Beëindiging bijdrage uit hoofde van artikel 13 van de uitvoeringsovereenkomst

In aanvulling op de reguliere premie betaalde Aon jaarlijks een bijdrage van EUR 2,5 miljoen. De oorsprong van deze vergoeding ligt in het tot 1 januari 2015 geldende herstelplan. Aon heeft zich destijds bereid verklaard deze betalingen tot ultimo 2022 te continueren. Dit is vastgelegd in artikel 13 van de uitvoeringsovereenkomst. Hierin is de bepaling uit het herstelplan overgenomen dat de verplichting vervalt wanneer de actuele dekkingsgraad per ultimo van enig kalenderkwartaal een niveau bereikt dat behoort bij tweemaal het vereiste eigen vermogen.

Verschillende factoren, waaronder de beleggingsresultaten, en natuurlijk ook de aanvullende bijdragen van Aon, hebben ervoor gezorgd dat het fonds er financieel goed voor staat. De graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo juni 2021 130,7%. De dekkingsgraad behorend bij het vereist eigen vermogen bedroeg toen 114,4%. De dekkingsgraad behorend bij tweemaal het vereist eigen vermogen was hiermee 128,8%. De actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo juni 2021 dus meer dan de dekkingsgraad behorend bij tweemaal het vereist eigen vermogen. De contractuele verplichting van de werkgever om de jaarlijkse aanvullende bijdrage van EUR 2,5 miljoen te betalen is daarmee komen te vervallen.

Op 9 september 2021 heeft Aon aan het fonds kenbaar gemaakt dat de aanvullende bijdragen in 2021 en 2022 op grond van de uitvoeringsovereenkomst niet meer betaald zullen worden. In vervolg hierop heeft het fonds aan Aon bevestigd dat de contractuele verplichting per 30 juni 2021 is vervallen en dat de aanvullende bijdragen van 2021 en 2022 niet meer in rekening gebracht worden.