Dekkingsgraad oktober 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 134,9% (was 134,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 139,6% (was 137,8%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 139,4% (was 137,5%).

 

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 697,3 miljoen naar EUR 700,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 1,0%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 3,3%.
  • De liquide middelen zijn constant gebleven op EUR 19,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 506,2 miljoen naar 502,0 miljoen.