Nieuws


2021

 • 08 apr | Toekomst van het pensioenfonds (update april 2021)

  Het Aon pensioenfonds is een gesloten fonds. De omvang van het fonds is zodanig dat naar de mening van het bestuur voortzetting op termijn niet toekomstbestendig is. Medio 2020 hebben het bestuur van het pensioenfonds, de directie van Aon Groep Nederland en de ondernemingsraad  een eerste verkennend gesprek gevoerd over de toekomst van het fonds en afspraken gemaakt over de aanpak van dit traject.

  Hoe ziet het traject eruit?
  Het traject kent 3 hoofdfases:

  • De selectie van het type uitvoerder – dit lichten we hieronder toe
  • De selectie van de uitvoerder – welke partij gaat straks de uitvoering doen?
  • De implementatie – de overdracht van alle verplichtingen en beleggingen aan de geselecteerde uitvoerder.

  Waar staan we en hoe zijn we hier gekomen?
  Het keuzeproces van het type uitvoerder is doorlopen. Tijdens deze fase zijn 4 uitvoeringsvarianten bekeken:

  • Het voortzetten van het fonds
  • Uitvoering door een A(lgemeen) P(ensioen) F(onds). Een APF is een fonds waarin de regelingen van verschillende werkgevers zijn ondergebracht. Bij een APF is er de keuze om regelingen samen te voegen (een multi client kring) of apart te houden (een single client kring). Voor een separate kring is voldoende omvang vereist. Het Aon Pensioenfonds heeft voldoende omvang om de zelfstandigheid te behouden. De schaalgrootte is een belangrijk voordeel van een APF. Zowel in termen van uitvoering als bestuur.
  • Aansluiting zoeken bij een B(edrijfstak) P(ensioen) F(onds). Een BPF voert één regeling uit voor verschillende werkgevers die meestal in dezelfde sector werkzaam zijn. Een aantal BPF-en heeft zich ook opengesteld voor de uitvoering van regelingen van werkgevers die in andere sectoren werkzaam zijn. Bij een BPF zitten alle aangesloten partijen in één kring, waardoor er geen sprake meer is van zelfstandigheid van het Aon Pensioenfonds en heb je geen afgescheiden vermogen en eigen regeling meer.
  • Onderbrenging bij een verzekeraar. Als je de regeling bij een verzekeraar onderbrengt, koop je met de beschikbare middelen (de beleggingen van het fonds) een gegarandeerde pensioenuitkering in. De hoogte van de gegarandeerde uitkering en de toekomstige verhoging van deze uitkering is afhankelijk van de hoogte van de beleggingen en de rentestand. De rentestand is een hele belangrijke factor bij het bepalen van de prijs van het in te kopen pensioen op het moment van overdracht.

  Om tot de keuze te komen, hebben werkgever, fondsbestuur en de ondernemingsraad aan de hand van vooraf overeengekomen criteria een voorkeur bepaald. Hierbij hebben de verschillende partijen de criteria zelfstandig van een eigen weging voorzien. Bij alle partijen was op basis van deze criteria het APF de beste optie. In het laatste overleg met de betrokken partijen is afgesproken deze optie nader te onderzoeken. Wel is hierbij afgesproken dat onderbrenging bij een verzekeraar als alternatief getoetst wordt als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

  De visie van het bestuur
  Het bestuur ziet het APF als goed uitvoeringsalternatief omdat in die situatie de pensioentoezegging volledig nagekomen wordt. Met andere woorden:

  • de pensioenregeling hoeft niet gewijzigd te worden,
  • het vermogen blijft juridisch afgescheiden van het vermogen van de andere kringen bij het APF,
  • er is geen sprake van een herverdelingsvraagstuk, (is de waarde na overgang voor een ieder hetzelfde?) en
  • er is sprake van onderbrenging bij een professionele uitvoerder met een professioneel bestuur, waarbij via het belanghebbendenorgaan advies- en instemmingsrechten bestaan.

  Hoe nu verder?
  De eerste stappen zijn gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Naast een definitieve selectie van de uitvoerder moet het besluitvomingsproces zorgvuldig doorlopen worden. Hierbij horen, voordat het formele traject met DNB opgestart wordt, een overlegtraject van de werkgever met de OR en een adviesprocedure met het Verantwoordingsorgaan van het fonds. Parallel hieraan moet met de toekomstige uitvoerder gewerkt worden aan een zorgvuldige overdracht. Gedurende dit proces houden betrokken partijen pro-actief rekening met de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord.

  Op basis hiervan houden wij rekening met een doorlooptijd van één tot anderhalf jaar waarbij de besluitvorming dit najaar en een overdracht in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden.

  Via de nieuwspagina op de site van het fonds en, bij belangrijke stappen schriftelijk, houden wij de deelnemers op de hoogte van de voortgang van dit traject.

 • 08 apr | Benoeming Fred Dozy als lid van het bestuur

  De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 1 april 2021 ingestemd met de benoeming van Fred Dozy als lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds is hiermee weer compleet. De benoeming van Fred zal in de bestuursvergadering van 29 april a.s. door het bestuur worden bekrachtigd.

  Het bestuur bestaat vanaf dat moment uit de volgende personen:
  Hans van den Hatert, voorzitter (namens de werkgever)
  Arjen de Korver, vice-voorzitter (namens de werkgever)
  Hoi-Wah Yip (namens de deelnemers)
  Fred Dozy (namens de pensioengerechtigden)
  Henk-Jan Strang (onafhankelijk lid)

 • 19 mrt | Dekkingsgraad februari 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in februari 2021 gestegen naar 114,3% (was 113,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 124,4% (was 120,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 122,1% (was 118,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van EUR 896,9 miljoen naar EUR 887,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 3,38%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,44%. De liquide middelen zijn in februari afgenomen van EUR 25,7 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 742,6 miljoen naar 713,2 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.

 • 18 mrt | Indexatie gepensioneerden en gewezen deelnemers

  Het bestuur van het Aon Pensioenfonds heeft besloten om de pensioenrechten van de pensioengerechtigden, alsmede de pensioenaanspraken van de arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers per 1 januari 2021 te verhogen met 0,35%.

 • 17 mrt | Geen indexatie middelloonregeling

  Omdat er dit jaar geen algemene loonronde is bij Aon, vindt er ook geen indexatie plaats in de middelloonregeling voor de deelnemers.

 • 22 feb | Dekkingsgraad januari 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in januari 2021 gestegen naar 113,4% (was 113,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 120,8% (was 119,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 118,0% (was 115,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gedaald van EUR 900,9 miljoen naar EUR 896,9 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,57%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,47%. De liquide middelen zijn in november afgenomen van EUR 27,7 mln tot EUR 25,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 751,5 miljoen naar 742,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

 • 21 jan | Dekkingsgraad december 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in december 2020 gedaald naar 113,2% (was 113,5%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,9% (was 117,4%).
  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,8% (was 113,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van EUR 888,0 miljoen naar EUR 901,1 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,32%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,05%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,7 mln tot EUR 27,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 756,6 miljoen naar 751,5 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

  De voorziening pensioenverplichtingen per 31-12-2020 is gebaseerd op voorlopige kasstromen per 31-12-2020, waarbij rekening is gehouden met de overgang naar de nieuwe Prognosetafel AG2020. Verder is in de betreffende kasstromen per 31-12-2020 ook rekening gehouden met:

  1. de nieuwe correctiefactoren (op de sterftekansen),
  2. de verhoging van de kostenopslag van 2,5% naar 2,75% en de verlaging van de wezenpensioenopslag van 2% naar 1%.

2020

 • 21 dec | Dekkingsgraad november 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in november 2020 gedaald naar 113,5% (was 113,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 117,4% (was 112,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 113,3% (was 108,5%)

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van EUR 860,2 miljoen naar EUR 888,0 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,86%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,3 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,8 miljoen naar 756,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 04 dec | Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Op 18 maart is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de heer P.L.M. van Meeuwen zijn functie als lid van eht Verantwoordingsorgaan had neergelegd. Door de Belangenvereniging is mevrouw C. Roos-Kempers als kandidaat voorgedragen. Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor de vacante zetel namens de pensioengerechtigden.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben haar beoordeeld als een geschikte kandidaat. Mevrouw Roos is door het bestuur in de bestuursvergadering van 14 mei 2020 benoemd als lid van ons Verantwoordings-orgaan namens de pensioengerechtigden.

  Op 14 augustus is wederom een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de zittingstermijn van de heer F.H. Dozy per 1 juli 2020 was verstreken en hij zich niet herkiesbaar had gesteld. Tijdens de daarvoor gestelde termijn heeft de heer E. van Kooij zichzelf kandidaat gesteld voor de vacante zetel. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben hem beoordeeld als een geschikte kandidaat. De heer Van Kooij is door het bestuur in de bestuursvergadering van 20 oktober 2020 benoemd als lid van ons Verantwoordings-orgaan namens de pensioengerechtigden.

 • 20 nov | Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever

  In december 2019 heeft de heer A.C. van Amen zijn functie als lid van het Verantwoordingsorgaan van ons fonds neergelegd.

  Per 1 juli 2020 was de zittingstermijn van de heer T.E. Lutgendorff verstreken.

  De werkgever heeft de heer Lutgendorff opnieuw voorgedragen voor een termijn. Tevens heeft de werkgever mevrouw N. Ankoné voorgedragen als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

  Het bestuur heeft beide leden in de bestuursvergadering van 10 september 2020 benoemd als leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2020 gedaald naar 113,7% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 112,6% (was 113,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,5% (was 109,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van EUR 860,6 miljoen naar EUR 860,2 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,13%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,02%. De liquide middelen zijn in oktober afgenomen van EUR 26,4 mln tot EUR 24,3 mln. 

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 759,0 miljoen naar 763,8 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 16 okt | Dekkingsgraad september 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,4%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 115,3%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,2% (was 111,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 859,7 miljoen naar EUR 860,6 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,09%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,31%. De liquide middelen zijn in september toegenomen van EUR 18,9 mln tot EUR 26,4 mln. De marktrente is gedaald. In september heeft het bestuur AIM de opdracht gegeven om de overwogen positie in HIGH Yield obligaties terug te brengen naar het normgewicht van 4,5% en de opbrengst onder te brengen in het geldmarkt fonds. Hiermee worden de daling van de vastrentende portefeuille en de relatief forse toename van de liquide middelen verklaard.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 745,9 miljoen naar 759,0 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert. Een herstelplan zal worden opgesteld.

 • 08 okt | Dekkingsgraad augustus 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2020 gestegen naar 114,4% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 115,3% (was 112,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 111,3% (was 107,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 855,2 miljoen naar EUR 859,8 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,37%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 4,79%. De liquide middelen zijn in augustus toegenomen van EUR 18,2 mln tot EUR 19,0 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,4 miljoen naar 745,9 miljoen.

  De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.

 • 01 okt | Dekkingsgraad juli 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juli 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 112% (was 111,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 107,5% (was 106,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juli gestegen van EUR 840,9 miljoen naar EUR 855,2 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De liquide middelen zijn in juli afgenomen van EUR 20,3 mln tot EUR 18,2 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen van 756,8 miljoen naar 763,4 miljoen.

 • 30 sep | Uitslag kandidaat oproep voor 2 leden van het Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers

  Op 27 juli jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor twee vacante zetels voor leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. Deze vacature ontstond door het aflopen van de zittingstermijnen van de leden L.J.M. van Haren en B. Akker. Beide leden hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn.

  Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers.

  Het bestuur heeft beide leden in de bestuursvergadering van 10 september 2020 opnieuw benoemd als leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers.

 • 14 aug | Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezing als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Van de heer F.H. Dozy, vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden is op 1 juli 2020 de zittingstermijn verstreken. Er ontstaat per die datum een vacature bij het Verantwoordingsorgaan. Voor de heer Dozy is een traject opgestart om lid van het bestuur van ons fonds te worden. De heer Dozy heeft zich daarom niet herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn.

  Op grond van de Pensioenwet geldt het volgende:

  • De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en de deelnemers zijn op basis van hun onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. Gelet op de onderlinge getalsverhouding blijft het aantal vertegenwoordigers namens de deelnemers en die namens de pensioengerechtigden zoals die nu is.
  • De wet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de deelnemers geschiedt op basis van verkiezing door de deelnemers van ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zich zelf kandidaat stellen;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde  bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

   

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan deze profielschets voldoen.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Over de exacte invulling van de termijn wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk op 4 september 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000AM Rotterdam

  Of bij voorkeur via emailadres: gert.boorsma@aon.nl

   

  Met vriendelijke groet,

  Stichting "Pensioenfonds Aon Groep Nederland"

 • 05 aug | Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de pensioengerechtigden

  Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de pensioengerechtigden

  Op 29 mei is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de vacante bestuurszetel namens de pensioengerechtigden. Twee kandidaten hebben zich binnen de daarvoor gestelde termijn aangemeld als kandidaat.

  De Verkiezingscommissie heeft vervolgens gesprekken met beide kandidaten gevoerd om de geschiktheid van de kandidaat vast te stellen. Conform hetgeen in de “Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017” van de Pensioenfederatie is opgenomen dienen bestuurders vanaf dag één geschikt te zijn voor hun functie. Dat is het geval wanneer hij/zij beschikt over de benodigde kennis voor het besturen van het pensioenfonds in combinatie met de benodigde competenties en professioneel gedrag. Voor beide kandidaten heeft de Verkiezingscommissie geconstateerd dat zij nog niet vanaf dag één geschikt zijn om als bestuurder zitting te nemen.

  De Verkiezingscommissie vindt beide kandidaten wel geschikt, mits zij ieder eerst op hun specifieke kennis- en competentie-vlakken bijscholing volgen.

  Het bestuur heeft beide kandidaten de mogelijkheid geboden om als aspirant-bestuurslid zitting te nemen in het bestuur. Na afronding van de bijscholing tijdens het aspirant-deelnemerschap door beide kandidaten, worden er verkiezingen gehouden binnen de pensioengerechtigden-geleding voor de vacante bestuurszetel.

  Eén van de twee kandidaten heeft echter aangegeven hier van af te zien. Hierdoor blijft er één kandidaat over voor de vacante bestuurszetel, dat is dhr. F.H. Dozy. Het bestuur heeft reeds het bijscholings-traject met dhr. Dozy afgestemd. Na afronding hiervan zal het bestuur dhr. Dozy als geschikte kandidaat ter toetsing voordragen bij De Nederlandschse Bank (DNB). Als DNB geen bezwaar heeft tegen de benoeming, zal het bestuur hiertoe overgaan.

  Dhr. Dozy is thans nog lid van het Verantwoordingsorgaan (VO), maar heeft aangegeven zijn lidmaatschap bij het VO per direct neer te leggen. Het bestuur zal voor deze nieuwe vacante VO-zetel kandidaten oproepen in een separaat bericht.

  Het bestuur dankt beiden kandidaten voor hun aanmelding als kandidaat en heet dhr. Dozy welkom binnen het bestuur.

 • 05 aug | Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo wordt overgenomen

  Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo wordt overgenomen

  Ons fonds heeft de coördinatie en uitvoering met betrekking tot de pensioen- en uitkeringenadministratie, alsmede de financiële administratie en de verslaglegging uitbesteed aan RiskCo Administrations bv dat onderdeel is van InAdmin RiskCo (“RiskCo”).

  Een consortium van Achmea, Pensioenfonds PGB en ICT-dienstverlener CGI gaat een nieuw platform voor pensioenadministratie opzetten. Dit platform is gebaseerd op het RiskCo Administratie Platform van RiskCo. Achmea en PGB nemen het bedrijf RiskCo over onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

  Klik hier voor het persbericht voor meer informatie.

  Als de toezichthouders de overname goedkeuren, blijft de dienstverlening van RiskCo aan ons fonds in stand net zoals vóór de overname.

 • 05 aug | Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de deelnemers

  Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de deelnemers

  Op 2 juni jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers. Deze vacature ontstond door het aflopen van de zittingstermijn van het huidig bestuurslid namens de deelnemers mevrouw H.W. Yip per 1 juli 2020.

  Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers.

  Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers.

  Het bestuur heeft mevrouw Yip tijdens de bestuursvergadering van 29 juni jl. opnieuw benoemd als bestuurslid namens de deelnemers.

 • 27 jul | Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezing als lid van het Verantwoordingsorgaan

  U bent deelnemer van ons fonds. Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Van de heren L.J.M. van Haren en B. Akker, vertegenwoordigers namens de deelnemers, is de zittingstermijn op 1 juli 2020 verlopen. Er ontstaan per die datum twee vacatures bij het Verantwoordingsorgaan. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld.

  Op grond van de Pensioenwet geldt het volgende:

  • De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en de deelnemers zijn op basis van hun onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. Gelet op de onderlinge getalsverhouding blijft het aantal vertegenwoordigers namens de deelnemers en die namens de pensioengerechtigden zoals die nu is.
  • De wet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de deelnemers geschiedt op basis van verkiezing door de deelnemers van ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.​​

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een deelnemer, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zichzelf kandidaat stellen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf deelnemers de kandidatuur ondersteunen*.

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen deelnemer van ons fonds is, maar door ten minste vijf deelnemers van ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door deelnemers worden voorgedragen;*
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf deelnemers de kandidatuur ondersteunen.*

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;*
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die deelnemer zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

  Via onderstaaande links zijn voor de aanmelding de volgende stukken opgenomen die u kunt downloaden:

  • Formulier Ondersteuning kandidatuur lid VO
  • Formulier voor kandidaatstelling uhv voordracht door individuele dlns of pensioengerechtigden
  • Formulier voor kandidaatstelling lid van het Verantwoordingsorgaan
  • Formulier voor kandidaatstelling door Vereniging

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan de profielschets voldoen die u hier kunt downloaden.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Over de exacte invulling van de termijn wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk op 21 augustus 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000AM Rotterdam

  Of bij voorkeur vie emailadres: gert.boorsma@aon.nl

  Met vriendelijke groet,

  Stichting "Pensioenfonds Aon Groep Nederland"