Update toekomst pensioenfonds jan 2023

Update januari 2023

In de update van november 2022 is informatie gegeven over de voorgenomen onderbrenging van de uitvoering van de pensioenregeling bij Stap. In dat bericht is tevens aandacht geschonken aan de opt-out. In deze update, die feitelijk een korte versie vormt van de eind december 2022 verzonden brief aan alle belanghebbenden, wordt de stand van zaken ultimo 2022 geschetst.

Opheffing van het Aon pensioenfonds

De uitvoering van de pensioenregeling wordt volgens planning op 1 april 2023 aan Stap overgedragen. Het bestuur zorgt ervoor dat de overdracht van de opgebouwde pensioenen volgens afspraak verloopt. Na de collectieve waardeoverdracht van alle opgebouwde pensioenen beheert het Aon pensioenfonds geen pensioenvermogen meer en kan het Aon pensioenfonds worden opgeheven.

Het opgebouwde pensioen verhuist en verandert niet

Het bij het Aon pensioenfonds opgebouwde pensioen verhuist ongewijzigd naar een eigen collectiviteitkring bij Stap, mits De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) hier geen bezwaar tegen heeft. Indien de dekkingsgraad dit toelaat, verhoogt Stap, net als het Aon pensioenfonds, de opgebouwde pensioenen van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ieder jaar met een toeslag. De voorwaarden die het Aon pensioenfonds hanteert voor het verlenen van deze toeslag liggen vast in het pensioenreglement en worden door Stap ongewijzigd overgenomen. Dit geldt ook voor het verlenen van inhaaltoeslagen. De werkgever, Aon Groep Nederland, heeft met Stap afspraken gemaakt over de uitvoering van de pensioenen. Deze komen overeen met de huidige afspraken tussen de werkgever en het Aon pensioenfonds. Zo is afgesproken dat de werkgever de premie voor de onvoorwaardelijke toeslagverlening aan de actieve deelnemers ongewijzigd zal blijven betalen. Ook zal de werkgever bij Stap alle uitvoeringskosten verbonden met kring Aon Groep Nederland betalen, net zoals dat nu het geval is.

Nadere informatie over de opt-out

Zoals in de voorgaande berichten is aangegeven, is uit onderzoek gebleken dat de pensioenuitkeringen voor alle groepen belanghebbenden naar verwachting het hoogst zijn bij ongewijzigde voorzetting van de pensioenregeling bij een APF. Mede daarom heeft het bestuur besloten tot overdracht van de pensioenen aan Stap. Er zijn belanghebbenden voor wie meer zekerheid over de (toekomstige) pensioenuitkering zwaarder weegt dan een hogere verwachte (toekomstige) pensioenuitkering. Om die reden wordt aan de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden eenmalig de bovenwettelijke keuze gegeven om het opgebouwde pensioen over te dragen aan een verzekeraar. Dit wordt een opt-out genoemd. Indien gebruik gemaakt wordt van de opt-out en daarmee gekozen wordt voor overdracht van het opgebouwde pensioen aan de verzekeraar wordt deze de uitvoerder van de pensioenregeling. De pensioenregeling wijzigt dan. Ondertussen heeft het bestuur, na een uitgebreid offerte traject met vier verzekeraars, besloten dat de pensioenen van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die kiezen voor opt-out dan worden overgedragen aan Zwitserleven. Het verantwoordingsorgaan heeft over die keuze positief geadviseerd. Die overdracht zal ook per 1 april 2023 plaatsvinden, net als de collectieve waardeoverdracht aan Stap.

Het administratiekantoor van Aon pensioenfonds beëindigt haar werkzaamheden

De administratie van het Aon pensioenfonds werd uitgevoerd door InAdmin RiskCo. InAdmin RiskCo is gestopt met deze dienstverlening aan pensioenfondsen. Het bestuur van het Aon pensioenfonds heeft besloten vanaf januari 2023 een gedeelte van de administratieve werkzaamheden uit te laten voeren door TKP. TKP is ook een pensioenadministrateur en voert onder andere de administratie uit voor Stap. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2023 uitkeringen en mogelijke correspondentie door TKP verzorgd worden. Tot 1 april 2023 blijft InAdmin RiskCo echter nog het aanspreekpunt voor het Aon pensioenfonds.

Vervolgstappen

Voorwaarde voor de verhuizing van het pensioen naar Stap of Zwitserleven is dat DNB goedkeuring verleent met een zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar’. Daarom heeft het Aon pensioenfonds op 20 december jl. het voornemen tot de collectieve waardeoverdrachten gemeld aan DNB. DNB controleert onder andere of de collectieve waardeoverdracht aan alle voorwaarden voldoet en beoordeelt de (financiële) consequenties van de collectieve waardeoverdrachten voor de verschillende groepen belanghebbenden. DNB heeft 3 maanden de tijd om ons verzoek te beoordelen. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan en DNB geen bezwaar heeft, kan het opgebouwde pensioen daadwerkelijk per 1 april 2023 verhuizen. Eind januari 2023 ontvangen de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een brief met persoonlijke informatie op basis waarvan zij kunnen bepalen of zij gebruik willen maken van de mogelijkheid tot opt-out en overdracht aan Zwitserleven. Zodra DNB heeft aangegeven dat de overdracht definitief mag worden uitgevoerd, ontvangen alle belanghebbenden daarover bericht. Ongeveer 4 maanden na de waardeoverdracht ontvangen alle belanghebbenden een overzicht met daarop de hoogte van het pensioen dat het Aon pensioenfonds heeft overgedragen. De nieuwe pensioenuitvoerder, Stap of Zwitserleven, verzendt ook een overzicht met de overgenomen pensioenen.