Dekkingsgraad november 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 135,6% (was 134,9%).
  • De actuele dekkingsgraad is vrijwel onveranderd gebleven op 139,5% (was 139,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 139,1% (was 139,4%).

 

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 700,6 miljoen naar EUR 737,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 4,9%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 5,8%.
  • De liquide middelen zijn licht toegenomen van EUR 19,0 mln naar EUR 19,1 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 502,0 miljoen naar 528,2 miljoen.