per 1 januari 2022 conform de ambitie een toeslag te verlenen van 3,28%. De belanghebbenden die recht hebben op deze aanpassing zijn per brief geïnformeerd.

  Bovengenoemde dekkingsgraad biedt ook nog ruimte om een inhaaltoeslag toe te kennen. De hoogte van deze toeslag is in de afgelopen periode vastgesteld.

  In de bestuursvergadering op 14 maart 2022 heeft het bestuur besloten per 1 januari 2022 een compensatie voor de  per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 (gedeeltelijk) gemiste, voorwaardelijke toeslagen toe te kennen aan degenen die destijds die toeslag gemist hebben én die per 1 januari 2022 nog aanspraken jegens ons fonds hebben.

  Aan alle betrokkenen die indexatiegerechtigd waren per 1 januari 2012 (en dus ook per 1 januari 2013) wordt een inhaaltoeslag toegekend van 2,824% van het per 1 januari 2022 opgebouwde pensioen, inclusief de per die datum verleende toeslag. Dit is een compensatie voor de in 2012 en 2013 gemiste toeslagen.

  Aan alle betrokkenen die op 1 januari 2012 nog niet indexatiegerechtigd waren, maar wel per 1 januari 2013 wordt een inhaaltoeslag toegekend van 0,483% van het per 1 januari 2021 opgebouwde pensioen, inclusief de per die datum verleende toeslag. Dit is een compensatie voor de in 2013 gemiste toeslagen.

  De inhaaltoeslag is berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar heeft alleen betrekking op toekomstige uitkeringen vanaf januari 2022.

  Na toekenning van de inhaaltoeslagen 2012 en 2013 ziet het overzicht van de gemiste voorwaardelijke toeslagen er als volgt uit:

  Datum

  Toeslag ambitie

  Verleende toeslag

  Verleende inhaaltoeslag

  Jaar verleende inhaaltoeslag

  1 januari 2009

  2,53%

  0,00%

  1,59%

  2019

  1 januari 2010

  0,40%

  0,20%

   

   

  1 januari 2011

  1,38%

  0,69%

   

   

  1 januari 2012

  2,33%

  0,00%

  2,33%

  2022

   

   

   

   

   

  1 januari 2013

  1,98%

  1,49%

  0,483%

  2022

  1 januari 2014

  0,90%

  0,90%

   

   

  1 januari 2015

  0,75%

  0,34%

   

   

  1 januari 2016

  0,41%

  0,10%

   

   

  1 januari 2017

  0,36%

  0,00%

   

   

  1 januari 2018

  1,34%

  1,34%

   

   

  1 januari 2019

  1,68%

  1,68%

   

   

  1 januari 2020

  1,73%

  1,27%

   

   

  1 januari 2021

  1,12%

  0,35%

   

   

  1 januari 2022

  3,28%

  3,28%

   

   

  In 2012 is destijds geen toeslag verleend. Deze is nu gecompenseerd. In 2013 is een gedeeltelijke toeslag verleend. De inhaaltoeslag van 0,483% geeft met de in 2013 toegekende toeslag van 1,49% cumulatief een toeslag van 1,98% (1,0149 * 1,00483 = 1,019802). Hiermee is de achterstand van die jaren middels inhaaltoeslagen gecompenseerd.

  Over het tijdstip van verwerking van de toeslag worden de belanghebbenden die recht hebben op de toeslag per brief geïnformeerd.

 • 22 apr | Dekkingsgraad maart 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 131,2% (was 130,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 133,8% (was 131,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 132,7% (was 130,4%).
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 866,0 miljoen naar EUR 853,3 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,6%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 1,2%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 19,1 mln tot EUR 23,4 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 658,3 miljoen naar 637,8 miljoen.
  • In maart heeft de werkgever de voorschotpremie voor 2022 ad EUR 5,0 mln betaald.
 • 30 mrt | Impact Oorlog in Oekraïne

  De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op het dagelijks leven van de burgers in het betrokken gebied. Het blijft hoogst onzeker hoe de oorlog zich zal ontwikkelen. Als gevolg van de situatie heeft onder meer de Europese Unie sancties opgelegd aan Rusland. Deze sanctiemaatregelen en de onzekerheid over hoe de oorlog zich zal ontwikkelen hebben invloed op de financiële markten.

  Heeft het pensioenfonds beleggingen in de Oekraïne en Rusland?

  De portefeuillemanagers hebben in aanloop naar de escalatie al voor een groot deel Russische aandelen in onze beleggingsportefeuille verkocht. Het pensioenfonds heeft momenteel alleen nog aandelen van drie Russische ondernemingen in haar aandelenportefeuille: Yandex, Sberbank en TCS. Van deze ondernemingen valt momenteel alleen de Sberbank onder sanctiemaatregelen, waardoor er in deze positie niet meer gehandeld mag worden. Daarnaast verbiedt Rusland buitenlandse investeerders om hun aandelen in Russische bedrijven te verkopen en is de beurs in Moskou (grotendeels) gesloten. Het is dus nu niet mogelijk om de Russische Yandex en TCS aandelen te verkopen.

  In de Oekraïne heeft het pensioenfonds geen aandelenposities.

  Binnen de vastrentende portefeuille heeft het pensioenfonds beleggingen in Oekraïense staatsobligaties. Russische staatsobligaties zitten niet in portefeuille, omdat die al enkele jaren uitgesloten zijn vanwege het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Verder is belegd in enkele Russische bedrijfsobligaties. Van deze posities valt momenteel de Russische VEB bank onder de sancties en mag er niet in worden gehandeld.

   

  Het fonds heeft de relevante posities in het kader van de EU-sanctiewetgeving direct gemeld bij DNB.

   

  Wat is het directe financiële gevolg voor het pensioenfonds?

  Eind januari 2022 was de totale waarde van alle aandelen- en obligatiebeleggingen in de Oekraïne en Rusland ongeveer € 3 miljoen euro. Dat was ongeveer 0,3% van het totaal belegd vermogen van het pensioenfonds. Dit kan gezien worden als het maximale verlies van het aanhouden van beleggingen in Oekraïne en Rusland. Inmiddels zijn de Russische aandelen uit voorzorg door onze vermogensbeheerder tot nul euro afgeboekt. Zodra de mogelijkheid er is, zal de vermogensbeheerder bepalen, wanneer de Russische posities het best kunnen worden verkocht.
   

  Wat is de invloed van alle gebeurtenissen op de beleggingen van het pensioenfonds?

  Door de Russische inval in de Oekraïne zijn de financiële markten wereldwijd geraakt. Inmiddels is de waarde van de beleggingen van het fonds eind februari 2022 ca. 6,5% gedaald ten opzichte van eind december 2021.

  Hoewel de actuele dekkingsgraad eind februari 2022 131,1% bedroeg en met 4,5%-punt was gedaald ten opzichte van eind december 2021, is de werkelijke marktimpact kleiner, omdat ongeveer 3%-punt van de daling betrekking heeft op de toegekende indexatie voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Vooralsnog blijft het effect op de dekkingsgraad dus beperkt tot een daling van ongeveer 1,5%. Dat komt doordat de rente sterk is opgelopen, waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald.
   

  Tot slot

  De onzekerheden waarmee de financiële markten te kampen hebben, zullen naar verwachting voorlopig aanhouden. Het bestuur monitort de ontwikkelingen op de financiële markten nauwgezet samen met de vermogensbeheerder Aegon Asset Management.

 • 28 mrt | Dekkingsgraad februari 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 130,6% (was 130,1%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 131,1% (was 129,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 130,0% (was 128,0%).
    
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 897,7 miljoen naar EUR 866,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 3,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,9 mln tot EUR 19,1 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn, mede door de verleende toeslag, gestegen van 693,4 miljoen naar 660,7 miljoen.
 • 25 feb | Dekkingsgraad januari 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 130,1% (was 129,4%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 129,6% (was 135,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 128,2% (was 133,5%).
  • Bij de berekening van de dekkingsgraad is rekening gehouden met de toekenning van de voorwaardelijke toeslag van 3,28% per 1 januari 2022.
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 926,2 miljoen naar EUR 899,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,8%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 4,8%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,1 mln tot EUR 19,9 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn, mede door de verleende toeslag, gestegen van 683,1 miljoen naar 693,4 miljoen.