Nieuws


2020

 • 05 aug | Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de pensioengerechtigden

  Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de pensioengerechtigden

  Op 29 mei is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de vacante bestuurszetel namens de pensioengerechtigden. Twee kandidaten hebben zich binnen de daarvoor gestelde termijn aangemeld als kandidaat.

  De Verkiezingscommissie heeft vervolgens gesprekken met beide kandidaten gevoerd om de geschiktheid van de kandidaat vast te stellen. Conform hetgeen in de “Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017” van de Pensioenfederatie is opgenomen dienen bestuurders vanaf dag één geschikt te zijn voor hun functie. Dat is het geval wanneer hij/zij beschikt over de benodigde kennis voor het besturen van het pensioenfonds in combinatie met de benodigde competenties en professioneel gedrag. Voor beide kandidaten heeft de Verkiezingscommissie geconstateerd dat zij nog niet vanaf dag één geschikt zijn om als bestuurder zitting te nemen.

  De Verkiezingscommissie vindt beide kandidaten wel geschikt, mits zij ieder eerst op hun specifieke kennis- en competentie-vlakken bijscholing volgen.

  Het bestuur heeft beide kandidaten de mogelijkheid geboden om als aspirant-bestuurslid zitting te nemen in het bestuur. Na afronding van de bijscholing tijdens het aspirant-deelnemerschap door beide kandidaten, worden er verkiezingen gehouden binnen de pensioengerechtigden-geleding voor de vacante bestuurszetel.

  Eén van de twee kandidaten heeft echter aangegeven hier van af te zien. Hierdoor blijft er één kandidaat over voor de vacante bestuurszetel, dat is dhr. F.H. Dozy. Het bestuur heeft reeds het bijscholings-traject met dhr. Dozy afgestemd. Na afronding hiervan zal het bestuur dhr. Dozy als geschikte kandidaat ter toetsing voordragen bij De Nederlandschse Bank (DNB). Als DNB geen bezwaar heeft tegen de benoeming, zal het bestuur hiertoe overgaan.

  Dhr. Dozy is thans nog lid van het Verantwoordingsorgaan (VO), maar heeft aangegeven zijn lidmaatschap bij het VO per direct neer te leggen. Het bestuur zal voor deze nieuwe vacante VO-zetel kandidaten oproepen in een separaat bericht.

  Het bestuur dankt beiden kandidaten voor hun aanmelding als kandidaat en heet dhr. Dozy welkom binnen het bestuur.

 • 05 aug | Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo wordt overgenomen

  Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo wordt overgenomen

  Ons fonds heeft de coördinatie en uitvoering met betrekking tot de pensioen- en uitkeringenadministratie, alsmede de financiële administratie en de verslaglegging uitbesteed aan RiskCo Administrations bv dat onderdeel is van InAdmin RiskCo (“RiskCo”).

  Een consortium van Achmea, Pensioenfonds PGB en ICT-dienstverlener CGI gaat een nieuw platform voor pensioenadministratie opzetten. Dit platform is gebaseerd op het RiskCo Administratie Platform van RiskCo. Achmea en PGB nemen het bedrijf RiskCo over onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

  Klik hier voor het persbericht voor meer informatie.

  Als de toezichthouders de overname goedkeuren, blijft de dienstverlening van RiskCo aan ons fonds in stand net zoals vóór de overname.

 • 05 aug | Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de deelnemers

  Uitslag kandidaat oproep voor bestuurszetel namens de deelnemers

  Op 2 juni jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers. Deze vacature ontstond door het aflopen van de zittingstermijn van het huidig bestuurslid namens de deelnemers mevrouw H.W. Yip per 1 juli 2020.

  Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers.

  Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante bestuurszetel namens de deelnemers.

  Het bestuur heeft mevrouw Yip tijdens de bestuursvergadering van 29 juni jl. opnieuw benoemd als bestuurslid namens de deelnemers.

 • 27 jul | Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezing als lid van het Verantwoordingsorgaan

  U bent deelnemer van ons fonds. Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Van de heren L.J.M. van Haren en B. Akker, vertegenwoordigers namens de deelnemers, is de zittingstermijn op 1 juli 2020 verlopen. Er ontstaan per die datum twee vacatures bij het Verantwoordingsorgaan. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld.

  Op grond van de Pensioenwet geldt het volgende:

  • De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en de deelnemers zijn op basis van hun onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. Gelet op de onderlinge getalsverhouding blijft het aantal vertegenwoordigers namens de deelnemers en die namens de pensioengerechtigden zoals die nu is.
  • De wet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de deelnemers geschiedt op basis van verkiezing door de deelnemers van ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.​​

  Kandidaatstelling                                                                                                                 

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een deelnemer, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zichzelf kandidaat stellen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf deelnemers de kandidatuur ondersteunen*.
  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen deelnemer van ons fonds is, maar door ten minste vijf deelnemers van ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door deelnemers worden voorgedragen;*
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf deelnemers de kandidatuur ondersteunen.*
  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. Verklaring Omtrent het Gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;*
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die deelnemer zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

  Via onderstaaande links zijn voor de aanmelding de volgende stukken opgenomen die u kunt downloaden:

  • Formulier Ondersteuning kandidatuur lid VO
  • Formulier voor kandidaatstelling uhv voordracht door individuele dlns of pensioengerechtigden
  • Formulier voor kandidaatstelling lid van het Verantwoordingsorgaan
  • Formulier voor kandidaatstelling door Vereniging

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan de profielschets voldoen die u hier kunt downloaden.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Over de exacte invulling van de termijn wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk op 21 augustus 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000AM Rotterdam

  Of bij voorkeur vie emailadres: gert.boorsma@aon.nl

  Met vriendelijke groet,

  Stichting "Pensioenfonds Aon Groep Nederland"

   

  Bijlage

  Profielschets lid Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Algemeen

  In het Verantwoordingsorgaan zijn de werkgever, deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De leden die de deelnemers vertegenwoordigen en de leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen worden verkozen door individuele deelnemers dan wel pensioengerechtigden.

  Doelstelling

  Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan vanaf 1 juli 2014 het recht om het bestuur te adviseren op de in de Pensioenwet genoemde zaken (bijvoorbeeld liquidatie, communicatie- en voorlichtingsbeleid, vorm en inrichting van het intern toezicht, beloningsbeleid, vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure).

  Kennis en ervaring

  De leden van het Verantwoordingsorgaan dienen te beschikken over basiskennis van pensioen, die noodzakelijk is om het bestuur van het fonds te kunnen adviseren, de adviezen van de adviseurs te kunnen doorgronden en een inhoudelijke rol te kunnen vervullen in het Verantwoordingsorgaan.

  De basiskennis hoeft niet bij aanvang van het lidmaatschap aanwezig te zijn. Het lid moet zich deze kennis wel binnen een periode van 3 maanden eigen kunnen maken, onder meer door het volgen van opleiding.

  Competenties

  Het lid van het Verantwoordingsorgaan moet beschikken over de volgende competenties:

  • Heeft affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen;
  • Is in staat onafhankelijk te kunnen denken, handelen en oordelen in het belang van alle belanghebbenden van het fonds (helikopterview);
  • Heeft inlevingsvermogen in de effecten van te nemen besluiten op alle belanghebbenden van het fonds (omgevingssensitiviteit);
  • Kan juiste, realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van de beschikbare informatie (oordeelsvorming);
  • Communicatief en
  • Samenwerken (teamspeler).

  Overige eisen

  Het lid van het Verantwoordingsorgaan moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van diens taak in het Verantwoordingsorgaan (het Verantwoordingsorgaan vergadert op  gemiddeld 4 dagen  per jaar). Daarnaast moet voor de voorbereiding en scholing ten minste met het zelfde aantal dagen gerekend worden;
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven.

  Zittingstermijn en bezoldiging

  De zittingstermijn is 3 jaar, waarna het lid van het Verantwoordingsorgaan zich herkiesbaar kan stellen voor een vervolgtermijn.

  De vacature betreft een onbezoldigde functie.

 • 21 jul | Dekkingsgraad juni 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in juni 2020 gedaald naar 114,7% (was 115,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 111,1% (was 109,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 106,9% (was 105,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van EUR 829,2 miljoen naar EUR 840,9 miljoen. De marktrente is licht gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,28%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 0,97%. Vanwege een wijziging in het mandaat zijn de liquide middelen in juni toegenomen van EUR 8,2 mln tot EUR 20,3 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 755,1 miljoen naar 756,8 miljoen.

  De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert. Binnen 3 maanden zal een herstelplan bij DNB moeten worden ingediend.

 • 30 jun | Uitstel jaarverslag 2019

  Op 26 maart 2020 heeft DNB aangegeven dat pensioenfondsen uitstel tot 30 september 2020 kunnen krijgen voor het indienen van de jaarstaten in verband met de Corona ontwikkelingen. Ons fonds heeft DNB geïnformeerd dat wij van dit uitstel gebruik zullen maken. Het jaarverslag 2019 wordt daarom op een later moment dan 30 juni vastgesteld. Kort nadat het jaarverslag 2019 door het bestuur is vastgesteld, zal het op de website gepubliceerd worden.

 • 23 jun | Dekkingsgraad mei 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in mei 2020 gedaald naar 115,3% (was 116,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 109,8% (was 108,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 105,4% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand mei gestegen van EUR 824,8 miljoen naar EUR 829,2 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,46%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,68%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 762,9 miljoen naar 755,1 miljoen.

 • 02 jun | Oproep kandidaten bestuurslid namens de deelnemers

  Deze vacature ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van huidig bestuurslid mevrouw H.W. Yip namens de deelnemers per 1 juli 2020.

  Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers.

  Mevrouw Yip is als huidig bestuurslid een voorkeurs-kandidaat voor het bestuur met name vanwege:

  • de continuïteit in het bestuur;
  • haar diepgaande kennis van het fonds;
  • haar rol als secretaris van het bestuur en daarmee onderdeel zijnde van het Dagelijks Bestuur;
  • haar financieel technische en actuariële kennis;
  • haar ervaring met (deelnemers)communicatie en uitbesteding; 
  • haar formele goedkeuring door de Nederlandsche Bank als bestuurslid; en
  • haar ervaring met collectieve waardeoverdracht met oog op de toekomstige waardeoverdracht van pensioenverplichtingen naar een andere pensioenuitvoerder.

  Deelnemers die zichzelf kandidaat stellen kunnen zich melden bij de verkiezingscommissie via het pensioenbureau van het pensioenfonds. Mevrouw Yip is thans lid van de verkiezingscommissie, maar zal gedurende de onderhavige verkiezingsprocedure vervangen worden door een ander bestuurslid.

  Kandidaten namens de deelnemers kunnen zijn:

  1. een deelnemer die zichzelf kandidaat stelt;
  2. een persoon, die door de ondernemingsraad van de werkgever als kandidaat is voorgedragen, onder bijvoeging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij / zij een eventuele bestuursfunctie zal aanvaarden. Die persoon kan ook iemand zijn buiten de kring van deelnemers van het fonds.

  De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het bestuur:

  1. een lid van het intern toezicht van het fonds;
  2. een lid van het verantwoordingsorgaan als genoemd in de statuten;
  3. een adviseur van het fonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds een vergoeding geniet voor diens adviezen;
  4. een werknemer van het fonds; en
  5. overige personen van wie het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van de kiescommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.


  Gezien de samenstelling van het bestuur roept het bestuur vooral vrouwelijke kandidaten op zich verkiesbaar te stellen voor de functie. Het bestuur heeft de ondernemingsraad geïnformeerd dat ook zij de mogelijkheid hebben om een kandidaat voor te dragen.

  In de profielschets kunt u zien aan welke vereisten een kandidaat ten minste dient te voldoen.

  Geïnteresseerden kunnen hun aanmelding kenbaar maken door bijgevoegd formulier in te vullen en aan het pensioenbureau (kantoor Rotterdam) te sturen, vergezeld van een kopie in kleur van het paspoort of rijbewijs.

  Aanmeldingen die uiterlijk 19 juni 2020 door het Pensioenfonds zijn ontvangen, worden in behandeling genomen. Een gesprek met de Verkiezingscommissie maakt deel uit van de procedure, mogelijk gevolgd door een toets op geschiktheid door een extern, gespecialiseerd bureau.

  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gert Boorsma via telefoonnummer 06 - 54 77 59 61.

   

 • 29 mei | Verkiezingsprocedure bestuurslid namens de pensioengerechtigden

  Het bestuur van ons Pensioenfonds bestaat thans uit vier vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Beide vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden, de heren F.J.H.J. van den Beld en L.J. Langenberg, hebben hun bestuurslidmaatschap beëindigd wegens gezondheidsredenen.

  In verband met een voorgenomen wijziging van de inrichting van het bestuur is er één vacature bij het bestuur voor een bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

  Pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen, dan wel iemand kandidaat stellen.

  Kandidaatstelling

  Kandidaten namens de pensioengerechtigden kunnen zijn:

  1. pensioengerechtigden die zich zelf kandidaat stellen, mits zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  2. een natuurlijk persoon die al dan niet tot de kring van pensioengerechtigden behoort, mits deze persoon schriftelijk aan het bestuur verklaart deze kandidaatstelling te aanvaarden en diens kandidaatstelling ten minste door tien (10) pensioengerechtigden wordt ondersteund blijkens een daartoe strekkende en ondertekende verklaring gericht aan het bestuur.

   

  De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het bestuur:

   

  1. een lid van het intern toezicht van het Fonds
  2. een lid van het Verantwoordingsorgaan als genoemd in de statuten
  3. een adviseur van het Fonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds een vergoeding geniet voor diens adviezen;
  4. een werknemer van het Fonds; en
  5. overige personen van wie het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van de verkiezingscommissie onverenigbaar is met de eigen functie of werkzaamheden.

   

  Via onderstaaande links zijn voor de aanmelding de volgende stukken opgenomen die u kunt downloaden:

   

  Een gesprek met de Verkiezingscommissie om de geschiktheid te toetsen is onderdeel van de procedure.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze wordt vastgesteld nadat de kieslijst is vastgesteld op basis van de kandidaatstellingen. De termijn wordt bekend gemaakt op bovenvermelde website.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk uiterlijk 12 juni 2020 in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie

  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

  Postbus 518

  3000 AM  ROTTERDAM

  of per e-mail bij gert.boorsma@aon.nl

 • 25 mei | Dekkingsgraad april 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in april 2020 gedaald naar 116,1% (was 117,3%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 108,1% (was 107,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gelijk gebleven op naar 103,2% (was 103,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van 794,1 miljoen naar 824,8 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,05%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,55%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 741,9 miljoen naar 762,9 miljoen.

 • 12 mei | Dekkingsgraad maart 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in maart 2020 gedaald naar 117,0%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 106,9% (was 113,5%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 103,2% (was 109,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gedaald van 850,7 miljoen naar 793,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 4,51%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 13,52%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 749,8 miljoen naar 742,4 miljoen.

 • 11 mei | Wijziging samenstelling bestuur

  In verband met het aflopen van de zittingstermijnen van diverse bestuursleden per 1 juli 2020 heeft het bestuur zich gebogen over de samenstelling van het bestuur.

  Het bestuur is tot het inzicht gekomen dat een omvang van 8 bestuursleden voor een klein en in complexiteit beperkt fonds vrij groot is. Daarnaast kan vastgesteld worden, dat de bestuursleden relatief veel uitvoerend werk verrichten.

  De adviseur van het bestuur heeft een voorstel uitgewerkt met een kleiner bestuur met verbeterde ondersteuning door het Pensioenbureau en uitbestedingspartners.

  De opzet van het nieuwe bestuursmodel is, dat de paritaire samenstelling behouden blijft, waarbij 2 zetels door vertegenwoordigers van de werkgever worden ingenomen en de deelnemers en pensioengerechtigden elk met één zetel in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

  Daarnaast wordt een 5e bestuurszetel bezet door een onafhankelijk lid. Een onafhankelijk lid komt niet uit de geledingen van de werkgever, deelnemers en pensioengerechtigden. Met het benoemen van een onafhankelijk lid zijn wij instaat om een lid te benoemen met professionele kennis en bestuurlijke ervaring. 

  Een besluit hierover behoeft geen advies van het Verantwoordingsorgaan, maar het bestuur vindt het belangrijk dat de aanpassingen een breed draagvlak hebben. Het voorstel is daarom ook aan het Verantwoordingsorgaan voorgelegd voor hun advies. Na ontvangst van het positieve advies van het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur besloten het voorgestelde bestuursmodel in te voeren per 1 juli 2020.

 • 18 mrt | Verkiezingsprocedure lid VO pensioengerechtigden

  Verkiezingsprocedure voor een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  De heer P. van Meeuwen heeft het bestuur op 19 december 2019 geïnformeerd dat hij aftreedt als voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan. De reden voor het aftreden is zijn teleurstelling over het besluit van de werkgever om niet langer mee te willen werken aan de collectieve waardeoverdracht aan UnitedPensions en de redenen die zijn gecommuniceerd voor dat besluit. Er is derhalve per die datum een vacature ontstaan bij het Verantwoordingsorgaan.

  Het bestuur heeft besloten dat de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden bij ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één geschikte kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zich zelf kandidaat stellen;
  • een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

  Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen;
  • een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen.

  Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:

  • verklaring omtrent het gedrag;
  • formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen;
  • een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  • een verklaring namens de vereniging dat zij in de kandidaatstelling bewilligt.

  * Dit document kunt u downloaden van onze website https://pensioenfondsaon.nl/meer-informatie/downloads/

  De leden van het Verantwoordingsorgaan bepalen onderling wie hun voorzitter wordt.

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan bijgevoegde profielschets voldoen.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze vangt aan op een door de Verkiezingscommissie vast te stellen tijdstip. Aanvang en duur van de Verkiezingstermijn zullen tijdig en schriftelijk met de kiesgerechtigden worden gecommuniceerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u uiterlijk op 10 april 2020 schriftelijk in te dienen bij:

  De Verkiezingscommissie
  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
  Postbus 518
  3000 AM  Rotterdam

 • 17 mrt | Dekkingsgraad februari 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in februari 2020 gedaald naar 118,1% (was 118,8%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 118,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,4% (was 115,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van 858,7 miljoen naar 850,0 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 7,92%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 7,22,0 miljoen naar 749,8 miljoen.

 • 03 mrt | Aftreden van de heer Van Meeuwen als lid van het Verantwoordingsorgaan

  De heer P. van Meeuwen heeft het bestuur op 19 december 2019 geïnformeerd, dat hij aftreedt als voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan. De reden voor het aftreden is zijn teleurstelling over het besluit van de werkgever om niet langer mee te willen werken aan de collectieve waardeoverdracht aan UnitedPensions en de redenen die zijn gecommuniceerd voor dit besluit. Het bestuur betreurt zijn besluit en dankt de heer Van Meeuwen voor zijn jarenlange inzet voor het pensioenfonds.

   

 • 20 feb | Dekkingsgraad januari 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in januari 2019 gedaald naar 118,8% (was 119,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 118,9% (was 122,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 115,0% (was 119,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gestegen van 849,7 miljoen naar 858,7 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 2,47%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 1,75%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 693,3 miljoen naar 722,0 miljoen.

 • 16 jan | Dekkingsgraad december 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2019 gestegen naar 119,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 122,6% (was 119,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 119,3% (was 115,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van 847,9 miljoen naar 849,7 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,71%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 711,9 miljoen naar 693,3 miljoen.


2019

 • 13 dec | Dekkingsgraad november 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in november 2019 gedaald naar 118,6%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,1% (was 118,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,5% (was 114,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gestegen van 845,6 miljoen naar 847,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,63%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,49%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 716,4 miljoen naar 711,8 miljoen.

 • 28 nov | Belangrijk nieuws over de voorgenomen overgang naar UnitedPensions

  In de afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gehouden over ons voornemen om de uitvoering van de pensioenregelingen over te dragen aan UnitedPensions en het pensioenfonds te ontbinden.

  Het bestuur moet u nu tot haar spijt meedelen dat de overdracht van de pensioenverplichtingen naar UnitedPensions niet door kan gaan. Afgelopen donderdag zijn wij door de werkgever geïnformeerd dat zij niet langer achter haar eerdere besluit staat om de pensioenen bij UnitedPensions onder te brengen. De werkgever geeft hier de volgende redenen voor aan:

  • In december 2018 werd door de regering tot een nieuw, strikt stemsysteem besloten voor het onderbrengen van opgebouwde collectieve pensioenvermogens buiten Nederland.
  • Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging en zal sterk veranderen door het recente pensioenakkoord en besluiten van minister Koolmees, zoals het versoepelen van de regels voor het korten van pensioenen.
  • De toekomst van het pensioenlandschap in Nederland is onzeker, de impact van de te verwachten veranderingen is groot en een positieve uitkomst op basis van het ingevoerde strikte stemsysteem is onzeker.

  Het bestuur had de overdracht aan UP graag ter stemming voorgelegd aan de belanghebbenden, ook al realiseren wij ons dat een positieve uitkomst van de stemming niet op voorhand vast stond. Naar onze mening bood UnitedPensions de beste oplossing voor de deelnemers en andere bij het fonds betrokken partijen. Er is door vele partijen de afgelopen maanden hard gewerkt om de juiste voorwaarden te creëren om zorgen weg te nemen. Het Verantwoordingsorgaan was positief over het bereikte resultaat.

  De pensioenproblematiek is echter complex en onzeker en iedere partij maakt daarin zijn eigen afwegingen. Dat moeten we accepteren, want zonder medewerking van de werkgever is onderbrenging van de pensioenverplichtingen bij UnitedPensions niet mogelijk.

  Hoe nu verder? Het bestuur is en blijft van mening dat het pensioenfonds kwetsbaar is en overdracht aan een andere uitvoerder in het belang van de deelnemers en andere belanghebbenden is. Wij gaan binnenkort in overleg met de andere betrokken partijen om tot een uitwerking van een alternatieve oplossing te komen.

  Tot het moment van de overdracht wordt de uitvoering van de pensioenregelingen ongewijzigd voortgezet. 

  Dit bericht zal ook nog per post aan alle belanghebbenden van ons fonds worden verzonden.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2019

  Vanaf ultimo 2019 vermelden wij niet alleen de beleidsdekkingsgraad op de website, maar tevens de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden en leidraad bij de besluitvorming omtrent de toeslagverlening. Wij blijven tevens de dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente publiceren, omdat het bestuur van mening is dat die een betere weergave is van de werkelijke stand van zaken.

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2019 gedaald naar 118,9%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 118,0% (was 115,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 114,3% (was 110,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van 851,5 miljoen naar 845,6 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,75%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,46%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 739,2 miljoen naar 716,4 miljoen.