Nieuws


2020

 • 30 jun | Uitstel jaarverslag 2019

  Op 26 maart 2020 heeft DNB aangegeven dat pensioenfondsen uitstel tot 30 september 2020 kunnen krijgen voor het indienen van de jaarstaten in verband met de Corona ontwikkelingen. Ons fonds heeft DNB geïnformeerd dat wij van dit uitstel gebruik zullen maken. Het jaarverslag 2019 wordt daarom op een later moment dan 30 juni vastgesteld. Kort nadat het jaarverslag 2019 door het bestuur is vastgesteld, zal het op de website gepubliceerd worden.

 • 23 jun | Dekkingsgraad mei 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in mei 2020 gedaald naar 115,3% (was 116,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 109,8% (was 108,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 105,4% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand mei gestegen van EUR 824,8 miljoen naar EUR 829,2 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,46%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,68%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 762,9 miljoen naar 755,1 miljoen.

 • 02 jun | Oproep kandidaten bestuurslid namens de deelnemers

  Deze vacature ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van huidig bestuurslid mevrouw H.W. Yip namens de deelnemers per 1 juli 2020.

  Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers.

  Mevrouw Yip is als huidig bestuurslid een voorkeurs-kandidaat voor het bestuur met name vanwege:

  • de continuïteit in het bestuur;
  • haar diepgaande kennis van het fonds;
  • haar rol als secretaris van het bestuur en daarmee onderdeel zijnde van het Dagelijks Bestuur;
  • haar financieel technische en actuariële kennis;
  • haar ervaring met (deelnemers)communicatie en uitbesteding; 
  • haar formele goedkeuring door de Nederlandsche Bank als bestuurslid; en
  • haar ervaring met collectieve waardeoverdracht met oog op de toekomstige waardeoverdracht van pensioenverplichtingen naar een andere pensioenuitvoerder.

  Deelnemers die zichzelf kandidaat stellen kunnen zich melden bij de verkiezingscommissie via het pensioenbureau van het pensioenfonds. Mevrouw Yip is thans lid van de verkiezingscommissie, maar zal gedurende de onderhavige verkiezingsprocedure vervangen worden door een ander bestuurslid.

  Kandidaten namens de deelnemers kunnen zijn:

  1. een deelnemer die zichzelf kandidaat stelt;
  2. een persoon, die door de ondernemingsraad van de werkgever als kandidaat is voorgedragen, onder bijvoeging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij / zij een eventuele bestuursfunctie zal aanvaarden. Die persoon kan ook iemand zijn buiten de kring van deelnemers van het fonds.

  De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het bestuur:

  1. een lid van het intern toezicht van het fonds;
  2. een lid van het verantwoordingsorgaan als genoemd in de statuten;
  3. een adviseur van het fonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds een vergoeding geniet voor diens adviezen;
  4. een werknemer van het fonds; en
  5. overige personen van wie het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van de kiescommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.


  Gezien de samenstelling van het bestuur roept het bestuur vooral vrouwelijke kandidaten op zich verkiesbaar te stellen voor de functie. Het bestuur heeft de ondernemingsraad geïnformeerd dat ook zij de mogelijkheid hebben om een kandidaat voor te dragen.

  In de profielschets kunt u zien aan welke vereisten een kandidaat ten minste dient te voldoen.

  Geïnteresseerden kunnen hun aanmelding kenbaar maken door bijgevoegd formulier in te vullen en aan het pensioenbureau (kantoor Rotterdam) te sturen, vergezeld van een kopie in kleur van het paspoort of rijbewijs.

  Aanmeldingen die uiterlijk 19 juni 2020 door het Pensioenfonds zijn ontvangen, worden in behandeling genomen. Een gesprek met de Verkiezingscommissie maakt deel uit van de procedure, mogelijk gevolgd door een toets op geschiktheid door een extern, gespecialiseerd bureau.

  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gert Boorsma via telefoonnummer 06 - 54 77 59 61.

   

 • 29 mei | Verkiezingsprocedure bestuurslid namens de pensioengerechtigden

  Het bestuur van ons Pensioenfonds bestaat thans uit vier vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Beide vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden, de heren F.J.H.J. van den Beld en L.J. Langenberg, hebben hun bestuurslidmaatschap beëindigd wegens gezondheidsredenen.

  In verband met een voorgenomen wijziging van de inrichting van het bestuur is er één vacature bij het bestuur voor een bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

  Pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen, dan wel iemand kandidaat stellen.

  Kandidaatstelling

  Kandidaten namens de pensioengerechtigden kunnen zijn:

  1. pensioengerechtigden die zich zelf kandidaat stellen, mits zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  2. een natuurlijk persoon die al dan niet tot de kring van pensioengerechtigden behoort, mits deze persoon schriftelijk aan het bestuur verklaart deze kandidaatstelling te aanvaarden en diens kandidaatstelling ten minste door tien (10) pensioengerechtigden wordt ondersteund blijkens een daartoe strekkende en ondertekende verklaring gericht aan het bestuur.

   

  De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het bestuur:

   

  1. een lid van het intern toezicht van het Fonds
  2. een lid van het Verantwoordingsorgaan als genoemd in de statuten
  3. een adviseur van het Fonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds een vergoeding geniet voor diens adviezen;
  4. een werknemer van het Fonds; en
  5. overige personen van wie het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van de verkiezingscommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.

   

  Via onderstaaande links zijn voor de aanmelding de volgende stukken opgenomen die u kunt downloaden:

   

  Een gesprek met de Verkiezingscommissie om de geschiktheid te toetsen is onderdeel van de procedure.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze wordt vastgesteld nadat de kieslijst is vastgesteld op basis van de kandidaatstellingen. De termijn wordt bekend gemaakt op bovenvermelde website.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk 12 juni 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000 AM  ROTTERDAM

  of per e-mail bij gert.boorsma@aon.nl

 • 25 mei | Dekkingsgraad april 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in april 2020 gedaald naar 116,1% (was 117,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 108,1% (was 107,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gelijk gebleven op naar 103,2% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 794,1 miljoen naar 824,8 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,05%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,55%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 741,9 miljoen naar 762,9 miljoen.

 • 12 mei | Dekkingsgraad maart 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in maart 2020 gedaald naar 117,0%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 106,9% (was 113,5%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 103,2% (was 109,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gedaald van 850,7 miljoen naar 793,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 4,51%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 13,52%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 749,8 miljoen naar 742,4 miljoen.

 • 11 mei | Wijziging samenstelling bestuur

  In verband met het aflopen van de zittingstermijnen van diverse bestuursleden per 1 juli 2020 heeft het bestuur zich gebogen over de samenstelling van het bestuur.

  Het bestuur is tot het inzicht gekomen dat een omvang van 8 bestuursleden voor een klein en in complexiteit beperkt fonds vrij groot is. Daarnaast kan vastgesteld worden, dat de bestuursleden relatief veel uitvoerend werk verrichten.

  De adviseur van het bestuur heeft een voorstel uitgewerkt met een kleiner bestuur met verbeterde ondersteuning door het Pensioenbureau en uitbestedingspartners.

  De opzet van het nieuwe bestuursmodel is, dat de paritaire samenstelling behouden blijft, waarbij 2 zetels door vertegenwoordigers van de werkgever worden ingenomen en de deelnemers en pensioengerechtigden elk met één zetel in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

  Daarnaast wordt een 5e bestuurszetel bezet door een onafhankelijk lid. Een onafhankelijk lid komt niet uit de geledingen van de werkgever, deelnemers en pensioengerechtigden. Met het benoemen van een onafhankelijk lid zijn wij instaat om een lid te benoemen met professionele kennis en bestuurlijke ervaring. 

  Een besluit hierover behoeft geen advies van het Verantwoordingsorgaan, maar het bestuur vindt het belangrijk dat de aanpassingen een breed draagvlak hebben. Het voorstel is daarom ook aan het Verantwoordingsorgaan voorgelegd voor hun advies. Na ontvangst van het positieve advies van het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur besloten het voorgestelde bestuursmodel in te voeren per 1 juli 2020.

 • 18 mrt | Verkiezingsprocedure lid VO pensioengerechtigden

  Verkiezingsprocedure voor een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  De heer P. van Meeuwen heeft het bestuur op 19 december 2019 geïnformeerd dat hij aftreedt als voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan. De reden voor het aftreden is zijn teleurstelling over het besluit van de werkgever om niet langer mee te willen werken aan de collectieve waardeoverdracht aan UnitedPensions en de redenen die zijn gecommuniceerd voor dat besluit. Er is derhalve per die datum een vacature ontstaan bij het Verantwoordingsorgaan.

  Het bestuur heeft besloten dat de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden bij ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één geschikte kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zich zelf kandidaat stellen;
  • een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

  Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen;
  • een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

  Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;
  • een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  • een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

  * Dit document kunt u downloaden van onze website https://pensioenfondsaon.nl/meer-informatie/downloads/

  De leden van het Verantwoordingsorgaan bepalen onderling wie hun voorzitter wordt.

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan bijgevoegde profielschets voldoen.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze vangt aan op een door de Verkiezingscommissie vast te stellen tijdstip. Aanvang en duur van de Verkiezingstermijn zullen tijdig en schriftelijk met de kiesgerechtigden worden gecommuniceerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u uiterlijk op 10 april 2020 schriftelijk in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie
  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
  Postbus 518
  3000 AM  Rotterdam

 • 17 mrt | Dekkingsgraad februari 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in februari 2020 gedaald naar 118,1% (was 118,8%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 118,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,4% (was 115,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van 858,7 miljoen naar 850,0 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 7,92%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 7,22,0 miljoen naar 749,8 miljoen.

 • 03 mrt | Aftreden van de heer Van Meeuwen als lid van het Verantwoordingsorgaan

  De heer P. van Meeuwen heeft het bestuur op 19 december 2019 geïnformeerd, dat hij aftreedt als voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan. De reden voor het aftreden is zijn teleurstelling over het besluit van de werkgever om niet langer mee te willen werken aan de collectieve waardeoverdracht aan UnitedPensions en de redenen die zijn gecommuniceerd voor dit besluit. Het bestuur betreurt zijn besluit en dankt de heer Van Meeuwen voor zijn jarenlange inzet voor het pensioenfonds.

   

 • 20 feb | Dekkingsgraad januari 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in januari 2019 gedaald naar 118,8% (was 119,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 118,9% (was 122,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 115,0% (was 119,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gestegen van 849,7 miljoen naar 858,7 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,47%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 1,75%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 693,3 miljoen naar 722,0 miljoen.

 • 16 jan | Dekkingsgraad december 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2019 gestegen naar 119,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 122,6% (was 119,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 119,3% (was 115,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van 847,9 miljoen naar 849,7 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,71%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 711,9 miljoen naar 693,3 miljoen.


2019

 • 13 dec | Dekkingsgraad november 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in november 2019 gedaald naar 118,6%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,1% (was 118,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,5% (was 114,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gestegen van 845,6 miljoen naar 847,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,63%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,49%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 716,4 miljoen naar 711,8 miljoen.

 • 28 nov | Belangrijk nieuws over de voorgenomen overgang naar UnitedPensions

  In de afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gehouden over ons voornemen om de uitvoering van de pensioenregelingen over te dragen aan UnitedPensions en het pensioenfonds te ontbinden.

  Het bestuur moet u nu tot haar spijt meedelen dat de overdracht van de pensioenverplichtingen naar UnitedPensions niet door kan gaan. Afgelopen donderdag zijn wij door de werkgever geïnformeerd dat zij niet langer achter haar eerdere besluit staat om de pensioenen bij UnitedPensions onder te brengen. De werkgever geeft hier de volgende redenen voor aan:

  • In december 2018 werd door de regering tot een nieuw, strikt stemsysteem besloten voor het onderbrengen van opgebouwde collectieve pensioenvermogens buiten Nederland.
  • Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging en zal sterk veranderen door het recente pensioenakkoord en besluiten van minister Koolmees, zoals het versoepelen van de regels voor het korten van pensioenen.
  • De toekomst van het pensioenlandschap in Nederland is onzeker, de impact van de te verwachten veranderingen is groot en een positieve uitkomst op basis van het ingevoerde strikte stemsysteem is onzeker.

  Het bestuur had de overdracht aan UP graag ter stemming voorgelegd aan de belanghebbenden, ook al realiseren wij ons dat een positieve uitkomst van de stemming niet op voorhand vast stond. Naar onze mening bood UnitedPensions de beste oplossing voor de deelnemers en andere bij het fonds betrokken partijen. Er is door vele partijen de afgelopen maanden hard gewerkt om de juiste voorwaarden te creëren om zorgen weg te nemen. Het Verantwoordingsorgaan was positief over het bereikte resultaat.

  De pensioenproblematiek is echter complex en onzeker en iedere partij maakt daarin zijn eigen afwegingen. Dat moeten we accepteren, want zonder medewerking van de werkgever is onderbrenging van de pensioenverplichtingen bij UnitedPensions niet mogelijk.

  Hoe nu verder? Het bestuur is en blijft van mening dat het pensioenfonds kwetsbaar is en overdracht aan een andere uitvoerder in het belang van de deelnemers en andere belanghebbenden is. Wij gaan binnenkort in overleg met de andere betrokken partijen om tot een uitwerking van een alternatieve oplossing te komen.

  Tot het moment van de overdracht wordt de uitvoering van de pensioenregelingen ongewijzigd voortgezet. 

  Dit bericht zal ook nog per post aan alle belanghebbenden van ons fonds worden verzonden.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2019

  Vanaf ultimo 2019 vermelden wij niet alleen de beleidsdekkingsgraad op de website, maar tevens de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden en leidraad bij de besluitvorming omtrent de toeslagverlening. Wij blijven tevens de dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente publiceren, omdat het bestuur van mening is dat die een betere weergave is van de werkelijke stand van zaken.

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2019 gedaald naar 118,9%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 118,0% (was 115,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 114,3% (was 110,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van 851,5 miljoen naar 845,6 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,75%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,46%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 739,2 miljoen naar 716,4 miljoen.

 • 05 nov | Inhaaltoeslag per 1 januari 2019

  In de bestuursvergadering van 28 augustus jl. heeft het bestuur besloten per 1 januari 2019 een compensatie voor de gemiste, voorwaardelijke toeslag per 1-1-2009 toe te kennen aan degenen die destijds die toeslag gemist hebben  en nog aanspraken jegens ons fonds hebben. De toeslag bedraagt 1,59% van het pensioen na de eerder toegekende toeslag van 1,68% per 1 januari 2019. De inhaaltoeslag is berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar heeft alleen betrekking op toekomstige uitkeringen (vanaf januari 2019).

  Na toekenning van de inhaaltoeslag 2009 ziet het overzicht van de gemiste voorwaardelijke toeslagen er als volgt uit:

  (114,96/108,63 - 1)*100% = 5,83%De cumulatieve achterstand na toekenning van de inhaaltoeslag 2009 bedraagt thans:

  Achterstanden ouder dan 10 jaar worden niet meer in aanmerking  genomen voor compensatie door middel van een inhaaltoeslag. In 2020 komt het restant van de in 2009 gemiste indexatie daarom niet meer in aanmerking voor een inhaalindexatie.

 • 11 okt | Dekkingsgraad september 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2019 gedaald naar 119,2%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 110,8% (was 108,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand september gedaald van 853,1 miljoen naar 851,5 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,99%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,65%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 756,0 miljoen naar 739,2 miljoen.

 • 24 sep | Dekkingsgraad augustus 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2019 gedaald naar 120,0%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,4% (was 113,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van 833,8 miljoen naar 853,1 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 4,62%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,14%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 711,0 miljoen naar 756,0 miljoen.

 • 26 aug | Haalbaarheidstoets 2019 voor de site

  Ons fonds voert, verplicht, jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. We onderzoeken in die toets in hoeverre ons fonds de komende jaren de door haar gestelde doelen, onder verschillende economische omstandigheden, kan realiseren. Die doelen voor ons fonds zijn:

  • een grote mate van zekerheid voor de nominale pensioenaanspraken, waaronder de onvoorwaardelijke toeslagen voor de actieven, en pensioenrechten;
  • een toeslagbeleid voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigde met als ambitie de prijsindex.

  De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet van ons fonds, het verwachte pensioenresultaat (nominale aanspraken plus indexatieambitie) en de risico’s die daarbij horen. Bij de toets worden aan de hand van door DNB vastgestelde economische  parameters  2000 economische scenario’s doorgerekend. Daar zitten goede, maar ook slechte scenario’s tussen. Die berekeningen geven de resultaten weer voor wat betreft  het rendement, de dekkingsgraad, het pensioenresultaat, de premie,  de kansen op een tekort, de omvang van eventuele kortingen en de herstelkracht van ons fonds ingeval van een tekort. De berekeningen gaan uit van de voortzetting van ons fonds ( going concern).

  De berekeningen hebben tot de voor u relevante conclusies geleid:

  • naar verwachting hoeven de pensioenen in de komende jaren niet te worden verlaagd (niet gekort);
  • naar verwachting kunnen de pensioenen  op de lange termijn in lijn met de ambitie  van prijsinflatie   worden  geïndexeerd.

  Deze verwachtingen zijngebaseerd op een modelmatige berekeningmet de voorgeschreven parameters. De beleidsdekkingsgraadper 31 decembervan enig jaar is bepalend voor het toekennen van indexatie.

 • 17 jul | Dekkingsgraad juni 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juni 2019 gedaald naar 121,9%.  

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 115,4% (was 115,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van 791,6 miljoen naar 818,9 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,89%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 4,58%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 668,0 miljoen naar 691,5 miljoen