Nieuws


2019

 • 19 mrt | Informatie over het mogelijk onderbrengen van pensioenregelingen bij United Pensions in België

  U heeft een pensioen bij het Aon Pensioenfonds. Als bestuur streven wij naar een toekomstbestendig pensioen voor al onze deelnemers met zoveel mogelijk koopkrachtbehoud. Dat betekent dat wanneer de prijzen stijgen, ook uw pensioen (deels) mee kan stijgen. 

  Wij hebben in overleg met Aon en de ondernemingsraad onderzocht of uitvoering van de pensioenregeling door ons fonds voor alle deelnemers ook in de toekomst de beste oplossing is. Wij hebben na onderzoek de voorkeur om de pensioenen onder te brengen in UnitedPensions. In dit nieuwsbericht leest u wat deze mogelijke verandering voor u betekent.

  Waarom verandering?

  Sinds 2014 bouwen werknemers van Aon geen pensioen meer op bij ons fonds. Het fonds ontvangt dus geen premie meer voor pensioenopbouw. Hierdoor neemt de eigen herstelkracht van ons fonds af.

  In de situatie dat het fonds te weinig geld heeft ten opzichte van de toegezegde pensioenen is er een tekort. Aon heeft in dat geval geen verplichting tot extra betalingen. Dat betekent dat het fonds op eigen kracht een tekort moet opvangen. Als een tekort ontstaat, kan dit betekenen dat wij als bestuur moeten besluiten om uw pensioen te verlagen. Dat is voor ons een onwenselijke situatie.

  Ons fonds is nu financieel gezond, maar een tekort kan ontstaan in de toekomst. Juist omdat het fonds financieel gezond is, hebben wij onderzocht welke alternatieven er zijn voor de uitvoering van uw pensioen. In een gezonde situatie zijn namelijk meer opties beschikbaar.

  Wat is UnitedPensions?

  UnitedPensions is een pensioenfonds dat voor meerdere (Nederlandse) werkgevers de pensioenregeling uitvoert. UnitedPensions is gevestigd in België, waardoor ook het Belgische toezicht van toepassing wordt.

  Waarom onze pensioenregeling onderbrengen bij UnitedPensions?

  Uit ons onderzoek blijkt dat UnitedPensions de beste optie is, omdat:

  • het verwachte pensioenresultaat het hoogste is;
  • Aon een bijstortingsverplichting heeft als er tekorten ontstaan;
  • de uitvoering wordt ondergebracht bij een professionele organisatie.

  Daarnaast is aan de volgende randvoorwaarden voldaan:

  • ons pensioenvermogen binnen UnitedPensions is juridisch afgescheiden van andere pensioenvermogens;
  • de overdracht leidt niet tot onevenwichtigheid tussen de verschillende groepen;
  • deelnemers en pensioengerechtigden behouden medezeggenschap.

  Heeft het fonds ook alternatieven onderzocht?

  Wij hebben de verantwoordelijkheid om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. In de bijlage leest u welke alternatieven wij onderzocht hebben. 

  Aon Pensioenfonds, Aon en ondernemingsraad samen aan tafel

  Met Aon en de ondernemingsraad zijn wij in gesprek over de afronding van de juridische stukken, die bij UnitedPensions gaan gelden. Wij spreken ook met het Verantwoordingsorgaan van het fonds en de Vereniging van Belanghebbenden Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland.

  Aon heeft instemming nodig van de ondernemingsraad voor de onderbrenging bij UnitedPensions. Wij als bestuur besluiten over de collectieve waardeoverdracht van de reeds opgebouwde pensioenen naar UnitedPensions.

  Als de ondernemingsraad instemt met het verzoek van Aon, nemen wij een voorlopig besluit over de overdracht naar UnitedPensions. Dat besluit leggen wij daarna voor advies voor aan het Verantwoordingsorgaan van het fonds.

  Wat moet u doen? Uw stem telt!

  Het onderbrengen van alle pensioenverplichtingen en het vermogen van het fonds bij UnitedPensions noemen we een ‘collectieve waarde-overdracht’. Voor een collectieve waardeoverdracht naar een ander EU-land (België) is sinds kort instemming nodig van:

  • ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen door deelnemers (Aon werknemers) en gewezen deelnemers (oud-Aon werknemers) én
  • ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen door de pensioengerechtigden.

  Daarom schrijven wij een stemming uit voordat we een definitief besluit kunnen nemen. In de bijlage leest u meer over het vervolgtraject.

  Meer informatie

  Ruim voor de stemming informeren wij u over de collectieve waarde-overdracht en wat dat voor u  betekent. Dat doen wij op verschillende manieren: schriftelijk, via onze website en via (online)  bijeenkomsten. 

  Wij vertrouwen erop u met dit nieuwsbericht voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand
  van zaken.

  Hoogachtend,
  Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

  R.J. Mandos, voorzitter                       
  H.W. Yip, secretaris

 • 13 mrt | Dekkingsgraad februari 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in februari 2019 gedaald naar 123,3%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 121,4% (was 119,7%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gestegen van 765,7 miljoen naar 766,6 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,37%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,69%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 628,0 miljoen naar 621,5 miljoen. Bekijk het overzicht van de maandrapportages.

  Bij de berekening van de verplichtingen is de toeslag die per 1 januari 2019 is verleend nog niet verwerkt.


2018

 • 28 dec | Dekkingsgraad december

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2018 gedaald naar 124,1%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 118,0% (was 120,6%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gedaald van 750,1 miljoen naar 736,8 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,01%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 7,14%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 614,0 miljoen naar 615,4 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportages.

  Bij de berekening van de verplichtingen is de recent doorgevoerde wijziging van de sterftegrondslagen reeds verwerkt.

 • 12 dec | Dekkingsgraad eind november

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in november 2018 gelijk gedaald naar 124,5%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 120,6% (was 120,1%).

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van 743,1 miljoen naar 750,1 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,39%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,73%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 610,6 miljoen naar 614,0 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportage.

 • 30 nov | Dekkingsgraad eind oktober

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2018 gelijk gedaald naar 124,8%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 120,1% (was 123,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van 761,7 miljoen naar 743,1 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,14%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 6,75%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 608,0 miljoen naar 610,6 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportage.

 • 14 sep | Dekkingsgraad eind augustus

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2018 gestegen naar 125,1%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  Bij de cijfers is rekening gehouden met een herrapportage over de eerste 3 maanden van 2018. De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 122,9% (was 123,6%). 

   

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van 765,8 miljoen naar 767,0 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,77%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 1,03%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 611,0 miljoen naar 615,1 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportage.

 • 16 aug | Dekkingsgraad eind juli

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juli 2018 gestegen naar 125,1%. Bekijk het overzicht van de dekkingsgraad of bekijk de dekkingsgraadmonitor.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 123,6% (was 121,6%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juli gestegen van 763,0 miljoen naar 765,8 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,24%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,98%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 617,3 miljoen naar 611,0 miljoen. Bekijk hier het overzicht van de maandrapportage. 

 • 25 jul | Algemene Verordening Gegevensbescherming

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei van kracht is, geeft burgers meer rechten over hun gegevens. Het pensioenfonds beheert uw pensioen volgens de pensioenovereenkomst. Daarvoor is gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk. In dit document kunt u meer informatie vinden over uw rechten. Met het formulier kunt u informatie opvragen of, indien van toepassing, gegevens laten verwijderen.