Update toekomst pensioenfonds april 2022

Update april 2022

De toekomst van het pensioenfonds

Het Aon pensioenfonds is een gesloten fonds. De omvang van het fonds is zodanig dat naar de mening van het bestuur voortzetting op de middellange termijn niet houdbaar is. De afgelopen jaren heeft het bestuur daarom onderzocht bij welke pensioenuitvoerder de pensioenverplichtingen het beste kunnen worden ondergebracht. Onder begeleiding van externe pensioenadviseurs zijn alle mogelijke vormen van pensioenuitvoerders in het onderzoek betrokken: bedrijfstakpensioenfondsen, algemeen pensioenfondsen (APF) en verzekeraars.
Dit onderzoek heeft in goed overleg met de werkgever, de ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan plaatsgevonden.

Voorkeur voor een APF

Op basis van het uitgebreide onderzoek en het advies van experts heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken om de pensioenverplichtingen over te dragen aan een eigen Aon-collectiviteitskring bij een APF. De belangrijkste redenen dat het bestuur een voorkeur heeft voor een eigen Aon-collectiviteitskring bij een APF zijn:

  • Het verwachte pensioenniveau is bij een APF hoger dan bij de andere onderzochte alternatieven zoals bedrijfstakpensioenfonds PGB en verzekeraars. Alleen bij voortdurende slechte beleggingsresultaten of hele lage inflatie zal het pensioenniveau bij een verzekeraar (waar de pensioenen in principe zijn gegarandeerd en niet kunnen worden gekort) over 15 jaar gemeten gemiddeld hoger zijn;
  • De pensioenregeling kan een-op-een worden overgenomen, er is geen sprake van wijziging van de pensioentoezegging;
  • De keuze voor een APF zorgt voor onderbrenging van de regelingen bij een toekomstbestendige professionele pensioenuitvoerder, waarbij via het belanghebbendenorgaan advies- en goedkeuringsrechten gewaarborgd zijn;
  • De eigen Aon-collectiviteitskring is juridisch afgescheiden van de kringen van andere werkgevers. Het vermogen van het Aon pensioenfonds komt daarmee alleen ten goede aan de eigen collectiviteitskring.
Wat is een APF met eigen collectiviteitskring?

Een APF is een Nederlands pensioenfonds met één bestuur, maar met meerdere werkgevers en pensioenregelingen. De eigen Aon-collectiviteitskring kan gezien worden als een ‘eigen fonds binnen een groter geheel’. Momenteel zijn nog twee APF-en in de race om de nu door het Aon Pensioenfonds uitgevoerde regelingen uit te gaan voeren. Beide hebben toegezegd dat de pensioenregeling, het financiële beleid en het beleggingsbeleid een-op-een kunnen worden overgezet naar de eigen Aon-collectiviteitskring.
Het grote verschil met het Aon pensioenfonds is dat het APF een onafhankelijk bestuur heeft dat pensioenregelingen uitvoert voor meerdere werkgevers.
Daarmee verandert de invloed op de uitvoering van de pensioenregeling, waarbij de inspraak per kring via een eigen belanghebbendenorgaan is geregeld. Indien het bestuur van het Aon pensioenfonds daadwerkelijk besluit om de pensioenverplichtingen naar een APF over te dragen, worden de deelnemers uiteraard uitgebreid over het gekozen APF geïnformeerd.

Hoe nu verder?

Het bestuur maakt binnenkort een keuze tussen twee APF-en waarbij de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig worden afgewogen. In de volgende update op de website en in een brief aan alle deelnemers wordt bekend gemaakt welke keuze gemaakt is.

Met het dan gekozen APF worden vervolgens transitieplannen opgesteld en worden alle benodigde formele documenten in orde gemaakt. Het bestuur neemt pas een besluit om het pensioenfonds op te heffen en de pensioenen daadwerkelijk over te dragen naar het gekozen APF nadat:

  • het bestuur heeft kunnen controleren dat alle afspraken die zijn gemaakt over de een-op-een overgang in de documenten zijn opgenomen;
  • de werkgever heeft besloten de pensioenregeling bij het gekozen APF onder te brengen en de uitvoeringsovereenkomst met het Aon pensioenfonds heeft opgezegd.
Welke informatie kunnen de deelnemers gedurende het traject verwachten?

Wij houden de deelnemers de komende tijd ook per brief op de hoogte van de voortgang van het traject. Daarnaast zullen er artikelen op de website worden geplaatst. Ook is op de website al een webpagina met vragen en antwoorden (Q&A) geplaatst. Neem dus regelmatig een kijkje op de website

In het traject kunnen de deelnemers diverse brieven van het fonds verwachten.

Brieven met meer informatie over het onderzoek naar de nieuwe pensioenuitvoerder en de stand van zaken. In de volgende brief aan de deelnemers zal worden vermeld welk APF het bestuur gekozen heeft.

Nadat het bestuur besloten heeft om het pensioenfonds op te heffen en de pensioenen over te dragen worden de deelnemers hier per brief over geïnformeerd. Deze brief wordt verzonden nadat het fonds toestemming aan De Nederlandsche Bank heeft gevraagd voor de collectieve waardeoverdracht.

Na overdracht van de pensioenen aan het APF ontvangen de deelnemers een persoonlijk ‘pensioenoverzicht’ waarin de hoogte van de pensioenen staat die feitelijk voor de deelnemers zijn overgedragen. Deze brief zal twee tot drie maanden nadat de collectieve waardeoverdracht heeft plaatsgevonden worden verzonden.

Met de nieuwe pensioenuitvoerder wordt afgesproken dat zij de deelnemers informeren over de hoogte van de overgenomen pensioenen. Dat biedt de deelnemers de mogelijkheid om vast te stellen dat de pensioenen een-op-een zijn overgedragen.

Tot slot krijgt alle deelnemers van het fonds een laatste brief nadat het pensioenfonds alles heeft afgewikkeld. Dit is meestal zes tot acht maanden nadat de collectieve waardeoverdracht is uitgevoerd.

Ook op de website zal regelmatig een update verschijnen.