Nieuws


2020

 • 18 mrt | Verkiezingsprocedure lid VO pensioengerechtigden

  Verkiezingsprocedure voor een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  De heer P. van Meeuwen heeft het bestuur op 19 december 2019 geïnformeerd dat hij aftreedt als voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan. De reden voor het aftreden is zijn teleurstelling over het besluit van de werkgever om niet langer mee te willen werken aan de collectieve waardeoverdracht aan UnitedPensions en de redenen die zijn gecommuniceerd voor dat besluit. Er is derhalve per die datum een vacature ontstaan bij het Verantwoordingsorgaan.

  Het bestuur heeft besloten dat de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden bij ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één geschikte kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zich zelf kandidaat stellen;
  • een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

  Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen;
  • een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

  Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;
  • een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  • een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

  * Dit document kunt u downloaden van onze website https://pensioenfondsaon.nl/meer-informatie/downloads/

  De leden van het Verantwoordingsorgaan bepalen onderling wie hun voorzitter wordt.

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan bijgevoegde profielschets voldoen.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze vangt aan op een door de Verkiezingscommissie vast te stellen tijdstip. Aanvang en duur van de Verkiezingstermijn zullen tijdig en schriftelijk met de kiesgerechtigden worden gecommuniceerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u uiterlijk op 10 april 2020 schriftelijk in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie
  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
  Postbus 518
  3000 AM  Rotterdam

 • 17 mrt | Dekkingsgraad februari 2020

  “Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in februari 2020 gedaald naar 118,1% (was 118,8%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 118,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,4% (was 115,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van 858,7 miljoen naar 850,0 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 7,92%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 7,22,0 miljoen naar 749,8 miljoen.”

 • 03 mrt | Aftreden van de heer Van Meeuwen als lid van het Verantwoordingsorgaan

  De heer P. van Meeuwen heeft het bestuur op 19 december 2019 geïnformeerd, dat hij aftreedt als voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan. De reden voor het aftreden is zijn teleurstelling over het besluit van de werkgever om niet langer mee te willen werken aan de collectieve waardeoverdracht aan UnitedPensions en de redenen die zijn gecommuniceerd voor dit besluit. Het bestuur betreurt zijn besluit en dankt de heer Van Meeuwen voor zijn jarenlange inzet voor het pensioenfonds.

   

 • 20 feb | Dekkingsgraad januari 2020

  “Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in januari 2019 gedaald naar 118,8% (was 119,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 118,9% (was 122,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 115,0% (was 119,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gestegen van 849,7 miljoen naar 858,7 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,47%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 1,75%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 693,3 miljoen naar 722,0 miljoen.”

 • 16 jan | Dekkingsgraad december 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2019 gestegen naar 119,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 122,6% (was 119,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 119,3% (was 115,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van 847,9 miljoen naar 849,7 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,71%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 711,9 miljoen naar 693,3 miljoen.


2019

 • 13 dec | Dekkingsgraad november 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in november 2019 gedaald naar 118,6%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,1% (was 118,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,5% (was 114,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gestegen van 845,6 miljoen naar 847,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,63%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,49%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 716,4 miljoen naar 711,8 miljoen.

 • 28 nov | Belangrijk nieuws over de voorgenomen overgang naar UnitedPensions

  In de afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gehouden over ons voornemen om de uitvoering van de pensioenregelingen over te dragen aan UnitedPensions en het pensioenfonds te ontbinden.

  Het bestuur moet u nu tot haar spijt meedelen dat de overdracht van de pensioenverplichtingen naar UnitedPensions niet door kan gaan. Afgelopen donderdag zijn wij door de werkgever geïnformeerd dat zij niet langer achter haar eerdere besluit staat om de pensioenen bij UnitedPensions onder te brengen. De werkgever geeft hier de volgende redenen voor aan:

  • In december 2018 werd door de regering tot een nieuw, strikt stemsysteem besloten voor het onderbrengen van opgebouwde collectieve pensioenvermogens buiten Nederland.
  • Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging en zal sterk veranderen door het recente pensioenakkoord en besluiten van minister Koolmees, zoals het versoepelen van de regels voor het korten van pensioenen.
  • De toekomst van het pensioenlandschap in Nederland is onzeker, de impact van de te verwachten veranderingen is groot en een positieve uitkomst op basis van het ingevoerde strikte stemsysteem is onzeker.

  Het bestuur had de overdracht aan UP graag ter stemming voorgelegd aan de belanghebbenden, ook al realiseren wij ons dat een positieve uitkomst van de stemming niet op voorhand vast stond. Naar onze mening bood UnitedPensions de beste oplossing voor de deelnemers en andere bij het fonds betrokken partijen. Er is door vele partijen de afgelopen maanden hard gewerkt om de juiste voorwaarden te creëren om zorgen weg te nemen. Het Verantwoordingsorgaan was positief over het bereikte resultaat.

  De pensioenproblematiek is echter complex en onzeker en iedere partij maakt daarin zijn eigen afwegingen. Dat moeten we accepteren, want zonder medewerking van de werkgever is onderbrenging van de pensioenverplichtingen bij UnitedPensions niet mogelijk.

  Hoe nu verder? Het bestuur is en blijft van mening dat het pensioenfonds kwetsbaar is en overdracht aan een andere uitvoerder in het belang van de deelnemers en andere belanghebbenden is. Wij gaan binnenkort in overleg met de andere betrokken partijen om tot een uitwerking van een alternatieve oplossing te komen.

  Tot het moment van de overdracht wordt de uitvoering van de pensioenregelingen ongewijzigd voortgezet. 

  Dit bericht zal ook nog per post aan alle belanghebbenden van ons fonds worden verzonden.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2019

  Vanaf ultimo 2019 vermelden wij niet alleen de beleidsdekkingsgraad op de website, maar tevens de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden en leidraad bij de besluitvorming omtrent de toeslagverlening. Wij blijven tevens de dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente publiceren, omdat het bestuur van mening is dat die een betere weergave is van de werkelijke stand van zaken.

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2019 gedaald naar 118,9%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 118,0% (was 115,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 114,3% (was 110,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van 851,5 miljoen naar 845,6 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,75%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,46%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 739,2 miljoen naar 716,4 miljoen.