Nieuws


2021

 • 15 jul | Dekkingsgraad juni 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in juni 2021 gestegen naar 121,3% (was 119,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 130,7% (was 129,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 128,8% (was 127,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand juni gestegen van EUR 905,3 miljoen naar EUR 914,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,56%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,93%. De liquide middelen zijn in juni afgenomen van EUR 26,1 mln tot EUR 26,0 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 696,7 miljoen naar 699,4 miljoen

 • 28 jun | Jaarverslag 2020

  Het jaarverslag 2020 is onlangs vastgesteld door het bestuur. Deze is te vinden op de downloads pagina.

 • 28 jun | Dekkingsgraad mei 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in mei 2021 gestegen naar 119,7% (was 118,0%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 129,9% (was 130,5%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 127,9% (was 128,6%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 904,6 miljoen naar EUR 905,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,05%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,34%. De liquide middelen zijn in mei afgenomen van EUR 26,6 mln tot EUR 26,1 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 693,3 miljoen naar 696,7 miljoen.

 • 07 jun | Oproep kandidaatstelling lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

  Mevrouw C. Roos-Kempers is sinds 14 mei 2020 vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Zij is destijds tussentijds benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan, waarbij zij de plaats van een afgetreden lid heeft ingenomen met een zittingsduur tot 1 juli 2021. Volgens het geldende verkiezingsreglement is de resterende zittingsduur van het voormalig Verantwoordingsorgaan-lid ook van toepassing op mevrouw Roos-Kempers.

  Van mevrouw Roos-Kempers verstrijkt derhalve op 1 juli 2021 de zittingstermijn. Er ontstaat per die datum een vacature bij het Verantwoordingsorgaan. Mevrouw Roos-Kempers heeft zich herkiesbaar gesteld.

  De Pensioenwet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden geschiedt op basis van verkiezing door de pensioengerechtigden bij ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één geschikte kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

  Kandidaatstelling

  De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

  • Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zichzelf kandidaat stellen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen*.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen*;
  3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen*.

   

  • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
  1. verklaring omtrent het gedrag;
  2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen*;
  3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
  4. een verklaring namens de vereniging dat zij de kandidaatstelling ondersteunt.

   

  * Deze documenten kunt u downloaden van onze website www.pensioenfondsaon.nl

   

  Profielschets

  De kandidaten moeten aan de profielschets voldoen. Een onderzoek naar de geschiktheid door de zittende leden van het Verantwoordingsorgaan maakt onderdeel uit van de procedure. De zittingstermijn is drie jaar.

  Verkiezingstermijn

  De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze vangt aan op een door de Verkiezingscommissie vast te stellen tijdstip. Aanvang en duur van de Verkiezingstermijn zullen tijdig en schriftelijk met de kiesgerechtigden worden gecommuniceerd.

  Correspondentieadres

  De kandidaatstelling dient u schriftelijk binnen drie weken na dagtekening van deze brief in te dienen bij de Verkiezingscommissie:

  De Verkiezingscommissie
  p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
  Postbus 518
  3000AM Rotterdam

 • 25 mei | Dekkingsgraad april 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in april 2021 gestegen naar 118,0% (was 116,1%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 130,5% (was 127,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 128,6% (was 125,9%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 899,1 miljoen naar EUR 904,6 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,29%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 2,89%. De liquide middelen zijn in april afgenomen van EUR 28,1 mln tot EUR 26,6 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 703,1 miljoen naar 693,3 miljoen.

 • 21 mei | Dekkingsgraad maart 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in maart 2021 gestegen naar 116,1% (was 114,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 127,9% (was 124,7%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 125,9% (was 122,4%).

  De waarde van het vermogen is in de maand maart gestegen van EUR 887,4 miljoen naar EUR 899,1 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,33%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,91%. De liquide middelen zijn in maart toegenomen van EUR 24,7 mln tot EUR 28,1 mln, voornamelijk door de betaling van de voorschotpremie door de werkgever.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 711,5 miljoen naar 703,1 miljoen.

  In de verplichtingen per 31 maart 2021 is rekening gehouden met een onvoorwaardelijke indexatie van 2% voor de deelnemers eindloon per 1 april 2021 en 0% voor deelnemers middelloon per 1 januari 2021.

 • 12 apr | Resultaten deelnemersonderzoek communicatie

  Resultaten deelnemersonderzoek communicatie
  In januari en februari 2021 is onder de deelnemers van het pensioenfonds onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de communicatie van het pensioenfonds.
  In dit onderzoek is per brief aan 300 belanghebbenden gevraagd om digitaal via de website een enquête in te vullen. Deze belanghebbenden zijn verdeeld over de volgende drie statussen: 100 actieve deelnemers, 100 gewezen deelnemers en 100 pensioengerechtigden.

  Klik hier om het volledige onderzoek te lezen

 • 08 apr | Benoeming Fred Dozy als lid van het bestuur

  De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 1 april 2021 ingestemd met de benoeming van Fred Dozy als lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds is hiermee weer compleet. De benoeming van Fred zal in de bestuursvergadering van 29 april a.s. door het bestuur worden bekrachtigd.

  Het bestuur bestaat vanaf dat moment uit de volgende personen:
  Hans van den Hatert, voorzitter (namens de werkgever)
  Arjen de Korver, vice-voorzitter (namens de werkgever)
  Hoi-Wah Yip (namens de deelnemers)
  Fred Dozy (namens de pensioengerechtigden)
  Henk-Jan Strang (onafhankelijk lid)

 • 08 apr | Toekomst van het pensioenfonds (update april 2021)

  Het Aon pensioenfonds is een gesloten fonds. De omvang van het fonds is zodanig dat naar de mening van het bestuur voortzetting op termijn niet toekomstbestendig is. Medio 2020 hebben het bestuur van het pensioenfonds, de directie van Aon Groep Nederland en de ondernemingsraad  een eerste verkennend gesprek gevoerd over de toekomst van het fonds en afspraken gemaakt over de aanpak van dit traject.

  Hoe ziet het traject eruit?
  Het traject kent 3 hoofdfases:

  • De selectie van het type uitvoerder – dit lichten we hieronder toe
  • De selectie van de uitvoerder – welke partij gaat straks de uitvoering doen?
  • De implementatie – de overdracht van alle verplichtingen en beleggingen aan de geselecteerde uitvoerder.

  Waar staan we en hoe zijn we hier gekomen?
  Het keuzeproces van het type uitvoerder is doorlopen. Tijdens deze fase zijn 4 uitvoeringsvarianten bekeken:

  • Het voortzetten van het fonds
  • Uitvoering door een A(lgemeen) P(ensioen) F(onds). Een APF is een fonds waarin de regelingen van verschillende werkgevers zijn ondergebracht. Bij een APF is er de keuze om regelingen samen te voegen (een multi client kring) of apart te houden (een single client kring). Voor een separate kring is voldoende omvang vereist. Het Aon Pensioenfonds heeft voldoende omvang om de zelfstandigheid te behouden. De schaalgrootte is een belangrijk voordeel van een APF. Zowel in termen van uitvoering als bestuur.
  • Aansluiting zoeken bij een B(edrijfstak) P(ensioen) F(onds). Een BPF voert één regeling uit voor verschillende werkgevers die meestal in dezelfde sector werkzaam zijn. Een aantal BPF-en heeft zich ook opengesteld voor de uitvoering van regelingen van werkgevers die in andere sectoren werkzaam zijn. Bij een BPF zitten alle aangesloten partijen in één kring, waardoor er geen sprake meer is van zelfstandigheid van het Aon Pensioenfonds en heb je geen afgescheiden vermogen en eigen regeling meer.
  • Onderbrenging bij een verzekeraar. Als je de regeling bij een verzekeraar onderbrengt, koop je met de beschikbare middelen (de beleggingen van het fonds) een gegarandeerde pensioenuitkering in. De hoogte van de gegarandeerde uitkering en de toekomstige verhoging van deze uitkering is afhankelijk van de hoogte van de beleggingen en de rentestand. De rentestand is een hele belangrijke factor bij het bepalen van de prijs van het in te kopen pensioen op het moment van overdracht.

  Om tot de keuze te komen, hebben werkgever, fondsbestuur en de ondernemingsraad aan de hand van vooraf overeengekomen criteria een voorkeur bepaald. Hierbij hebben de verschillende partijen de criteria zelfstandig van een eigen weging voorzien. Bij alle partijen was op basis van deze criteria het APF de beste optie. In het laatste overleg met de betrokken partijen is afgesproken deze optie nader te onderzoeken. Wel is hierbij afgesproken dat onderbrenging bij een verzekeraar als alternatief getoetst wordt als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

  De visie van het bestuur
  Het bestuur ziet het APF als goed uitvoeringsalternatief omdat in die situatie de pensioentoezegging volledig nagekomen wordt. Met andere woorden:

  • de pensioenregeling hoeft niet gewijzigd te worden,
  • het vermogen blijft juridisch afgescheiden van het vermogen van de andere kringen bij het APF,
  • er is geen sprake van een herverdelingsvraagstuk, (is de waarde na overgang voor een ieder hetzelfde?) en
  • er is sprake van onderbrenging bij een professionele uitvoerder met een professioneel bestuur, waarbij via het belanghebbendenorgaan advies- en instemmingsrechten bestaan.

  Hoe nu verder?
  De eerste stappen zijn gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Naast een definitieve selectie van de uitvoerder moet het besluitvomingsproces zorgvuldig doorlopen worden. Hierbij horen, voordat het formele traject met DNB opgestart wordt, een overlegtraject van de werkgever met de OR en een adviesprocedure met het Verantwoordingsorgaan van het fonds. Parallel hieraan moet met de toekomstige uitvoerder gewerkt worden aan een zorgvuldige overdracht. Gedurende dit proces houden betrokken partijen pro-actief rekening met de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord.

  Op basis hiervan houden wij rekening met een doorlooptijd van één tot anderhalf jaar waarbij de besluitvorming dit najaar en een overdracht in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden.

  Via de nieuwspagina op de site van het fonds en, bij belangrijke stappen schriftelijk, houden wij de deelnemers op de hoogte van de voortgang van dit traject.

 • 19 mrt | Dekkingsgraad februari 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in februari 2021 gestegen naar 114,3% (was 113,4%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 124,4% (was 120,8%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 122,1% (was 118,0%).

  De waarde van het vermogen is in de maand februari gedaald van EUR 896,9 miljoen naar EUR 887,3 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 3,38%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 1,44%. De liquide middelen zijn in februari afgenomen van EUR 25,7 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 742,6 miljoen naar 713,2 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.

 • 18 mrt | Indexatie gepensioneerden en gewezen deelnemers

  Het bestuur van het Aon Pensioenfonds heeft besloten om de pensioenrechten van de pensioengerechtigden, alsmede de pensioenaanspraken van de arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers per 1 januari 2021 te verhogen met 0,35%.

 • 17 mrt | Geen indexatie middelloonregeling

  Omdat er dit jaar geen algemene loonronde is bij Aon, vindt er ook geen indexatie plaats in de middelloonregeling voor de deelnemers.

 • 22 feb | Dekkingsgraad januari 2021

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in januari 2021 gestegen naar 113,4% (was 113,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 120,8% (was 119,9%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 118,0% (was 115,8%).

  De waarde van het vermogen is in de maand januari gedaald van EUR 900,9 miljoen naar EUR 896,9 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,57%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,47%. De liquide middelen zijn in november afgenomen van EUR 27,7 mln tot EUR 25,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 751,5 miljoen naar 742,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

 • 21 jan | Dekkingsgraad december 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in december 2020 gedaald naar 113,2% (was 113,5%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 119,9% (was 117,4%).
  De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 115,8% (was 113,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van EUR 888,0 miljoen naar EUR 901,1 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,32%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 3,05%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,7 mln tot EUR 27,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 756,6 miljoen naar 751,5 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort blijft verkeren.

  De voorziening pensioenverplichtingen per 31-12-2020 is gebaseerd op voorlopige kasstromen per 31-12-2020, waarbij rekening is gehouden met de overgang naar de nieuwe Prognosetafel AG2020. Verder is in de betreffende kasstromen per 31-12-2020 ook rekening gehouden met:

  1. de nieuwe correctiefactoren (op de sterftekansen),
  2. de verhoging van de kostenopslag van 2,5% naar 2,75% en de verlaging van de wezenpensioenopslag van 2% naar 1%.

2020

 • 21 dec | Dekkingsgraad november 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in november 2020 gedaald naar 113,5% (was 113,7%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 117,4% (was 112,6%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 113,3% (was 108,5%)

  De waarde van het vermogen is in de maand november gestegen van EUR 860,2 miljoen naar EUR 888,0 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 0,48%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 9,86%. De liquide middelen zijn in november toegenomen van EUR 24,3 mln tot EUR 24,7 mln.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,8 miljoen naar 756,6 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 04 dec | Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

  Op 18 maart is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de heer P.L.M. van Meeuwen zijn functie als lid van eht Verantwoordingsorgaan had neergelegd. Door de Belangenvereniging is mevrouw C. Roos-Kempers als kandidaat voorgedragen. Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor de vacante zetel namens de pensioengerechtigden.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben haar beoordeeld als een geschikte kandidaat. Mevrouw Roos is door het bestuur in de bestuursvergadering van 14 mei 2020 benoemd als lid van ons Verantwoordings-orgaan namens de pensioengerechtigden.

  Op 14 augustus is wederom een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de zittingstermijn van de heer F.H. Dozy per 1 juli 2020 was verstreken en hij zich niet herkiesbaar had gesteld. Tijdens de daarvoor gestelde termijn heeft de heer E. van Kooij zichzelf kandidaat gesteld voor de vacante zetel. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.

  De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben hem beoordeeld als een geschikte kandidaat. De heer Van Kooij is door het bestuur in de bestuursvergadering van 20 oktober 2020 benoemd als lid van ons Verantwoordings-orgaan namens de pensioengerechtigden.

 • 20 nov | Leden van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever

  In december 2019 heeft de heer A.C. van Amen zijn functie als lid van het Verantwoordingsorgaan van ons fonds neergelegd.

  Per 1 juli 2020 was de zittingstermijn van de heer T.E. Lutgendorff verstreken.

  De werkgever heeft de heer Lutgendorff opnieuw voorgedragen voor een termijn. Tevens heeft de werkgever mevrouw N. Ankoné voorgedragen als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

  Het bestuur heeft beide leden in de bestuursvergadering van 10 september 2020 benoemd als leden van ons Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

 • 19 nov | Dekkingsgraad oktober 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad in oktober 2020 gedaald naar 113,7% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 112,6% (was 113,2%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 108,5% (was 109,2%).

  De waarde van het vermogen is in de maand oktober gedaald van EUR 860,6 miljoen naar EUR 860,2 miljoen. De marktrente is gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gestegen met 1,13%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,02%. De liquide middelen zijn in oktober afgenomen van EUR 26,4 mln tot EUR 24,3 mln. 

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 759,0 miljoen naar 763,8 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert.

 • 16 okt | Dekkingsgraad september 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in september 2020 gedaald naar 114,2% (was 114,4%). De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 113,4% (was 115,3%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 109,2% (was 111,3%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 859,7 miljoen naar EUR 860,6 miljoen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,09%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gedaald met 2,31%. De liquide middelen zijn in september toegenomen van EUR 18,9 mln tot EUR 26,4 mln. De marktrente is gedaald. In september heeft het bestuur AIM de opdracht gegeven om de overwogen positie in HIGH Yield obligaties terug te brengen naar het normgewicht van 4,5% en de opbrengst onder te brengen in het geldmarkt fonds. Hiermee worden de daling van de vastrentende portefeuille en de relatief forse toename van de liquide middelen verklaard.

  De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gestegen van 745,9 miljoen naar 759,0 miljoen. De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds in staat van reservetekort verkeert. Een herstelplan zal worden opgesteld.

 • 08 okt | Dekkingsgraad augustus 2020

  Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in augustus 2020 gestegen naar 114,4% (was 114,2%). De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 115,3% (was 112,0%). De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 111,3% (was 107,5%).

  De waarde van het vermogen is in de maand augustus gestegen van EUR 855,2 miljoen naar EUR 859,8 miljoen. De marktrente is gestegen. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 1,37%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 4,79%. De liquide middelen zijn in augustus toegenomen van EUR 18,2 mln tot EUR 19,0 mln. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door het fonds gehanteerde actuariële grondslagen gedaald van 763,4 miljoen naar 745,9 miljoen.

  De beleidsdekkingsgraad is nu zodanig dat het pensioenfonds niet langer in staat van reservetekort verkeert.