Oproep kandidaatstelling lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

Ons fonds kent een Verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat thans uit twee vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden.

Mevrouw C. Roos-Kempers is sinds 14 mei 2020 vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Zij is destijds tussentijds benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan, waarbij zij de plaats van een afgetreden lid heeft ingenomen met een zittingsduur tot 1 juli 2021. Volgens het geldende verkiezingsreglement is de resterende zittingsduur van het voormalig Verantwoordingsorgaan-lid ook van toepassing op mevrouw Roos-Kempers.

Van mevrouw Roos-Kempers verstrijkt derhalve op 1 juli 2021 de zittingstermijn. Er ontstaat per die datum een vacature bij het Verantwoordingsorgaan. Mevrouw Roos-Kempers heeft zich herkiesbaar gesteld.

De Pensioenwet geeft de mogelijkheid tot het houden van verkiezingen voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de benoeming van de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden geschiedt op basis van verkiezing door de pensioengerechtigden bij ons fonds. Dit betekent dat als er meer dan één geschikte kandidaat voor een vacature is er verkiezingen worden gehouden op basis van een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement*.

Kandidaatstelling

De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen:

 • Een pensioengerechtigde, die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
 1. verklaring omtrent het gedrag;
 2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die zichzelf kandidaat stellen*;
 3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen*.

 

 • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en geen pensioengerechtigde bij ons fonds is, maar door ten minste vijf pensioengerechtigden bij ons fonds als kandidaat wordt voorgedragen. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken in te dienen:
 1. verklaring omtrent het gedrag;
 2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door pensioengerechtigden worden voorgedragen*;
 3. een lijst waaruit blijkt dat ten minste vijf pensioengerechtigden de kandidatuur ondersteunen*.

 

 • Een persoon die bij aanvang van de verkiezingstermijn ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die als kandidaat wordt voorgedragen door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten als doel omvatten mede het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het fonds. Bij de kandidaatstelling dient de kandidaat de volgende stukken te overleggen:
 1. verklaring omtrent het gedrag;
 2. formulier kandidaatstelling voor kandidaten die door een vereniging worden voorgedragen*;
 3. een accountantsverklaring dat de vereniging onder haar leden ten minste vijf leden kent die pensioengerechtigden zijn van ons fonds;
 4. een verklaring namens de vereniging dat zij de kandidaatstelling ondersteunt.

 

* Deze documenten kunt u downloaden van onze website www.pensioenfondsaon.nl

 

Profielschets

De kandidaten moeten aan de profielschets voldoen. Een onderzoek naar de geschiktheid door de zittende leden van het Verantwoordingsorgaan maakt onderdeel uit van de procedure. De zittingstermijn is drie jaar.

Verkiezingstermijn

De periode waarin op de kandidaten kan worden gestemd. Deze vangt aan op een door de Verkiezingscommissie vast te stellen tijdstip. Aanvang en duur van de Verkiezingstermijn zullen tijdig en schriftelijk met de kiesgerechtigden worden gecommuniceerd.

Correspondentieadres

De kandidaatstelling dient u schriftelijk binnen drie weken na dagtekening van deze brief in te dienen bij de Verkiezingscommissie:

De Verkiezingscommissie
p/a Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
Postbus 518
3000AM Rotterdam