Nieuws


2022

 • 18 mei | Toeslag en inhaaltoeslag in 2022

  Toeslag en inhaaltoeslag in 2022

  Het pensioenfonds streeft ernaar ieder jaar het pensioen van de inactieve deelnemers (slaper en gepensioneerden) te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening. De toeslagverlening ligt vast in het pensioenreglement. Het bestuur gebruikt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad (dit is de verhouding tussen de belegde middelen en de verplichtingen van het pensioenfonds) als leidraad voor de toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving.

  Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag een (gedeeltelijke) toeslag toegekend worden. Het pensioenfonds mag niet meer toeslag verlenen dan er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% mogelijk is. Bij een beleidsdekkingsgraad van 122,8% per 31 december 2021 kan een volledige toeslag volgens de prijsontwikkeling toegekend worden. Het toeslagbeleid is gebaseerd op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer die wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit indexcijfer is, gemeten over de periode van oktober 2020 tot oktober 2021, gestegen met 3,28%. Op basis van deze ambitie zou dit leiden tot een verhoging van het pensioen met 3,28% per 1 januari 2022.

  De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2021 129,4%. Dit is hoger dan de beleidsdekkingsgraad die vereist is om de toeslag volledig toe te kunnen kennen. Op grond hiervan heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 27 januari 2022 besloten om per 1 januari 2022 conform de ambitie een toeslag te verlenen van 3,28%. De belanghebbenden die recht hebben op deze aanpassing zijn per brief geïnformeerd.

  Bovengenoemde dekkingsgraad biedt ook nog ruimte om een inhaaltoeslag toe te kennen. De hoogte van deze toeslag is in de afgelopen periode vastgesteld.

  In de bestuursvergadering op 14 maart 2022 heeft het bestuur besloten per 1 januari 2022 een compensatie voor de  per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 (gedeeltelijk) gemiste, voorwaardelijke toeslagen toe te kennen aan degenen die destijds die toeslag gemist hebben én die per 1 januari 2022 nog aanspraken jegens ons fonds hebben.

  Aan alle betrokkenen die indexatiegerechtigd waren per 1 januari 2012 (en dus ook per 1 januari 2013) wordt een inhaaltoeslag toegekend van 2,824% van het per 1 januari 2022 opgebouwde pensioen, inclusief de per die datum verleende toeslag. Dit is een compensatie voor de in 2012 en 2013 gemiste toeslagen.

  Aan alle betrokkenen die op 1 januari 2012 nog niet indexatiegerechtigd waren, maar wel per 1 januari 2013 wordt een inhaaltoeslag toegekend van 0,483% van het per 1 januari 2021 opgebouwde pensioen, inclusief de per die datum verleende toeslag. Dit is een compensatie voor de in 2013 gemiste toeslagen.

  De inhaaltoeslag is berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar heeft alleen betrekking op toekomstige uitkeringen vanaf januari 2022.

  Na toekenning van de inhaaltoeslagen 2012 en 2013 ziet het overzicht van de gemiste voorwaardelijke toeslagen er als volgt uit:

  Datum

  Toeslag ambitie

  Verleende toeslag

  Verleende inhaaltoeslag

  Jaar verleende inhaaltoeslag

  1 januari 2009

  2,53%

  0,00%

  1,59%

  2019

  1 januari 2010

  0,40%

  0,20%

   

   

  1 januari 2011

  1,38%

  0,69%

   

   

  1 januari 2012

  2,33%

  0,00%

  2,33%

  2022

   

   

   

   

   

  1 januari 2013

  1,98%

  1,49%

  0,483%

  2022

  1 januari 2014

  0,90%

  0,90%

   

   

  1 januari 2015

  0,75%

  0,34%

   

   

  1 januari 2016

  0,41%

  0,10%

   

   

  1 januari 2017

  0,36%

  0,00%

   

   

  1 januari 2018

  1,34%

  1,34%

   

   

  1 januari 2019

  1,68%

  1,68%

   

   

  1 januari 2020

  1,73%

  1,27%

   

   

  1 januari 2021

  1,12%

  0,35%

   

   

  1 januari 2022

  3,28%

  3,28%

   

   

  In 2012 is destijds geen toeslag verleend. Deze is nu gecompenseerd. In 2013 is een gedeeltelijke toeslag verleend. De inhaaltoeslag van 0,483% geeft met de in 2013 toegekende toeslag van 1,49% cumulatief een toeslag van 1,98% (1,0149 * 1,00483 = 1,019802). Hiermee is de achterstand van die jaren middels inhaaltoeslagen gecompenseerd.

  Over het tijdstip van verwerking van de toeslag worden de belanghebbenden die recht hebben op de toeslag per brief geïnformeerd.

 • 22 apr | Dekkingsgraad maart 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 131,2% (was 130,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 133,8% (was 131,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 132,7% (was 130,4%).
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 866,0 miljoen naar EUR 853,3 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,6%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 1,2%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 19,1 mln tot EUR 23,4 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 658,3 miljoen naar 637,8 miljoen.
  • In maart heeft de werkgever de voorschotpremie voor 2022 ad EUR 5,0 mln betaald.
 • 30 mrt | Impact Oorlog in Oekraïne

  De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op het dagelijks leven van de burgers in het betrokken gebied. Het blijft hoogst onzeker hoe de oorlog zich zal ontwikkelen. Als gevolg van de situatie heeft onder meer de Europese Unie sancties opgelegd aan Rusland. Deze sanctiemaatregelen en de onzekerheid over hoe de oorlog zich zal ontwikkelen hebben invloed op de financiële markten.

  Heeft het pensioenfonds beleggingen in de Oekraïne en Rusland?

  De portefeuillemanagers hebben in aanloop naar de escalatie al voor een groot deel Russische aandelen in onze beleggingsportefeuille verkocht. Het pensioenfonds heeft momenteel alleen nog aandelen van drie Russische ondernemingen in haar aandelenportefeuille: Yandex, Sberbank en TCS. Van deze ondernemingen valt momenteel alleen de Sberbank onder sanctiemaatregelen, waardoor er in deze positie niet meer gehandeld mag worden. Daarnaast verbiedt Rusland buitenlandse investeerders om hun aandelen in Russische bedrijven te verkopen en is de beurs in Moskou (grotendeels) gesloten. Het is dus nu niet mogelijk om de Russische Yandex en TCS aandelen te verkopen.

  In de Oekraïne heeft het pensioenfonds geen aandelenposities.

  Binnen de vastrentende portefeuille heeft het pensioenfonds beleggingen in Oekraïense staatsobligaties. Russische staatsobligaties zitten niet in portefeuille, omdat die al enkele jaren uitgesloten zijn vanwege het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Verder is belegd in enkele Russische bedrijfsobligaties. Van deze posities valt momenteel de Russische VEB bank onder de sancties en mag er niet in worden gehandeld.

   

  Het fonds heeft de relevante posities in het kader van de EU-sanctiewetgeving direct gemeld bij DNB.

   

  Wat is het directe financiële gevolg voor het pensioenfonds?

  Eind januari 2022 was de totale waarde van alle aandelen- en obligatiebeleggingen in de Oekraïne en Rusland ongeveer € 3 miljoen euro. Dat was ongeveer 0,3% van het totaal belegd vermogen van het pensioenfonds. Dit kan gezien worden als het maximale verlies van het aanhouden van beleggingen in Oekraïne en Rusland. Inmiddels zijn de Russische aandelen uit voorzorg door onze vermogensbeheerder tot nul euro afgeboekt. Zodra de mogelijkheid er is, zal de vermogensbeheerder bepalen, wanneer de Russische posities het best kunnen worden verkocht.
   

  Wat is de invloed van alle gebeurtenissen op de beleggingen van het pensioenfonds?

  Door de Russische inval in de Oekraïne zijn de financiële markten wereldwijd geraakt. Inmiddels is de waarde van de beleggingen van het fonds eind februari 2022 ca. 6,5% gedaald ten opzichte van eind december 2021.

  Hoewel de actuele dekkingsgraad eind februari 2022 131,1% bedroeg en met 4,5%-punt was gedaald ten opzichte van eind december 2021, is de werkelijke marktimpact kleiner, omdat ongeveer 3%-punt van de daling betrekking heeft op de toegekende indexatie voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Vooralsnog blijft het effect op de dekkingsgraad dus beperkt tot een daling van ongeveer 1,5%. Dat komt doordat de rente sterk is opgelopen, waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald.
   

  Tot slot

  De onzekerheden waarmee de financiële markten te kampen hebben, zullen naar verwachting voorlopig aanhouden. Het bestuur monitort de ontwikkelingen op de financiële markten nauwgezet samen met de vermogensbeheerder Aegon Asset Management.

 • 28 mrt | Dekkingsgraad februari 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 130,6% (was 130,1%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 131,1% (was 129,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 130,0% (was 128,0%).
    
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 897,7 miljoen naar EUR 866,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 3,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,9 mln tot EUR 19,1 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn, mede door de verleende toeslag, gestegen van 693,4 miljoen naar 660,7 miljoen.
 • 25 feb | Dekkingsgraad januari 2022
  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 130,1% (was 129,4%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 129,6% (was 135,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 128,2% (was 133,5%).
  • Bij de berekening van de dekkingsgraad is rekening gehouden met de toekenning van de voorwaardelijke toeslag van 3,28% per 1 januari 2022.
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 926,2 miljoen naar EUR 899,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,8%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 4,8%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,1 mln tot EUR 19,9 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn, mede door de verleende toeslag, gestegen van 683,1 miljoen naar 693,4 miljoen.
 • 17 jan | Dekkingsgraad december 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in december 2021 gestegen naar 129,4% (was 128,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 135,6% (was 130,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 133,6% (was 128,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gedaald van EUR 927,3 miljoen naar EUR 926,2 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,9%; de waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 3,0%. De liquide middelen zijn in december afgenomen van EUR 21,6 mln tot EUR 21,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 709,0 miljoen naar 683,1 miljoen.


2021

 • 21 dec | Dekkingsgraad november 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in november 2021 gestegen naar 128,1% (was 127,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 130,9% (was 131,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 128,3% (was 129,1%).

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van EUR 923,9 miljoen naar EUR 927,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 1,81%; de waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 1,94%. De liquide middelen zijn in november afgenomen van EUR 21,8 mln tot EUR 21,6 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 701,1 miljoen naar 709,0 miljoen.

 • 18 nov | Dekkingsgraad oktober 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2021 gestegen naar 127,0% (was 125,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 131,8% (was 131,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 129,1% (was 129,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gestegen van EUR 908,4 miljoen naar EUR 923,9 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 0,61%; de waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 4,51%. De liquide middelen zijn in oktober afgenomen van EUR 24,1 mln tot EUR 21,8 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 692,5 miljoen naar 701,1 miljoen.

 • 27 okt | Dekkingsgraad september 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in september 2021 gestegen naar 125,4% (was 123,9%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 131,2% (was 130,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 129,2% (was 127,7%).

  De waarde van het vermogen is in de maand september gedaald van EUR 929,2 miljoen naar EUR 908,4 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,51%; de waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 2,64%. De liquide middelen zijn in september afgenomen van EUR 24,8 mln tot EUR 24,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 714,5 miljoen naar 692,5 miljoen.

 • 22 okt | Beëindiging bijdrage uit hoofde van artikel 13 van de uitvoeringsovereenkomst

  In aanvulling op de reguliere premie betaalde Aon jaarlijks een bijdrage van EUR 2,5 miljoen. De oorsprong van deze vergoeding ligt in het tot 1 januari 2015 geldende herstelplan. Aon heeft zich destijds bereid verklaard deze betalingen tot ultimo 2022 te continueren. Dit is vastgelegd in artikel 13 van de uitvoeringsovereenkomst. Hierin is de bepaling uit het herstelplan overgenomen dat de verplichting vervalt wanneer de actuele dekkingsgraad per ultimo van enig kalenderkwartaal een niveau bereikt dat behoort bij tweemaal het vereiste eigen vermogen.

  Verschillende factoren, waaronder de beleggingsresultaten, en natuurlijk ook de aanvullende bijdragen van Aon, hebben ervoor gezorgd dat het fonds er financieel goed voor staat. De graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo juni 2021 130,7%. De dekkingsgraad behorend bij het vereist eigen vermogen bedroeg toen 114,4%. De dekkingsgraad behorend bij tweemaal het vereist eigen vermogen was hiermee 128,8%. De actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo juni 2021 dus meer dan de dekkingsgraad behorend bij tweemaal het vereist eigen vermogen. De contractuele verplichting van de werkgever om de jaarlijkse aanvullende bijdrage van EUR 2,5 miljoen te betalen is daarmee komen te vervallen.

  Op 9 september 2021 heeft Aon aan het fonds kenbaar gemaakt dat de aanvullende bijdragen in 2021 en 2022 op grond van de uitvoeringsovereenkomst niet meer betaald zullen worden. In vervolg hierop heeft het fonds aan Aon bevestigd dat de contractuele verplichting per 30 juni 2021 is vervallen en dat de aanvullende bijdragen van 2021 en 2022 niet meer in rekening gebracht worden.

 • 16 sep | Dekkingsgraad augustus 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2021 gestegen naar 123,9% (was 122,6%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 130,0% (was 128,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 127,7% (was 125,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 923,5 miljoen naar EUR 929,2 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 0,29%; de waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 2,31%. De liquide middelen zijn in juli afgenomen van EUR 25,1 mln tot EUR 24,8 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 720,4 miljoen naar 714,5 miljoen.

 • 16 sep | Bestuurslid namens de werkgever

  Per 1 juli 2021 was de zittingstermijn van de heer A.S. de Korver als bestuurslid van onze stichting verstreken. De werkgever heeft de heer De Korver opnieuw voorgedragen voor een termijn. DNB heeft ons op onze voordracht meegedeeld dat zij geen aanleiding zien om zijn geschiktheid en/of betrouwbaarheid opnieuw te toetsen. Het bestuur heeft hem in de bestuursvergadering van 9 september 2020 herbenoemd als lid van het bestuur namens de werkgever.

 • 08 sep | Dekkingsgraad juli 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in juli 2021 gestegen naar 122,6% (was 121,3%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 128,2% (was 130,7%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 125,8% (was 128,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juli gestegen van EUR 914,3 miljoen naar EUR 923,5 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,89%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 0,25%. De liquide middelen zijn in juli afgenomen van EUR 26,0 mln tot EUR 25,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 699,4 miljoen naar 720,4 miljoen.

 • 13 aug | Uitslag oproep kandidaten voor een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Op 4 juni jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de zittingstermijn van de mevrouw C. Roos-Kempers per 1 juli 2020 was verstreken.

  Door de Belangenvereniging is mevrouw C. Roos-Kempers opnieuw als kandidaat voorgedragen. Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen andere geschikte kandidaten gemeld voor de vacante zetel namens de pensioengerechtigden.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben haar beoordeeld als een geschikte kandidaat. Mevrouw Roos is door het bestuur in de bestuursvergadering van 6 juli 2021 weer benoemd als lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.

 • 15 jul | Dekkingsgraad juni 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in juni 2021 gestegen naar 121,3% (was 119,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 130,7% (was 129,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 128,8% (was 127,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van EUR 905,3 miljoen naar EUR 914,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,56%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,93%. De liquide middelen zijn in juni afgenomen van EUR 26,1 mln tot EUR 26,0 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 696,7 miljoen naar 699,4 miljoen

 • 28 jun | Jaarverslag 2020

  Het jaarverslag 2020 is onlangs vastgesteld door het bestuur. Deze is te vinden op de downloads pagina.

 • 28 jun | Dekkingsgraad mei 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in mei 2021 gestegen naar 119,7% (was 118,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 129,9% (was 130,5%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 127,9% (was 128,6%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 904,6 miljoen naar EUR 905,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,05%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,34%. De liquide middelen zijn in mei afgenomen van EUR 26,6 mln tot EUR 26,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 693,3 miljoen naar 696,7 miljoen.

 • 07 jun | Oproep kandidaatstelling lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Mevrouw C. Roos-Kempers is sinds 14 mei 2020 vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Zij is destijds tussentijds benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan, waarbij zij de plaats van een afgetreden lid heeft ingenomen met een zittingsduur tot 1 juli 2021. Volgens het geldende verkiezingsreglement is de resterende zittingsduur van het voormalig Verantwoordingsorgaan-lid ook van toepassing op mevrouw Roos-Kempers.

  Van mevrouw Roos-Kempers verstrijkt derhalve op 1 juli 2021 de zittingstermijn. Er ontstaat per die datum een vacature bij het Verantwoordingsorgaan. Mevrouw Roos-Kempers heeft zich herkiesbaar gesteld.

  De Pensioenwet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden geschiedt op basis van verkiezing door de pensioengerechtigden bij ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één geschikte kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zichzelf kandidaat stellen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen*.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen*.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen*;
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij de kandidaatstelling ondersteunt.

   

  * Deze documenten kunt u downloaden van onze website www.pensioenfondsaon.nl

   

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan de profielschets voldoen. Een onderzoek naar de geschiktheid door de zittende leden van het Verantwoordingsorgaan maakt onderdeel uit van de procedure. De zittingstermijn is drie jaar.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze vangt aan op een door de Verkiezingscommissie vast te stellen tijdstip. Aanvang en duur van de Verkiezingstermijn zullen tijdig en schriftelijk met de kiesgerechtigden worden gecommuniceerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk binnen drie weken na dagtekening van deze brief in te dienen bij de Verkiezingscommissie:

  De Verkiezingscommissie
  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
  Postbus 518
  3000AM Rotterdam

 • 25 mei | Dekkingsgraad april 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in april 2021 gestegen naar 118,0% (was 116,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 130,5% (was 127,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 128,6% (was 125,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 899,1 miljoen naar EUR 904,6 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,29%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,89%. De liquide middelen zijn in april afgenomen van EUR 28,1 mln tot EUR 26,6 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 703,1 miljoen naar 693,3 miljoen.

 • 21 mei | Dekkingsgraad maart 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in maart 2021 gestegen naar 116,1% (was 114,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 127,9% (was 124,7%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 125,9% (was 122,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 887,4 miljoen naar EUR 899,1 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,33%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,91%. De liquide middelen zijn in maart toegenomen van EUR 24,7 mln tot EUR 28,1 mln, voornamelijk door de betaling van de voorschotpremie door de werkgever.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 711,5 miljoen naar 703,1 miljoen.

  In de verplichtingen per 31 maart 2021 is rekening gehouden met een onvoorwaardelijke indexatie van 2% voor de deelnemers eindloon per 1 april 2021 en 0% voor deelnemers middelloon per 1 januari 2021.

 • 12 apr | Resultaten deelnemersonderzoek communicatie

  Resultaten deelnemersonderzoek communicatie
  In januari en februari 2021 is onder de deelnemers van het pensioenfonds onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de communicatie van het pensioenfonds.
  In dit onderzoek is per brief aan 300 belanghebbenden gevraagd om digitaal via de website een enquête in te vullen. Deze belanghebbenden zijn verdeeld over de volgende drie statussen: 100 actieve deelnemers, 100 gewezen deelnemers en 100 pensioengerechtigden.

  Klik hier om het volledige onderzoek te lezen

 • 08 apr | Benoeming Fred Dozy als lid van het bestuur

  De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 1 april 2021 ingestemd met de benoeming van Fred Dozy als lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds is hiermee weer compleet. De benoeming van Fred zal in de bestuursvergadering van 29 april a.s. door het bestuur worden bekrachtigd.

  Het bestuur bestaat vanaf dat moment uit de volgende personen:
  Hans van den Hatert, voorzitter (namens de werkgever)
  Arjen de Korver, vice-voorzitter (namens de werkgever)
  Hoi-Wah Yip (namens de deelnemers)
  Fred Dozy (namens de pensioengerechtigden)
  Henk-Jan Strang (onafhankelijk lid)

 • 19 mrt | Dekkingsgraad februari 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in februari 2021 gestegen naar 114,3% (was 113,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 124,4% (was 120,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 122,1% (was 118,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van EUR 896,9 miljoen naar EUR 887,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 3,38%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,44%. De liquide middelen zijn in februari afgenomen van EUR 25,7 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 742,6 miljoen naar 713,2 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.

 • 18 mrt | Indexatie gepensioneerden en gewezen deelnemers

  Het bestuur van het Aon Pensioenfonds heeft besloten om de pensioenrechten van de pensioengerechtigden, alsmede de pensioenaanspraken van de arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers per 1 januari 2021 te verhogen met 0,35%.

 • 17 mrt | Geen indexatie middelloonregeling

  Omdat er dit jaar geen algemene loonronde is bij Aon, vindt er ook geen indexatie plaats in de middelloonregeling voor de deelnemers.

 • 22 feb | Dekkingsgraad januari 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in januari 2021 gestegen naar 113,4% (was 113,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 120,8% (was 119,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 118,0% (was 115,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gedaald van EUR 900,9 miljoen naar EUR 896,9 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,57%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,47%. De liquide middelen zijn in november afgenomen van EUR 27,7 mln tot EUR 25,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 751,5 miljoen naar 742,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

 • 21 jan | Dekkingsgraad december 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in december 2020 gedaald naar 113,2% (was 113,5%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,9% (was 117,4%).
  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,8% (was 113,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van EUR 888,0 miljoen naar EUR 901,1 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,32%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,05%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,7 mln tot EUR 27,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 756,6 miljoen naar 751,5 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

  De voorziening pensioenverplichtingen per 31-12-2020 is gebaseerd op voorlopige kasstromen per 31-12-2020, waarbij rekening is gehouden met de overgang naar de nieuwe Prognosetafel AG2020. Verder is in de betreffende kasstromen per 31-12-2020 ook rekening gehouden met:

  1. de nieuwe correctiefactoren (op de sterftekansen),
  2. de verhoging van de kostenopslag van 2,5% naar 2,75% en de verlaging van de wezenpensioenopslag van 2% naar 1%.

2020

 • 21 dec | Dekkingsgraad november 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in november 2020 gedaald naar 113,5% (was 113,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 117,4% (was 112,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 113,3% (was 108,5%)

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van EUR 860,2 miljoen naar EUR 888,0 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,86%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,3 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,8 miljoen naar 756,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 04 dec | Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Op 18 maart is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de heer P.L.M. van Meeuwen zijn functie als lid van eht Verantwoordingsorgaan had neergelegd. Door de Belangenvereniging is mevrouw C. Roos-Kempers als kandidaat voorgedragen. Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor de vacante zetel namens de pensioengerechtigden.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben haar beoordeeld als een geschikte kandidaat. Mevrouw Roos is door het bestuur in de bestuursvergadering van 14 mei 2020 benoemd als lid van ons Verantwoordings-orgaan namens de pensioengerechtigden.

  Op 14 augustus is wederom een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de zittingstermijn van de heer F.H. Dozy per 1 juli 2020 was verstreken en hij zich niet herkiesbaar had gesteld. Tijdens de daarvoor gestelde termijn heeft de heer E. van Kooij zichzelf kandidaat gesteld voor de vacante zetel. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben hem beoordeeld als een geschikte kandidaat. De heer Van Kooij is door het bestuur in de bestuursvergadering van 20 oktober 2020 benoemd als lid van ons Verantwoordings-orgaan namens de pensioengerechtigden.

 • 20 nov | Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever

  In december 2019 heeft de heer A.C. van Amen zijn functie als lid van het Verantwoordingsorgaan van ons fonds neergelegd.

  Per 1 juli 2020 was de zittingstermijn van de heer T.E. Lutgendorff verstreken.

  De werkgever heeft de heer Lutgendorff opnieuw voorgedragen voor een termijn. Tevens heeft de werkgever mevrouw N. Ankoné voorgedragen als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

  Het bestuur heeft beide leden in de bestuursvergadering van 10 september 2020 benoemd als leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2020 gedaald naar 113,7% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 112,6% (was 113,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,5% (was 109,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van EUR 860,6 miljoen naar EUR 860,2 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,13%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,02%. De liquide middelen zijn in oktober afgenomen van EUR 26,4 mln tot EUR 24,3 mln. 

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 759,0 miljoen naar 763,8 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 16 okt | Dekkingsgraad september 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,4%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 115,3%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,2% (was 111,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 859,7 miljoen naar EUR 860,6 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,09%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,31%. De liquide middelen zijn in september toegenomen van EUR 18,9 mln tot EUR 26,4 mln. De marktrente is gedaald. In september heeft het bestuur AIM de opdracht gegeven om de overwogen positie in HIGH Yield obligaties terug te brengen naar het normgewicht van 4,5% en de opbrengst onder te brengen in het geldmarkt fonds. Hiermee worden de daling van de vastrentende portefeuille en de relatief forse toename van de liquide middelen verklaard.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 745,9 miljoen naar 759,0 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert. Een herstelplan zal worden opgesteld.

 • 08 okt | Dekkingsgraad augustus 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2020 gestegen naar 114,4% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 115,3% (was 112,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 111,3% (was 107,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 855,2 miljoen naar EUR 859,8 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,37%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 4,79%. De liquide middelen zijn in augustus toegenomen van EUR 18,2 mln tot EUR 19,0 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,4 miljoen naar 745,9 miljoen.

  De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.

 • 01 okt | Dekkingsgraad juli 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juli 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 112% (was 111,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 107,5% (was 106,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juli gestegen van EUR 840,9 miljoen naar EUR 855,2 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De liquide middelen zijn in juli afgenomen van EUR 20,3 mln tot EUR 18,2 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen van 756,8 miljoen naar 763,4 miljoen.

 • 30 sep | Uitslag kandidaat oproep voor 2 leden van het Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers

  Op 27 juli jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor twee vacante zetels voor leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. Deze vacature ontstond door het aflopen van de zittingstermijnen van de leden L.J.M. van Haren en B. Akker. Beide leden hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn.

  Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers.

  Het bestuur heeft beide leden in de bestuursvergadering van 10 september 2020 opnieuw benoemd als leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers.

 • 14 aug | Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezing als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Van de heer F.H. Dozy, vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden is op 1 juli 2020 de zittingstermijn verstreken. Er ontstaat per die datum een vacature bij het Verantwoordingsorgaan. Voor de heer Dozy is een traject opgestart om lid van het bestuur van ons fonds te worden. De heer Dozy heeft zich daarom niet herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn.

  Op grond van de Pensioenwet geldt het volgende:

  • De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en de deelnemers zijn op basis van hun onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. Gelet op de onderlinge getalsverhouding blijft het aantal vertegenwoordigers namens de deelnemers en die namens de pensioengerechtigden zoals die nu is.
  • De wet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de deelnemers geschiedt op basis van verkiezing door de deelnemers van ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zich zelf kandidaat stellen;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde  bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

   

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan deze profielschets voldoen.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Over de exacte invulling van de termijn wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk op 4 september 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000AM Rotterdam

  Of bij voorkeur via emailadres: gert.boorsma@aon.nl

   

  Met vriendelijke groet,

  Stichting "Pensioenfonds Aon Groep Nederland"

 • 05 aug | Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de deelnemers

  Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de deelnemers

  Op 2 juni jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers. Deze vacature ontstond door het aflopen van de zittingstermijn van het huidig bestuurslid namens de deelnemers mevrouw H.W. Yip per 1 juli 2020.

  Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers.

  Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers.

  Het bestuur heeft mevrouw Yip tijdens de bestuursvergadering van 29 juni jl. opnieuw benoemd als bestuurslid namens de deelnemers.

 • 05 aug | Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de pensioengerechtigden

  Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de pensioengerechtigden

  Op 29 mei is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de vacante bestuurszetel namens de pensioengerechtigden. Twee kandidaten hebben zich binnen de daarvoor gestelde termijn aangemeld als kandidaat.

  De Verkiezingscommissie heeft vervolgens gesprekken met beide kandidaten gevoerd om de geschiktheid van de kandidaat vast te stellen. Conform hetgeen in de “Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017” van de Pensioenfederatie is opgenomen dienen bestuurders vanaf dag één geschikt te zijn voor hun functie. Dat is het geval wanneer hij/zij beschikt over de benodigde kennis voor het besturen van het pensioenfonds in combinatie met de benodigde competenties en professioneel gedrag. Voor beide kandidaten heeft de Verkiezingscommissie geconstateerd dat zij nog niet vanaf dag één geschikt zijn om als bestuurder zitting te nemen.

  De Verkiezingscommissie vindt beide kandidaten wel geschikt, mits zij ieder eerst op hun specifieke kennis- en competentie-vlakken bijscholing volgen.

  Het bestuur heeft beide kandidaten de mogelijkheid geboden om als aspirant-bestuurslid zitting te nemen in het bestuur. Na afronding van de bijscholing tijdens het aspirant-deelnemerschap door beide kandidaten, worden er verkiezingen gehouden binnen de pensioengerechtigden-geleding voor de vacante bestuurszetel.

  Eén van de twee kandidaten heeft echter aangegeven hier van af te zien. Hierdoor blijft er één kandidaat over voor de vacante bestuurszetel, dat is dhr. F.H. Dozy. Het bestuur heeft reeds het bijscholings-traject met dhr. Dozy afgestemd. Na afronding hiervan zal het bestuur dhr. Dozy als geschikte kandidaat ter toetsing voordragen bij De Nederlandschse Bank (DNB). Als DNB geen bezwaar heeft tegen de benoeming, zal het bestuur hiertoe overgaan.

  Dhr. Dozy is thans nog lid van het Verantwoordingsorgaan (VO), maar heeft aangegeven zijn lidmaatschap bij het VO per direct neer te leggen. Het bestuur zal voor deze nieuwe vacante VO-zetel kandidaten oproepen in een separaat bericht.

  Het bestuur dankt beiden kandidaten voor hun aanmelding als kandidaat en heet dhr. Dozy welkom binnen het bestuur.

 • 05 aug | Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo wordt overgenomen

  Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo wordt overgenomen

  Ons fonds heeft de coördinatie en uitvoering met betrekking tot de pensioen- en uitkeringenadministratie, alsmede de financiële administratie en de verslaglegging uitbesteed aan RiskCo Administrations bv dat onderdeel is van InAdmin RiskCo (“RiskCo”).

  Een consortium van Achmea, Pensioenfonds PGB en ICT-dienstverlener CGI gaat een nieuw platform voor pensioenadministratie opzetten. Dit platform is gebaseerd op het RiskCo Administratie Platform van RiskCo. Achmea en PGB nemen het bedrijf RiskCo over onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

  Klik hier voor het persbericht voor meer informatie.

  Als de toezichthouders de overname goedkeuren, blijft de dienstverlening van RiskCo aan ons fonds in stand net zoals vóór de overname.

 • 27 jul | Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezing als lid van het Verantwoordingsorgaan

  U bent deelnemer van ons fonds. Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Van de heren L.J.M. van Haren en B. Akker, vertegenwoordigers namens de deelnemers, is de zittingstermijn op 1 juli 2020 verlopen. Er ontstaan per die datum twee vacatures bij het Verantwoordingsorgaan. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld.

  Op grond van de Pensioenwet geldt het volgende:

  • De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en de deelnemers zijn op basis van hun onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. Gelet op de onderlinge getalsverhouding blijft het aantal vertegenwoordigers namens de deelnemers en die namens de pensioengerechtigden zoals die nu is.
  • De wet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de deelnemers geschiedt op basis van verkiezing door de deelnemers van ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.​​

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een deelnemer, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zichzelf kandidaat stellen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf deelnemers de kandidatuur ondersteunen*.

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen deelnemer van ons fonds is, maar door ten minste vijf deelnemers van ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door deelnemers worden voorgedragen;*
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf deelnemers de kandidatuur ondersteunen.*

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;*
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die deelnemer zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

  Via onderstaaande links zijn voor de aanmelding de volgende stukken opgenomen die u kunt downloaden:

  • Formulier Ondersteuning kandidatuur lid VO
  • Formulier voor kandidaatstelling uhv voordracht door individuele dlns of pensioengerechtigden
  • Formulier voor kandidaatstelling lid van het Verantwoordingsorgaan
  • Formulier voor kandidaatstelling door Vereniging

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan de profielschets voldoen die u hier kunt downloaden.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Over de exacte invulling van de termijn wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk op 21 augustus 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000AM Rotterdam

  Of bij voorkeur vie emailadres: gert.boorsma@aon.nl

  Met vriendelijke groet,

  Stichting "Pensioenfonds Aon Groep Nederland"

 • 21 jul | Dekkingsgraad juni 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juni 2020 gedaald naar 114,7% (was 115,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 111,1% (was 109,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 106,9% (was 105,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van EUR 829,2 miljoen naar EUR 840,9 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,28%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 0,97%. Vanwege een wijziging in het mandaat zijn de liquide middelen in juni toegenomen van EUR 8,2 mln tot EUR 20,3 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 755,1 miljoen naar 756,8 miljoen.

 • 30 jun | Uitstel jaarverslag 2019

  Op 26 maart 2020 heeft DNB aangegeven dat pensioenfondsen uitstel tot 30 september 2020 kunnen krijgen voor het indienen van de jaarstaten in verband met de Corona ontwikkelingen. Ons fonds heeft DNB geïnformeerd dat wij van dit uitstel gebruik zullen maken. Het jaarverslag 2019 wordt daarom op een later moment dan 30 juni vastgesteld. Kort nadat het jaarverslag 2019 door het bestuur is vastgesteld, zal het op de website gepubliceerd worden.

 • 23 jun | Dekkingsgraad mei 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in mei 2020 gedaald naar 115,3% (was 116,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 109,8% (was 108,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 105,4% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand mei gestegen van EUR 824,8 miljoen naar EUR 829,2 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,46%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,68%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 762,9 miljoen naar 755,1 miljoen.

 • 02 jun | Oproep kandidaten bestuurslid namens de deelnemers

  Deze vacature ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van huidig bestuurslid mevrouw H.W. Yip namens de deelnemers per 1 juli 2020.

  Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers.

  Mevrouw Yip is als huidig bestuurslid een voorkeurs-kandidaat voor het bestuur met name vanwege:

  • de continuïteit in het bestuur;
  • haar diepgaande kennis van het fonds;
  • haar rol als secretaris van het bestuur en daarmee onderdeel zijnde van het Dagelijks Bestuur;
  • haar financieel technische en actuariële kennis;
  • haar ervaring met (deelnemers)communicatie en uitbesteding; 
  • haar formele goedkeuring door de Nederlandsche Bank als bestuurslid; en
  • haar ervaring met collectieve waardeoverdracht met oog op de toekomstige waardeoverdracht van pensioenverplichtingen naar een andere pensioenuitvoerder.

  Deelnemers die zichzelf kandidaat stellen kunnen zich melden bij de verkiezingscommissie via het pensioenbureau van het pensioenfonds. Mevrouw Yip is thans lid van de verkiezingscommissie, maar zal gedurende de onderhavige verkiezingsprocedure vervangen worden door een ander bestuurslid.

  Kandidaten namens de deelnemers kunnen zijn:

  1. een deelnemer die zichzelf kandidaat stelt;
  2. een persoon, die door de ondernemingsraad van de werkgever als kandidaat is voorgedragen, onder bijvoeging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij / zij een eventuele bestuursfunctie zal aanvaarden. Die persoon kan ook iemand zijn buiten de kring van deelnemers van het fonds.

  De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het bestuur:

  1. een lid van het intern toezicht van het fonds;
  2. een lid van het verantwoordingsorgaan als genoemd in de statuten;
  3. een adviseur van het fonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds een vergoeding geniet voor diens adviezen;
  4. een werknemer van het fonds; en
  5. overige personen van wie het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van de kiescommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.


  Gezien de samenstelling van het bestuur roept het bestuur vooral vrouwelijke kandidaten op zich verkiesbaar te stellen voor de functie. Het bestuur heeft de ondernemingsraad geïnformeerd dat ook zij de mogelijkheid hebben om een kandidaat voor te dragen.

  In de profielschets kunt u zien aan welke vereisten een kandidaat ten minste dient te voldoen.

  Geïnteresseerden kunnen hun aanmelding kenbaar maken door bijgevoegd formulier in te vullen en aan het pensioenbureau (kantoor Rotterdam) te sturen, vergezeld van een kopie in kleur van het paspoort of rijbewijs.

  Aanmeldingen die uiterlijk 19 juni 2020 door het Pensioenfonds zijn ontvangen, worden in behandeling genomen. Een gesprek met de Verkiezingscommissie maakt deel uit van de procedure, mogelijk gevolgd door een toets op geschiktheid door een extern, gespecialiseerd bureau.

  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gert Boorsma via telefoonnummer 06 - 54 77 59 61.

   

 • 29 mei | Verkiezingsprocedure bestuurslid namens de pensioengerechtigden

  Het bestuur van ons Pensioenfonds bestaat thans uit vier vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Beide vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden, de heren F.J.H.J. van den Beld en L.J. Langenberg, hebben hun bestuurslidmaatschap beëindigd wegens gezondheidsredenen.

  In verband met een voorgenomen wijziging van de inrichting van het bestuur is er één vacature bij het bestuur voor een bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

  Pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen, dan wel iemand kandidaat stellen.

  Kandidaatstelling

  Kandidaten namens de pensioengerechtigden kunnen zijn:

  1. pensioengerechtigden die zich zelf kandidaat stellen, mits zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  2. een natuurlijk persoon die al dan niet tot de kring van pensioengerechtigden behoort, mits deze persoon schriftelijk aan het bestuur verklaart deze kandidaatstelling te aanvaarden en diens kandidaatstelling ten minste door tien (10) pensioengerechtigden wordt ondersteund blijkens een daartoe strekkende en ondertekende verklaring gericht aan het bestuur.

   

  De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het bestuur:

   

  1. een lid van het intern toezicht van het Fonds
  2. een lid van het Verantwoordingsorgaan als genoemd in de statuten
  3. een adviseur van het Fonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds een vergoeding geniet voor diens adviezen;
  4. een werknemer van het Fonds; en
  5. overige personen van wie het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van de verkiezingscommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.

   

  Via onderstaaande links zijn voor de aanmelding de volgende stukken opgenomen die u kunt downloaden:

   

  Een gesprek met de Verkiezingscommissie om de geschiktheid te toetsen is onderdeel van de procedure.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze wordt vastgesteld nadat de kieslijst is vastgesteld op basis van de kandidaatstellingen. De termijn wordt bekend gemaakt op bovenvermelde website.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk 12 juni 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000 AM  ROTTERDAM

  of per e-mail bij gert.boorsma@aon.nl

 • 25 mei | Dekkingsgraad april 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in april 2020 gedaald naar 116,1% (was 117,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 108,1% (was 107,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gelijk gebleven op naar 103,2% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 794,1 miljoen naar 824,8 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,05%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,55%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 741,9 miljoen naar 762,9 miljoen.

 • 12 mei | Dekkingsgraad maart 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in maart 2020 gedaald naar 117,0%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 106,9% (was 113,5%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 103,2% (was 109,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gedaald van 850,7 miljoen naar 793,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 4,51%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 13,52%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 749,8 miljoen naar 742,4 miljoen.

 • 11 mei | Wijziging samenstelling bestuur

  In verband met het aflopen van de zittingstermijnen van diverse bestuursleden per 1 juli 2020 heeft het bestuur zich gebogen over de samenstelling van het bestuur.

  Het bestuur is tot het inzicht gekomen dat een omvang van 8 bestuursleden voor een klein en in complexiteit beperkt fonds vrij groot is. Daarnaast kan vastgesteld worden, dat de bestuursleden relatief veel uitvoerend werk verrichten.

  De adviseur van het bestuur heeft een voorstel uitgewerkt met een kleiner bestuur met verbeterde ondersteuning door het Pensioenbureau en uitbestedingspartners.

  De opzet van het nieuwe bestuursmodel is, dat de paritaire samenstelling behouden blijft, waarbij 2 zetels door vertegenwoordigers van de werkgever worden ingenomen en de deelnemers en pensioengerechtigden elk met één zetel in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

  Daarnaast wordt een 5e bestuurszetel bezet door een onafhankelijk lid. Een onafhankelijk lid komt niet uit de geledingen van de werkgever, deelnemers en pensioengerechtigden. Met het benoemen van een onafhankelijk lid zijn wij instaat om een lid te benoemen met professionele kennis en bestuurlijke ervaring. 

  Een besluit hierover behoeft geen advies van het Verantwoordingsorgaan, maar het bestuur vindt het belangrijk dat de aanpassingen een breed draagvlak hebben. Het voorstel is daarom ook aan het Verantwoordingsorgaan voorgelegd voor hun advies. Na ontvangst van het positieve advies van het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur besloten het voorgestelde bestuursmodel in te voeren per 1 juli 2020.

 • 18 mrt | Verkiezingsprocedure lid VO pensioengerechtigden

  Verkiezingsprocedure voor een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  De heer P. van Meeuwen heeft het bestuur op 19 december 2019 geïnformeerd dat hij aftreedt als voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan. De reden voor het aftreden is zijn teleurstelling over het besluit van de werkgever om niet langer mee te willen werken aan de collectieve waardeoverdracht aan UnitedPensions en de redenen die zijn gecommuniceerd voor dat besluit. Er is derhalve per die datum een vacature ontstaan bij het Verantwoordingsorgaan.

  Het bestuur heeft besloten dat de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden bij ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één geschikte kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zich zelf kandidaat stellen;
  • een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

  Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen;
  • een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

  Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;
  • een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  • een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

  * Dit document kunt u downloaden van onze website https://pensioenfondsaon.nl/meer-informatie/downloads/

  De leden van het Verantwoordingsorgaan bepalen onderling wie hun voorzitter wordt.

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan bijgevoegde profielschets voldoen.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze vangt aan op een door de Verkiezingscommissie vast te stellen tijdstip. Aanvang en duur van de Verkiezingstermijn zullen tijdig en schriftelijk met de kiesgerechtigden worden gecommuniceerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u uiterlijk op 10 april 2020 schriftelijk in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie
  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
  Postbus 518
  3000 AM  Rotterdam

 • 17 mrt | Dekkingsgraad februari 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in februari 2020 gedaald naar 118,1% (was 118,8%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 118,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,4% (was 115,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van 858,7 miljoen naar 850,0 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 7,92%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 7,22,0 miljoen naar 749,8 miljoen.

 • 03 mrt | Aftreden van de heer Van Meeuwen als lid van het Verantwoordingsorgaan

  De heer P. van Meeuwen heeft het bestuur op 19 december 2019 geïnformeerd, dat hij aftreedt als voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan. De reden voor het aftreden is zijn teleurstelling over het besluit van de werkgever om niet langer mee te willen werken aan de collectieve waardeoverdracht aan UnitedPensions en de redenen die zijn gecommuniceerd voor dit besluit. Het bestuur betreurt zijn besluit en dankt de heer Van Meeuwen voor zijn jarenlange inzet voor het pensioenfonds.

   

 • 20 feb | Dekkingsgraad januari 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in januari 2019 gedaald naar 118,8% (was 119,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 118,9% (was 122,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 115,0% (was 119,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gestegen van 849,7 miljoen naar 858,7 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,47%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 1,75%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 693,3 miljoen naar 722,0 miljoen.

 • 16 jan | Dekkingsgraad december 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2019 gestegen naar 119,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 122,6% (was 119,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 119,3% (was 115,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van 847,9 miljoen naar 849,7 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,71%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 711,9 miljoen naar 693,3 miljoen.


2019

 • 13 dec | Dekkingsgraad november 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in november 2019 gedaald naar 118,6%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,1% (was 118,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,5% (was 114,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gestegen van 845,6 miljoen naar 847,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,63%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,49%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 716,4 miljoen naar 711,8 miljoen.

 • 28 nov | Belangrijk nieuws over de voorgenomen overgang naar UnitedPensions

  In de afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gehouden over ons voornemen om de uitvoering van de pensioenregelingen over te dragen aan UnitedPensions en het pensioenfonds te ontbinden.

  Het bestuur moet u nu tot haar spijt meedelen dat de overdracht van de pensioenverplichtingen naar UnitedPensions niet door kan gaan. Afgelopen donderdag zijn wij door de werkgever geïnformeerd dat zij niet langer achter haar eerdere besluit staat om de pensioenen bij UnitedPensions onder te brengen. De werkgever geeft hier de volgende redenen voor aan:

  • In december 2018 werd door de regering tot een nieuw, strikt stemsysteem besloten voor het onderbrengen van opgebouwde collectieve pensioenvermogens buiten Nederland.
  • Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging en zal sterk veranderen door het recente pensioenakkoord en besluiten van minister Koolmees, zoals het versoepelen van de regels voor het korten van pensioenen.
  • De toekomst van het pensioenlandschap in Nederland is onzeker, de impact van de te verwachten veranderingen is groot en een positieve uitkomst op basis van het ingevoerde strikte stemsysteem is onzeker.

  Het bestuur had de overdracht aan UP graag ter stemming voorgelegd aan de belanghebbenden, ook al realiseren wij ons dat een positieve uitkomst van de stemming niet op voorhand vast stond. Naar onze mening bood UnitedPensions de beste oplossing voor de deelnemers en andere bij het fonds betrokken partijen. Er is door vele partijen de afgelopen maanden hard gewerkt om de juiste voorwaarden te creëren om zorgen weg te nemen. Het Verantwoordingsorgaan was positief over het bereikte resultaat.

  De pensioenproblematiek is echter complex en onzeker en iedere partij maakt daarin zijn eigen afwegingen. Dat moeten we accepteren, want zonder medewerking van de werkgever is onderbrenging van de pensioenverplichtingen bij UnitedPensions niet mogelijk.

  Hoe nu verder? Het bestuur is en blijft van mening dat het pensioenfonds kwetsbaar is en overdracht aan een andere uitvoerder in het belang van de deelnemers en andere belanghebbenden is. Wij gaan binnenkort in overleg met de andere betrokken partijen om tot een uitwerking van een alternatieve oplossing te komen.

  Tot het moment van de overdracht wordt de uitvoering van de pensioenregelingen ongewijzigd voortgezet. 

  Dit bericht zal ook nog per post aan alle belanghebbenden van ons fonds worden verzonden.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2019

  Vanaf ultimo 2019 vermelden wij niet alleen de beleidsdekkingsgraad op de website, maar tevens de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden en leidraad bij de besluitvorming omtrent de toeslagverlening. Wij blijven tevens de dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente publiceren, omdat het bestuur van mening is dat die een betere weergave is van de werkelijke stand van zaken.

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2019 gedaald naar 118,9%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 118,0% (was 115,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 114,3% (was 110,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van 851,5 miljoen naar 845,6 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,75%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,46%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 739,2 miljoen naar 716,4 miljoen.

 • 05 nov | Inhaaltoeslag per 1 januari 2019

  In de bestuursvergadering van 28 augustus jl. heeft het bestuur besloten per 1 januari 2019 een compensatie voor de gemiste, voorwaardelijke toeslag per 1-1-2009 toe te kennen aan degenen die destijds die toeslag gemist hebben  en nog aanspraken jegens ons fonds hebben. De toeslag bedraagt 1,59% van het pensioen na de eerder toegekende toeslag van 1,68% per 1 januari 2019. De inhaaltoeslag is berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar heeft alleen betrekking op toekomstige uitkeringen (vanaf januari 2019).

  Na toekenning van de inhaaltoeslag 2009 ziet het overzicht van de gemiste voorwaardelijke toeslagen er als volgt uit:

  (114,96/108,63 - 1)*100% = 5,83%De cumulatieve achterstand na toekenning van de inhaaltoeslag 2009 bedraagt thans:

  Achterstanden ouder dan 10 jaar worden niet meer in aanmerking  genomen voor compensatie door middel van een inhaaltoeslag. In 2020 komt het restant van de in 2009 gemiste indexatie daarom niet meer in aanmerking voor een inhaalindexatie.

 • 11 okt | Dekkingsgraad september 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2019 gedaald naar 119,2%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 110,8% (was 108,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand september gedaald van 853,1 miljoen naar 851,5 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,99%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,65%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 756,0 miljoen naar 739,2 miljoen.

 • 24 sep | Dekkingsgraad augustus 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2019 gedaald naar 120,0%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,4% (was 113,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van 833,8 miljoen naar 853,1 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 4,62%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,14%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 711,0 miljoen naar 756,0 miljoen.

 • 26 aug | Haalbaarheidstoets 2019 voor de site

  Ons fonds voert, verplicht, jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. We onderzoeken in die toets in hoeverre ons fonds de komende jaren de door haar gestelde doelen, onder verschillende economische omstandigheden, kan realiseren. Die doelen voor ons fonds zijn:

  • een grote mate van zekerheid voor de nominale pensioenaanspraken, waaronder de onvoorwaardelijke toeslagen voor de actieven, en pensioenrechten;
  • een toeslagbeleid voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigde met als ambitie de prijsindex.

  De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet van ons fonds, het verwachte pensioenresultaat (nominale aanspraken plus indexatieambitie) en de risico’s die daarbij horen. Bij de toets worden aan de hand van door DNB vastgestelde economische  parameters  2000 economische scenario’s doorgerekend. Daar zitten goede, maar ook slechte scenario’s tussen. Die berekeningen geven de resultaten weer voor wat betreft  het rendement, de dekkingsgraad, het pensioenresultaat, de premie,  de kansen op een tekort, de omvang van eventuele kortingen en de herstelkracht van ons fonds ingeval van een tekort. De berekeningen gaan uit van de voortzetting van ons fonds ( going concern).

  De berekeningen hebben tot de voor u relevante conclusies geleid:

  • naar verwachting hoeven de pensioenen in de komende jaren niet te worden verlaagd (niet gekort);
  • naar verwachting kunnen de pensioenen  op de lange termijn in lijn met de ambitie  van prijsinflatie   worden  geïndexeerd.

  Deze verwachtingen zijngebaseerd op een modelmatige berekeningmet de voorgeschreven parameters. De beleidsdekkingsgraadper 31 decembervan enig jaar is bepalend voor het toekennen van indexatie.

 • 17 jul | Dekkingsgraad juni 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juni 2019 gedaald naar 121,9%.  

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 115,4% (was 115,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van 791,6 miljoen naar 818,9 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,89%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 4,58%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 668,0 miljoen naar 691,5 miljoen

 • 21 mei | Stand van zaken mei 2019

  Per brief bent u geïnformeerd over de voorgenomen onderbrenging bij UnitedPensions in België. De inhoud treft u aan onder ‘Nieuws’ d.d. 19 maart 2019. In het bericht treft u tevens een link aan naar de bijlage.

  In de brief van 17 mei 2019 hebben wij een korte update gegeven over de stand van zaken. Momenteel wordt het voorgenomen besluit beoordeeld door het Verantwoordingsorgaan (VO) van het fonds. Zij maken hiervoor gebruik van adviseur Montae. Na ontvangst van het advies van het advies van het Verantwoordingsorgaan kunnen wij het vervolgtraject bepalen en de communicatie bepalen. Op dit moment hebben nog niet alle documenten een finale status.

  Ruim voorafgaand aan de stemming zullen wij zorgdragen voor uitgebreide informatie opdat u weloverwogen uw stem kunt uitbrengen.  

 • 17 mei | Dekkingsgraad april 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in april 2019 gedaald naar 122,8%. Bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 119,8% (was 118,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand april gestegen van 787,6 miljoen naar 794,6 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,58%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,50%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 651,9 miljoen naar 650,6 miljoen.

 • 06 mei | Dekkingsgraad maart 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in maart 2019 gedaald naar 122,9%. Bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 118,3% (was 119,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 766,6 miljoen naar 787,6 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 3,35%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,15%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 629,0 miljoen naar 651,9 miljoen.

  Bij de berekening van de verplichtingen is de toeslag die per 1 januari 2019 is verleend met terugwerkende kracht verwerkt.

 • 19 mrt | Informatie over het mogelijk onderbrengen van pensioenregelingen bij United Pensions in België

  U heeft een pensioen bij het Aon Pensioenfonds. Als bestuur streven wij naar een toekomstbestendig pensioen voor al onze deelnemers met zoveel mogelijk koopkrachtbehoud. Dat betekent dat wanneer de prijzen stijgen, ook uw pensioen (deels) mee kan stijgen. 

  Wij hebben in overleg met Aon en de ondernemingsraad onderzocht of uitvoering van de pensioenregeling door ons fonds voor alle deelnemers ook in de toekomst de beste oplossing is. Wij hebben na onderzoek de voorkeur om de pensioenen onder te brengen in UnitedPensions. In dit nieuwsbericht leest u wat deze mogelijke verandering voor u betekent.

  Waarom verandering?

  Sinds 2014 bouwen werknemers van Aon geen pensioen meer op bij ons fonds. Het fonds ontvangt dus geen premie meer voor pensioenopbouw. Hierdoor neemt de eigen herstelkracht van ons fonds af.

  In de situatie dat het fonds te weinig geld heeft ten opzichte van de toegezegde pensioenen is er een tekort. Aon heeft in dat geval geen verplichting tot extra betalingen. Dat betekent dat het fonds op eigen kracht een tekort moet opvangen. Als een tekort ontstaat, kan dit betekenen dat wij als bestuur moeten besluiten om uw pensioen te verlagen. Dat is voor ons een onwenselijke situatie.

  Ons fonds is nu financieel gezond, maar een tekort kan ontstaan in de toekomst. Juist omdat het fonds financieel gezond is, hebben wij onderzocht welke alternatieven er zijn voor de uitvoering van uw pensioen. In een gezonde situatie zijn namelijk meer opties beschikbaar.

  Wat is UnitedPensions?

  UnitedPensions is een pensioenfonds dat voor meerdere (Nederlandse) werkgevers de pensioenregeling uitvoert. UnitedPensions is gevestigd in België, waardoor ook het Belgische toezicht van toepassing wordt.

  Waarom onze pensioenregeling onderbrengen bij UnitedPensions?

  Uit ons onderzoek blijkt dat UnitedPensions de beste optie is, omdat:

  • het verwachte pensioenresultaat het hoogste is;
  • Aon een bijstortingsverplichting heeft als er tekorten ontstaan;
  • de uitvoering wordt ondergebracht bij een professionele organisatie.

  Daarnaast is aan de volgende randvoorwaarden voldaan:

  • ons pensioenvermogen binnen UnitedPensions is juridisch afgescheiden van andere pensioenvermogens;
  • de overdracht leidt niet tot onevenwichtigheid tussen de verschillende groepen;
  • deelnemers en pensioengerechtigden behouden medezeggenschap.

  Heeft het fonds ook alternatieven onderzocht?

  Wij hebben de verantwoordelijkheid om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. In de bijlage leest u welke alternatieven wij onderzocht hebben. 

  Aon Pensioenfonds, Aon en ondernemingsraad samen aan tafel

  Met Aon en de ondernemingsraad zijn wij in gesprek over de afronding van de juridische stukken, die bij UnitedPensions gaan gelden. Wij spreken ook met het Verantwoordingsorgaan van het fonds en de Vereniging van Belanghebbenden Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland.

  Aon heeft instemming nodig van de ondernemingsraad voor de onderbrenging bij UnitedPensions. Wij als bestuur besluiten over de collectieve waardeoverdracht van de reeds opgebouwde pensioenen naar UnitedPensions.

  Als de ondernemingsraad instemt met het verzoek van Aon, nemen wij een voorlopig besluit over de overdracht naar UnitedPensions. Dat besluit leggen wij daarna voor advies voor aan het Verantwoordingsorgaan van het fonds.

  Wat moet u doen? Uw stem telt!

  Het onderbrengen van alle pensioenverplichtingen en het vermogen van het fonds bij UnitedPensions noemen we een ‘collectieve waarde-overdracht’. Voor een collectieve waardeoverdracht naar een ander EU-land (België) is sinds kort instemming nodig van:

  • ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen door deelnemers (Aon werknemers) en gewezen deelnemers (oud-Aon werknemers) én
  • ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen door de pensioengerechtigden.

  Daarom schrijven wij een stemming uit voordat we een definitief besluit kunnen nemen. In de bijlage leest u meer over het vervolgtraject.

  Meer informatie

  Ruim voor de stemming informeren wij u over de collectieve waarde-overdracht en wat dat voor u  betekent. Dat doen wij op verschillende manieren: schriftelijk, via onze website en via (online)  bijeenkomsten. 

  Wij vertrouwen erop u met dit nieuwsbericht voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand
  van zaken.

  Hoogachtend,
  Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

  R.J. Mandos, voorzitter                       
  H.W. Yip, secretaris

 • 13 mrt | Dekkingsgraad februari 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in februari 2019 gedaald naar 123,3%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 121,4% (was 119,7%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gestegen van 765,7 miljoen naar 766,6 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,37%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,69%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 628,0 miljoen naar 621,5 miljoen. Bekijk het overzicht van de maandrapportages.

  Bij de berekening van de verplichtingen is de toeslag die per 1 januari 2019 is verleend nog niet verwerkt.


2018

 • 28 dec | Dekkingsgraad december

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2018 gedaald naar 124,1%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 118,0% (was 120,6%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gedaald van 750,1 miljoen naar 736,8 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,01%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 7,14%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 614,0 miljoen naar 615,4 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportages.

  Bij de berekening van de verplichtingen is de recent doorgevoerde wijziging van de sterftegrondslagen reeds verwerkt.

 • 12 dec | Dekkingsgraad eind november

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in november 2018 gelijk gedaald naar 124,5%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 120,6% (was 120,1%).

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van 743,1 miljoen naar 750,1 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,39%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,73%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 610,6 miljoen naar 614,0 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportage.

 • 30 nov | Dekkingsgraad eind oktober

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2018 gelijk gedaald naar 124,8%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 120,1% (was 123,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van 761,7 miljoen naar 743,1 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,14%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 6,75%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 608,0 miljoen naar 610,6 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportage.

 • 14 sep | Dekkingsgraad eind augustus

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2018 gestegen naar 125,1%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  Bij de cijfers is rekening gehouden met een herrapportage over de eerste 3 maanden van 2018. De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 122,9% (was 123,6%). 

   

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van 765,8 miljoen naar 767,0 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,77%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 1,03%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 611,0 miljoen naar 615,1 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportage.

 • 16 aug | Dekkingsgraad eind juli

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juli 2018 gestegen naar 125,1%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 123,6% (was 121,6%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juli gestegen van 763,0 miljoen naar 765,8 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,24%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,98%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 617,3 miljoen naar 611,0 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportage. 

 • 25 jul | Algemene Verordening Gegevensbescherming

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei van kracht is, geeft burgers meer rechten over hun gegevens. Het pensioenfonds beheert uw pensioen volgens de pensioenovereenkomst. Daarvoor is gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk. In dit document kunt u meer informatie vinden over uw rechten. Met het formulier kunt u informatie opvragen of, indien van toepassing, gegevens laten verwijderen.

 • 22 jul | Oproep tot kandidaatstelling voor lid namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden. Van de heer P.L.M. van Meeuwen, vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden verstrijkt op 1 juli 2018 de zittingstermijn. Er ontstaat per die datum een vacature bij het Verantwoordingsorgaan. De heer Van Meeuwen heeft zich herkiesbaar gesteld.

  In verband hiermee is een brief aan alle pensioengerechtigden gestuurd.

 • 20 jul | Dekkingsgraad eind juni

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juni 2018 gestegen naar 124,9%. 

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 121,6% (was 122,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gedaald van 765,7 miljoen naar 763,0 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,06%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 0,35%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 616,5 miljoen naar 617,3 miljoen.

 • 03 jul | Dekkingsgraad eind mei

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in mei 2018 gestegen naar 124,8%. 

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 122,2% (was 121,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 755,6 miljoen naar 765,7 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,69%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,56%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 611,0 miljoen naar 616,5 miljoen.”

  In de verplichtingen zijn de volgende indexaties verwerkt:

  • 2% voor de actieve deelnemers in de voormalige eindloonregeling per 1-4-2018
  • 1% voor de actieve deelnemers in de middelloonregeling per 1-1-2018
  • 1,34% voor de pensioengerechtigden en de slapers
 • 24 apr | Dekkingsgraad eind maart

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in maart 2018 gestegen naar 124,5%. 

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 122,3% (was 124,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 751,6 miljoen naar 752,5 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,57%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,92%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 592,5 miljoen naar 604,4 miljoen.

 • 19 mrt | Dekkingsgraad eind februari

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in februari 2018 gestegen naar 124,1%. 

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 124,8% (was 125,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gedaald van 763,9 miljoen naar 751,6 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,92%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 6,12%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 595,7 miljoen naar 592,5 miljoen.

 • 19 feb | Dekkingsgraad eind januari

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in januari 2018 gestegen naar 128,2%. 

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 125,8% (was 123,7%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gedaald van 764,4 miljoen naar 763,9 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,40%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,70%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 607,3 miljoen naar 595,7 miljoen.

 • 23 jan | Dekkingsgraad eind december

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2017 gestegen naar 122,6%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 123,7% (was 123,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van 761,6 miljoen naar 764,4 miljoen. De marktrente is fractioneel gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,50%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,97%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 607,4 miljoen naar 607,3 miljoen.