Nieuws


2021

 • 21 jan | Dekkingsgraad december 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in december 2020 gedaald naar 113,2% (was 113,5%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,9% (was 117,4%).
  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,8% (was 113,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van EUR 888,0 miljoen naar EUR 901,1 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,32%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,05%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,7 mln tot EUR 27,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 756,6 miljoen naar 751,5 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

  De voorziening pensioenverplichtingen per 31-12-2020 is gebaseerd op voorlopige kasstromen per 31-12-2020, waarbij rekening is gehouden met de overgang naar de nieuwe Prognosetafel AG2020. Verder is in de betreffende kasstromen per 31-12-2020 ook rekening gehouden met:

  1. de nieuwe correctiefactoren (op de sterftekansen),
  2. de verhoging van de kostenopslag van 2,5% naar 2,75% en de verlaging van de wezenpensioenopslag van 2% naar 1%.

2020

 • 21 dec | Dekkingsgraad november 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in november 2020 gedaald naar 113,5% (was 113,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 117,4% (was 112,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 113,3% (was 108,5%)

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van EUR 860,2 miljoen naar EUR 888,0 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,86%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,3 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,8 miljoen naar 756,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 04 dec | Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Op 18 maart is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de heer P.L.M. van Meeuwen zijn functie als lid van eht Verantwoordingsorgaan had neergelegd. Door de Belangenvereniging is mevrouw C. Roos-Kempers als kandidaat voorgedragen. Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor de vacante zetel namens de pensioengerechtigden.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben haar beoordeeld als een geschikte kandidaat. Mevrouw Roos is door het bestuur in de bestuursvergadering van 14 mei 2020 benoemd als lid van ons Verantwoordings-orgaan namens de pensioengerechtigden.

  Op 14 augustus is wederom een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de zittingstermijn van de heer F.H. Dozy per 1 juli 2020 was verstreken en hij zich niet herkiesbaar had gesteld. Tijdens de daarvoor gestelde termijn heeft de heer E. van Kooij zichzelf kandidaat gesteld voor de vacante zetel. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben hem beoordeeld als een geschikte kandidaat. De heer Van Kooij is door het bestuur in de bestuursvergadering van 20 oktober 2020 benoemd als lid van ons Verantwoordings-orgaan namens de pensioengerechtigden.

 • 20 nov | Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever

  In december 2019 heeft de heer A.C. van Amen zijn functie als lid van het Verantwoordingsorgaan van ons fonds neergelegd.

  Per 1 juli 2020 was de zittingstermijn van de heer T.E. Lutgendorff verstreken.

  De werkgever heeft de heer Lutgendorff opnieuw voorgedragen voor een termijn. Tevens heeft de werkgever mevrouw N. Ankoné voorgedragen als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

  Het bestuur heeft beide leden in de bestuursvergadering van 10 september 2020 benoemd als leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2020 gedaald naar 113,7% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 112,6% (was 113,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,5% (was 109,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van EUR 860,6 miljoen naar EUR 860,2 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,13%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,02%. De liquide middelen zijn in oktober afgenomen van EUR 26,4 mln tot EUR 24,3 mln. 

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 759,0 miljoen naar 763,8 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 16 okt | Dekkingsgraad september 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,4%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 115,3%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,2% (was 111,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 859,7 miljoen naar EUR 860,6 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,09%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,31%. De liquide middelen zijn in september toegenomen van EUR 18,9 mln tot EUR 26,4 mln. De marktrente is gedaald. In september heeft het bestuur AIM de opdracht gegeven om de overwogen positie in HIGH Yield obligaties terug te brengen naar het normgewicht van 4,5% en de opbrengst onder te brengen in het geldmarkt fonds. Hiermee worden de daling van de vastrentende portefeuille en de relatief forse toename van de liquide middelen verklaard.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 745,9 miljoen naar 759,0 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert. Een herstelplan zal worden opgesteld.

 • 08 okt | Dekkingsgraad augustus 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2020 gestegen naar 114,4% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 115,3% (was 112,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 111,3% (was 107,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 855,2 miljoen naar EUR 859,8 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,37%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 4,79%. De liquide middelen zijn in augustus toegenomen van EUR 18,2 mln tot EUR 19,0 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,4 miljoen naar 745,9 miljoen.

  De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.

 • 01 okt | Dekkingsgraad juli 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juli 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 112% (was 111,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 107,5% (was 106,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juli gestegen van EUR 840,9 miljoen naar EUR 855,2 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De liquide middelen zijn in juli afgenomen van EUR 20,3 mln tot EUR 18,2 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen van 756,8 miljoen naar 763,4 miljoen.

 • 30 sep | Uitslag kandidaat oproep voor 2 leden van het Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers

  Op 27 juli jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor twee vacante zetels voor leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. Deze vacature ontstond door het aflopen van de zittingstermijnen van de leden L.J.M. van Haren en B. Akker. Beide leden hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn.

  Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers.

  Het bestuur heeft beide leden in de bestuursvergadering van 10 september 2020 opnieuw benoemd als leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers.

 • 14 aug | Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezing als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Van de heer F.H. Dozy, vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden is op 1 juli 2020 de zittingstermijn verstreken. Er ontstaat per die datum een vacature bij het Verantwoordingsorgaan. Voor de heer Dozy is een traject opgestart om lid van het bestuur van ons fonds te worden. De heer Dozy heeft zich daarom niet herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn.

  Op grond van de Pensioenwet geldt het volgende:

  • De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en de deelnemers zijn op basis van hun onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. Gelet op de onderlinge getalsverhouding blijft het aantal vertegenwoordigers namens de deelnemers en die namens de pensioengerechtigden zoals die nu is.
  • De wet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de deelnemers geschiedt op basis van verkiezing door de deelnemers van ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zich zelf kandidaat stellen;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde  bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

   

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan deze profielschets voldoen.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Over de exacte invulling van de termijn wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk op 4 september 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000AM Rotterdam

  Of bij voorkeur via emailadres: gert.boorsma@aon.nl

   

  Met vriendelijke groet,

  Stichting "Pensioenfonds Aon Groep Nederland"

 • 05 aug | Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de pensioengerechtigden

  Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de pensioengerechtigden

  Op 29 mei is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de vacante bestuurszetel namens de pensioengerechtigden. Twee kandidaten hebben zich binnen de daarvoor gestelde termijn aangemeld als kandidaat.

  De Verkiezingscommissie heeft vervolgens gesprekken met beide kandidaten gevoerd om de geschiktheid van de kandidaat vast te stellen. Conform hetgeen in de “Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017” van de Pensioenfederatie is opgenomen dienen bestuurders vanaf dag één geschikt te zijn voor hun functie. Dat is het geval wanneer hij/zij beschikt over de benodigde kennis voor het besturen van het pensioenfonds in combinatie met de benodigde competenties en professioneel gedrag. Voor beide kandidaten heeft de Verkiezingscommissie geconstateerd dat zij nog niet vanaf dag één geschikt zijn om als bestuurder zitting te nemen.

  De Verkiezingscommissie vindt beide kandidaten wel geschikt, mits zij ieder eerst op hun specifieke kennis- en competentie-vlakken bijscholing volgen.

  Het bestuur heeft beide kandidaten de mogelijkheid geboden om als aspirant-bestuurslid zitting te nemen in het bestuur. Na afronding van de bijscholing tijdens het aspirant-deelnemerschap door beide kandidaten, worden er verkiezingen gehouden binnen de pensioengerechtigden-geleding voor de vacante bestuurszetel.

  Eén van de twee kandidaten heeft echter aangegeven hier van af te zien. Hierdoor blijft er één kandidaat over voor de vacante bestuurszetel, dat is dhr. F.H. Dozy. Het bestuur heeft reeds het bijscholings-traject met dhr. Dozy afgestemd. Na afronding hiervan zal het bestuur dhr. Dozy als geschikte kandidaat ter toetsing voordragen bij De Nederlandschse Bank (DNB). Als DNB geen bezwaar heeft tegen de benoeming, zal het bestuur hiertoe overgaan.

  Dhr. Dozy is thans nog lid van het Verantwoordingsorgaan (VO), maar heeft aangegeven zijn lidmaatschap bij het VO per direct neer te leggen. Het bestuur zal voor deze nieuwe vacante VO-zetel kandidaten oproepen in een separaat bericht.

  Het bestuur dankt beiden kandidaten voor hun aanmelding als kandidaat en heet dhr. Dozy welkom binnen het bestuur.

 • 05 aug | Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo wordt overgenomen

  Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo wordt overgenomen

  Ons fonds heeft de coördinatie en uitvoering met betrekking tot de pensioen- en uitkeringenadministratie, alsmede de financiële administratie en de verslaglegging uitbesteed aan RiskCo Administrations bv dat onderdeel is van InAdmin RiskCo (“RiskCo”).

  Een consortium van Achmea, Pensioenfonds PGB en ICT-dienstverlener CGI gaat een nieuw platform voor pensioenadministratie opzetten. Dit platform is gebaseerd op het RiskCo Administratie Platform van RiskCo. Achmea en PGB nemen het bedrijf RiskCo over onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

  Klik hier voor het persbericht voor meer informatie.

  Als de toezichthouders de overname goedkeuren, blijft de dienstverlening van RiskCo aan ons fonds in stand net zoals vóór de overname.

 • 05 aug | Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de deelnemers

  Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de deelnemers

  Op 2 juni jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers. Deze vacature ontstond door het aflopen van de zittingstermijn van het huidig bestuurslid namens de deelnemers mevrouw H.W. Yip per 1 juli 2020.

  Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers.

  Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers.

  Het bestuur heeft mevrouw Yip tijdens de bestuursvergadering van 29 juni jl. opnieuw benoemd als bestuurslid namens de deelnemers.

 • 27 jul | Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezing als lid van het Verantwoordingsorgaan

  U bent deelnemer van ons fonds. Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Van de heren L.J.M. van Haren en B. Akker, vertegenwoordigers namens de deelnemers, is de zittingstermijn op 1 juli 2020 verlopen. Er ontstaan per die datum twee vacatures bij het Verantwoordingsorgaan. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld.

  Op grond van de Pensioenwet geldt het volgende:

  • De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en de deelnemers zijn op basis van hun onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. Gelet op de onderlinge getalsverhouding blijft het aantal vertegenwoordigers namens de deelnemers en die namens de pensioengerechtigden zoals die nu is.
  • De wet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de deelnemers geschiedt op basis van verkiezing door de deelnemers van ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.​​

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een deelnemer, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zichzelf kandidaat stellen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf deelnemers de kandidatuur ondersteunen*.

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen deelnemer van ons fonds is, maar door ten minste vijf deelnemers van ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door deelnemers worden voorgedragen;*
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf deelnemers de kandidatuur ondersteunen.*

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;*
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die deelnemer zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

  Via onderstaaande links zijn voor de aanmelding de volgende stukken opgenomen die u kunt downloaden:

  • Formulier Ondersteuning kandidatuur lid VO
  • Formulier voor kandidaatstelling uhv voordracht door individuele dlns of pensioengerechtigden
  • Formulier voor kandidaatstelling lid van het Verantwoordingsorgaan
  • Formulier voor kandidaatstelling door Vereniging

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan de profielschets voldoen die u hier kunt downloaden.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Over de exacte invulling van de termijn wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk op 21 augustus 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000AM Rotterdam

  Of bij voorkeur vie emailadres: gert.boorsma@aon.nl

  Met vriendelijke groet,

  Stichting "Pensioenfonds Aon Groep Nederland"

 • 21 jul | Dekkingsgraad juni 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juni 2020 gedaald naar 114,7% (was 115,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 111,1% (was 109,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 106,9% (was 105,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van EUR 829,2 miljoen naar EUR 840,9 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,28%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 0,97%. Vanwege een wijziging in het mandaat zijn de liquide middelen in juni toegenomen van EUR 8,2 mln tot EUR 20,3 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 755,1 miljoen naar 756,8 miljoen.

 • 30 jun | Uitstel jaarverslag 2019

  Op 26 maart 2020 heeft DNB aangegeven dat pensioenfondsen uitstel tot 30 september 2020 kunnen krijgen voor het indienen van de jaarstaten in verband met de Corona ontwikkelingen. Ons fonds heeft DNB geïnformeerd dat wij van dit uitstel gebruik zullen maken. Het jaarverslag 2019 wordt daarom op een later moment dan 30 juni vastgesteld. Kort nadat het jaarverslag 2019 door het bestuur is vastgesteld, zal het op de website gepubliceerd worden.

 • 23 jun | Dekkingsgraad mei 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in mei 2020 gedaald naar 115,3% (was 116,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 109,8% (was 108,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 105,4% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand mei gestegen van EUR 824,8 miljoen naar EUR 829,2 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,46%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,68%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 762,9 miljoen naar 755,1 miljoen.

 • 02 jun | Oproep kandidaten bestuurslid namens de deelnemers

  Deze vacature ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van huidig bestuurslid mevrouw H.W. Yip namens de deelnemers per 1 juli 2020.

  Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers.

  Mevrouw Yip is als huidig bestuurslid een voorkeurs-kandidaat voor het bestuur met name vanwege:

  • de continuïteit in het bestuur;
  • haar diepgaande kennis van het fonds;
  • haar rol als secretaris van het bestuur en daarmee onderdeel zijnde van het Dagelijks Bestuur;
  • haar financieel technische en actuariële kennis;
  • haar ervaring met (deelnemers)communicatie en uitbesteding; 
  • haar formele goedkeuring door de Nederlandsche Bank als bestuurslid; en
  • haar ervaring met collectieve waardeoverdracht met oog op de toekomstige waardeoverdracht van pensioenverplichtingen naar een andere pensioenuitvoerder.

  Deelnemers die zichzelf kandidaat stellen kunnen zich melden bij de verkiezingscommissie via het pensioenbureau van het pensioenfonds. Mevrouw Yip is thans lid van de verkiezingscommissie, maar zal gedurende de onderhavige verkiezingsprocedure vervangen worden door een ander bestuurslid.

  Kandidaten namens de deelnemers kunnen zijn:

  1. een deelnemer die zichzelf kandidaat stelt;
  2. een persoon, die door de ondernemingsraad van de werkgever als kandidaat is voorgedragen, onder bijvoeging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij / zij een eventuele bestuursfunctie zal aanvaarden. Die persoon kan ook iemand zijn buiten de kring van deelnemers van het fonds.

  De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het bestuur:

  1. een lid van het intern toezicht van het fonds;
  2. een lid van het verantwoordingsorgaan als genoemd in de statuten;
  3. een adviseur van het fonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds een vergoeding geniet voor diens adviezen;
  4. een werknemer van het fonds; en
  5. overige personen van wie het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van de kiescommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.


  Gezien de samenstelling van het bestuur roept het bestuur vooral vrouwelijke kandidaten op zich verkiesbaar te stellen voor de functie. Het bestuur heeft de ondernemingsraad geïnformeerd dat ook zij de mogelijkheid hebben om een kandidaat voor te dragen.

  In de profielschets kunt u zien aan welke vereisten een kandidaat ten minste dient te voldoen.

  Geïnteresseerden kunnen hun aanmelding kenbaar maken door bijgevoegd formulier in te vullen en aan het pensioenbureau (kantoor Rotterdam) te sturen, vergezeld van een kopie in kleur van het paspoort of rijbewijs.

  Aanmeldingen die uiterlijk 19 juni 2020 door het Pensioenfonds zijn ontvangen, worden in behandeling genomen. Een gesprek met de Verkiezingscommissie maakt deel uit van de procedure, mogelijk gevolgd door een toets op geschiktheid door een extern, gespecialiseerd bureau.

  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gert Boorsma via telefoonnummer 06 - 54 77 59 61.

   

 • 29 mei | Verkiezingsprocedure bestuurslid namens de pensioengerechtigden

  Het bestuur van ons Pensioenfonds bestaat thans uit vier vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Beide vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden, de heren F.J.H.J. van den Beld en L.J. Langenberg, hebben hun bestuurslidmaatschap beëindigd wegens gezondheidsredenen.

  In verband met een voorgenomen wijziging van de inrichting van het bestuur is er één vacature bij het bestuur voor een bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

  Pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen, dan wel iemand kandidaat stellen.

  Kandidaatstelling

  Kandidaten namens de pensioengerechtigden kunnen zijn:

  1. pensioengerechtigden die zich zelf kandidaat stellen, mits zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  2. een natuurlijk persoon die al dan niet tot de kring van pensioengerechtigden behoort, mits deze persoon schriftelijk aan het bestuur verklaart deze kandidaatstelling te aanvaarden en diens kandidaatstelling ten minste door tien (10) pensioengerechtigden wordt ondersteund blijkens een daartoe strekkende en ondertekende verklaring gericht aan het bestuur.

   

  De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het bestuur:

   

  1. een lid van het intern toezicht van het Fonds
  2. een lid van het Verantwoordingsorgaan als genoemd in de statuten
  3. een adviseur van het Fonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds een vergoeding geniet voor diens adviezen;
  4. een werknemer van het Fonds; en
  5. overige personen van wie het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van de verkiezingscommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.

   

  Via onderstaaande links zijn voor de aanmelding de volgende stukken opgenomen die u kunt downloaden:

   

  Een gesprek met de Verkiezingscommissie om de geschiktheid te toetsen is onderdeel van de procedure.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze wordt vastgesteld nadat de kieslijst is vastgesteld op basis van de kandidaatstellingen. De termijn wordt bekend gemaakt op bovenvermelde website.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk 12 juni 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000 AM  ROTTERDAM

  of per e-mail bij gert.boorsma@aon.nl

 • 25 mei | Dekkingsgraad april 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in april 2020 gedaald naar 116,1% (was 117,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 108,1% (was 107,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gelijk gebleven op naar 103,2% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 794,1 miljoen naar 824,8 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,05%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,55%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 741,9 miljoen naar 762,9 miljoen.