Update toekomst pensioenfonds juli 2022

Update juli 2022

In de brief van mei 2022 en de update van juni 2022 is aangegeven dat het bestuur van het pensioenfonds de voorkeur heeft uitgesproken om de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds over te dragen aan een eigen Aon-collectiviteitkring bij een Algemeen Pensioenfonds (APF) te weten Stap (formeel: Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap). In het bericht is tevens informatie verstrekt over het proces en de rol van de verschillende partijen in dit proces.

Zoals geschetst heeft de werkgever een instemmingsverzoek aan de ondernemingsraad (OR) van Aon Groep Nederland verzonden. Op 20 juli 2022 heeft de werkgever laten weten dat de OR instemming heeft verleend aan de onderbrenging bij Stap. Hierbij is afgesproken dat in een nog in te dienen tweede verzoek de relevante juridische stukken gedeeld worden. Parallel aan dit traject heeft het bestuur met zijn adviseurs en Stap in verschillende werkgroepen gewerkt aan de formele (juridische) en administratieve invulling van de beoogde onderbrenging. Hierbij is veel aandacht geschonken aan het mogelijk maken van de in het bericht van juni genoemde opt-out.

In de bestuursvergadering van 21 juli 2022 heeft het bestuur een zogenaamd voorgenomen besluit genomen om het fonds te liquideren en de pensioenen – zoals hiervoor aangeven – over te dragen aan Stap. Het verantwoordingsorgaan van het fonds wordt advies gevraagd over dit voorgenomen besluit.

Hoe nu verder?

Een voorgenomen besluit is geen definitief besluit. Het bestuur neemt pas een definitief besluit om het pensioenfonds op te heffen en de pensioenen daadwerkelijk over te dragen naar Stap nadat:

  • de werkgever formeel besloten heeft een uitvoeringsovereenkomst met Stap te sluiten en de uitvoeringsovereenkomst met het Aon pensioenfonds heeft opgezegd;
  • het bestuur het advies van het verantwoordingsorgaan heeft kunnen meewegen in de besluitvorming (zie hiervoor de bijlage bij de brief van10 maart 2022).

De komende weken bestudeert het verantwoordingsorgaan met haar adviseur de stukken nader en zal aansluitend een advies uitbrengen aan het bestuur.

Vervolgens heeft DNB een beslissende rol. De daadwerkelijke overdracht kan alleen plaatsvinden wanneer DNB aangegeven heeft daartegen geen bezwaar te hebben.

Wanneer ontvangt u meer informatie?

Nadat het advies van het verantwoordingsorgaan is ontvangen en besproken in het bestuur, zal het bestuur, eerst via de website en vervolgens schriftelijk, meer gedetailleerde informatie geven aan de belanghebbenden. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van september zijn.