Nieuws


2020

 • 16 jan | Dekkingsgraad december 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2019 gestegen naar 119,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 122,6% (was 119,1%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 119,3% (was 115,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van 847,9 miljoen naar 849,7 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,71%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 711,9 miljoen naar 693,3 miljoen.


2019

 • 13 dec | Dekkingsgraad november 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in november 2019 gedaald naar 118,6%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,1% (was 118,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,5% (was 114,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gestegen van 845,6 miljoen naar 847,9 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,63%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,49%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 716,4 miljoen naar 711,8 miljoen.

 • 28 nov | Belangrijk nieuws over de voorgenomen overgang naar UnitedPensions

  In de afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gehouden over ons voornemen om de uitvoering van de pensioenregelingen over te dragen aan UnitedPensions en het pensioenfonds te ontbinden.

  Het bestuur moet u nu tot haar spijt meedelen dat de overdracht van de pensioenverplichtingen naar UnitedPensions niet door kan gaan. Afgelopen donderdag zijn wij door de werkgever geïnformeerd dat zij niet langer achter haar eerdere besluit staat om de pensioenen bij UnitedPensions onder te brengen. De werkgever geeft hier de volgende redenen voor aan:

  • In december 2018 werd door de regering tot een nieuw, strikt stemsysteem besloten voor het onderbrengen van opgebouwde collectieve pensioenvermogens buiten Nederland.
  • Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging en zal sterk veranderen door het recente pensioenakkoord en besluiten van minister Koolmees, zoals het versoepelen van de regels voor het korten van pensioenen.
  • De toekomst van het pensioenlandschap in Nederland is onzeker, de impact van de te verwachten veranderingen is groot en een positieve uitkomst op basis van het ingevoerde strikte stemsysteem is onzeker.

  Het bestuur had de overdracht aan UP graag ter stemming voorgelegd aan de belanghebbenden, ook al realiseren wij ons dat een positieve uitkomst van de stemming niet op voorhand vast stond. Naar onze mening bood UnitedPensions de beste oplossing voor de deelnemers en andere bij het fonds betrokken partijen. Er is door vele partijen de afgelopen maanden hard gewerkt om de juiste voorwaarden te creëren om zorgen weg te nemen. Het Verantwoordingsorgaan was positief over het bereikte resultaat.

  De pensioenproblematiek is echter complex en onzeker en iedere partij maakt daarin zijn eigen afwegingen. Dat moeten we accepteren, want zonder medewerking van de werkgever is onderbrenging van de pensioenverplichtingen bij UnitedPensions niet mogelijk.

  Hoe nu verder? Het bestuur is en blijft van mening dat het pensioenfonds kwetsbaar is en overdracht aan een andere uitvoerder in het belang van de deelnemers en andere belanghebbenden is. Wij gaan binnenkort in overleg met de andere betrokken partijen om tot een uitwerking van een alternatieve oplossing te komen.

  Tot het moment van de overdracht wordt de uitvoering van de pensioenregelingen ongewijzigd voortgezet. 

  Dit bericht zal ook nog per post aan alle belanghebbenden van ons fonds worden verzonden.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2019

  Vanaf ultimo 2019 vermelden wij niet alleen de beleidsdekkingsgraad op de website, maar tevens de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden en leidraad bij de besluitvorming omtrent de toeslagverlening. Wij blijven tevens de dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente publiceren, omdat het bestuur van mening is dat die een betere weergave is van de werkelijke stand van zaken.

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2019 gedaald naar 118,9%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 118,0% (was 115,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 114,3% (was 110,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van 851,5 miljoen naar 845,6 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,75%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,46%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 739,2 miljoen naar 716,4 miljoen.

 • 05 nov | Inhaaltoeslag per 1 januari 2019

  In de bestuursvergadering van 28 augustus jl. heeft het bestuur besloten per 1 januari 2019 een compensatie voor de gemiste, voorwaardelijke toeslag per 1-1-2009 toe te kennen aan degenen die destijds die toeslag gemist hebben  en nog aanspraken jegens ons fonds hebben. De toeslag bedraagt 1,59% van het pensioen na de eerder toegekende toeslag van 1,68% per 1 januari 2019. De inhaaltoeslag is berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar heeft alleen betrekking op toekomstige uitkeringen (vanaf januari 2019).

  Na toekenning van de inhaaltoeslag 2009 ziet het overzicht van de gemiste voorwaardelijke toeslagen er als volgt uit:

  (114,96/108,63 - 1)*100% = 5,83%De cumulatieve achterstand na toekenning van de inhaaltoeslag 2009 bedraagt thans:

  Achterstanden ouder dan 10 jaar worden niet meer in aanmerking  genomen voor compensatie door middel van een inhaaltoeslag. In 2020 komt het restant van de in 2009 gemiste indexatie daarom niet meer in aanmerking voor een inhaalindexatie.

 • 11 okt | Dekkingsgraad september 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2019 gedaald naar 119,2%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 110,8% (was 108,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand september gedaald van 853,1 miljoen naar 851,5 miljoen. De marktrente is licht gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,99%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,65%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 756,0 miljoen naar 739,2 miljoen.

 • 24 sep | Dekkingsgraad augustus 2019

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2019 gedaald naar 120,0%.

  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,4% (was 113,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van 833,8 miljoen naar 853,1 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 4,62%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,14%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gestegen van 711,0 miljoen naar 756,0 miljoen.

 • 26 aug | Haalbaarheidstoets 2019 voor de site

  Ons fonds voert, verplicht, jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. We onderzoeken in die toets in hoeverre ons fonds de komende jaren de door haar gestelde doelen, onder verschillende economische omstandigheden, kan realiseren. Die doelen voor ons fonds zijn:

  • een grote mate van zekerheid voor de nominale pensioenaanspraken, waaronder de onvoorwaardelijke toeslagen voor de actieven, en pensioenrechten;
  • een toeslagbeleid voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigde met als ambitie de prijsindex.

  De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet van ons fonds, het verwachte pensioenresultaat (nominale aanspraken plus indexatieambitie) en de risico’s die daarbij horen. Bij de toets worden aan de hand van door DNB vastgestelde economische  parameters  2000 economische scenario’s doorgerekend. Daar zitten goede, maar ook slechte scenario’s tussen. Die berekeningen geven de resultaten weer voor wat betreft  het rendement, de dekkingsgraad, het pensioenresultaat, de premie,  de kansen op een tekort, de omvang van eventuele kortingen en de herstelkracht van ons fonds ingeval van een tekort. De berekeningen gaan uit van de voortzetting van ons fonds ( going concern).

  De berekeningen hebben tot de voor u relevante conclusies geleid:

  • naar verwachting hoeven de pensioenen in de komende jaren niet te worden verlaagd (niet gekort);
  • naar verwachting kunnen de pensioenen  op de lange termijn in lijn met de ambitie  van prijsinflatie   worden  geïndexeerd.

  Deze verwachtingen zijngebaseerd op een modelmatige berekeningmet de voorgeschreven parameters. De beleidsdekkingsgraadper 31 decembervan enig jaar is bepalend voor het toekennen van indexatie.