Toeslagverlening 2023

Toeslagverlening 2023

Het pensioenfonds streeft ernaar ieder jaar het pensioen van de inactieve deelnemers (slapers en pensioengerechtigden) te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening. De toeslagverlening ligt vast in het pensioenreglement. In het reglement is bepaald dat de toeslag niet negatief kan zijn en in enig kalenderjaar niet meer zal bedragen dan 4%. Het bestuur gebruikt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad (dit is de verhouding tussen de belegde middelen en de verplichtingen van het pensioenfonds) als leidraad voor de toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving. De regelgeving ligt vast in de specifieke regelgeving “Toekomst Bestendig Indexeren”. Nadere toelichting op deze regelgeving is opgenomen aan het eind van dit bericht


Reguliere toeslagverlening bedraagt 4%

Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag een (gedeeltelijke) toeslag toegekend worden. Het pensioenfonds mag niet meer toeslag verlenen dan er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% mogelijk is. Bij een beleidsdekkingsgraad van 140,1% (de TBI-grens) per 31 december 2022 kan een volledige toeslag volgens de prijsontwikkeling toegekend worden. Het toeslagbeleid is gebaseerd op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer die wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit indexcijfer is, gemeten over de periode van oktober 2021 tot oktober 2022, gestegen met 16,93%. Op basis van deze ambitie zou dit leiden tot een verhoging van het pensioen met 16,93% per 1 januari 2023. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2022 136%. Dit is lager dan de beleidsdekkingsgraad van 140,1% die vereist is om de toeslag volledig toe te kunnen kennen. De op basis van de beleidsdekkingsgraad toe te kennen toeslag bedraagt daardoor: (136,0% -/- 110%) / (140,1% -/- 110%) = 86,4% van de hierboven genoemde 16,93%. Dit komt overeen met 14,62%. Op grond hiervan, en het gegeven dat de te verlenen toeslag reglementair is beperkt tot 4%, heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 6 januari 2023 besloten om per 1 januari 2023 conform de reglementen een toeslag te verlenen van 4,00%. Deze toeslag is dit jaar al verwerkt in de pensioenen die in de maand januari worden uitgekeerd. De belanghebbenden die recht hebben op deze aanpassing worden nog per brief geïnformeerd.
 

Geen ruimte voor inhaaltoeslag

Bovengenoemde dekkingsgraad biedt geen ruimte om een inhaaltoeslag toe te kennen. Zoals hierboven aangegeven worden toeslagen berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. Op basis van hiervan is inhaalindexatie eerst mogelijk na het bereiken van een beleidsdekkingsgraad van 140,1%. De beleidsdekkingsgraad is met 136% echter lager.

Overzicht toegekende voorwaardelijke toeslagen

 

Datum

Toeslag ambitie

Verleende toeslag

Verleende inhaaltoeslag

Jaar verleende inhaaltoeslag

1 januari 2009

2,53%

0,00%

1,59%

2019

1 januari 2010

0,40%

0,20%

 

 

1 januari 2011

1,38%

0,69%

 

 

1 januari 2012

2,33%

0,00%

2,33%

2022

1 januari 2013

1,98%

1,49%

0,483%

2022

1 januari 2014

0,90%

0,90%

 

 

1 januari 2015

0,75%

0,34%

 

 

1 januari 2016

0,41%

0,10%

 

 

1 januari 2017

0,36%

0,00%

 

 

1 januari 2018

1,34%

1,34%

 

 

1 januari 2019

1,68%

1,68%

 

 

1 januari 2020

1,73%

1,27%

 

 

1 januari 2021

1,12%

0,35%

 

 

1 januari 2022

3,28%

3,28%

 

 

1 januari 2023

4,00% *)

4,00%

 

 

 

In 2012 is destijds geen toeslag verleend. Deze is in 2022 gecompenseerd. In 2013 is een gedeeltelijke toeslag verleend. De inhaaltoeslag van 0,483% geeft met de in 2013 toegekende toeslag van 1,49% cumulatief een toeslag van 1,98% (1,0149 * 1,00483 = 1,019802). Hiermee is de achterstand van die jaren middels inhaaltoeslagen in 2022 gecompenseerd. In het reglement is bepaald dat naarmate toeslagachterstanden ouder zijn, zij eerder worden ingehaald en dat achterstanden die ouder zijn dan 10 jaren niet meer in aanmerking worden genomen bij het toekennen van een inhaaltoeslag.*) in 2023 is de maximale toeslag van 4% conform het reglement toegekend bij een stijging van het CPI van 16,93%. Hiermee is de verleende toeslag gelijk aan de reglementair maximaal toe te kennen toeslag.

Toelichting Toekomst Bestendig Indexeren

Volgens de indexatieregels voor pensioenfondsen “Toekomst Bestendig Indexeren” (verder: TBI) mogen pensioenfondsen pas volledige indexatie toepassen als ze over voldoende eigen vermogen beschikken om deze pensioenen ook in de toekomst volledig te kunnen indexeren. Dit eigen vermogen is de TBI-grens en wordt berekend volgens de voorschriften en gepubliceerde parameters van De Nederlandsche Bank. Voor de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen houdt het pensioenfonds een voorziening pensioenverplichtingen (verder: VPV) aan. Daar tegenover beschikt het pensioenfonds over een vermogen. De verhouding tussen het vermogen en de VPV is de dekkingsgraad. Het voortschrijdende gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag (gedeeltelijk) geïndexeerd worden. Het pensioenfonds mag niet meer indexatie verlenen dan dat er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% aanwezig is.

De TBI-grens wordt als volgt berekend:

• eerst wordt een projectie gemaakt van alle toekomstige voorwaardelijke toeslagen over de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten, waarbij deze aanspraken en rechten jaarlijks met door de Nederlandsche Bank voorgeschreven inflatieparameters worden verhoogd;

• vervolgens wordt de contante waarde bepaald van al deze toekomstige toeslagen op basis van het wettelijk voorgeschreven maximale netto rendement.

• deze contante waarde, uitgedrukt in een percentage van de VPV, wordt opgeteld bij de minimaal benodigde beleidsdekkingsgraad van 110%.