Dekkingsgraad augustus 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 133,7% (was 132,9%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 138,7% (was 133,2%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 138,5% (was 132,6%).

 

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 785,2 miljoen naar EUR 747,5 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 5,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 3,5%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,0 mln tot EUR 19,5 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 589,7 miljoen naar 538,9 miljoen.