Dekkingsgraad maart 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 131,2% (was 130,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 133,8% (was 131,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 132,7% (was 130,4%).
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 866,0 miljoen naar EUR 853,3 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,6%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 1,2%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 19,1 mln tot EUR 23,4 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 658,3 miljoen naar 637,8 miljoen.
  • In maart heeft de werkgever de voorschotpremie voor 2022 ad EUR 5,0 mln betaald.