Dekkingsgraad mei 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,2% (was 131,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 136,7% (was 136,1%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 136,4% (was 135,4%).

 

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 806,1 miljoen naar EUR 785,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 3,3%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 1,4%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 22,0 mln tot EUR 21,9 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 592,4 miljoen naar 574,1 miljoen.