Update toekomst pensioenfonds juni 2022

Update juni 2022

In het bericht van april 2022 is aangegeven dat het bestuur van het pensioenfonds de voorkeur heeft uitgesproken om de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds over te dragen aan een eigen Aon-collectiviteitkring bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). In dit bericht, waarvan de inhoud ook via een brief met alle belanghebbenden is gedeeld, wordt nadere informatie gegeven over de keuze van de beoogde uitvoerder.

Voorkeur voor Stap

Op basis van het vervolgonderzoek dat is uitgevoerd heeft het bestuur van het pensioenfonds de voorkeur uitgesproken om exclusief met Stap Algemeen Pensioenfonds (hierna Stap) het vervolgtraject in te gaan.

De verwachting is dat dit uiteindelijk zal leiden tot een collectieve waardeoverdracht naar en het voortzetten van de huidige pensioenregelingen in een eigen Aon-collectiviteitkring bij Stap. 

 

De belangrijkste redenen voor het bestuur om het vervolgtraject met Stap in te gaan zijn:

  • Lagere kosten: de kosten voor uitvoering en vermogensbeheer zijn bij Stap lager dan in de huidige situatie. Dit heeft effect op de hoogte van het pensioen, omdat de kosten voor vermogensbeheer ten laste van het vermogen worden gebracht. Lagere kosten voor vermogensbeheer betekent dat na aftrek van deze kosten een hoger vermogen overblijft, wat uiteindelijk een beter pensioenresultaat voor de deelnemers oplevert.
  • Toekomstbestendig: het bestuur vindt dat met de keuze voor Stap gekozen wordt voor de meest toekomstbestendige oplossing voor de uitvoering van de huidige pensioenregelingen. Stap beheert het grootste vermogen van alle APF-en in Nederland.  Daarnaast heeft Stap een beheersbaar aantal collectiviteitkringen. Dit zijn voornamelijk “single client” kringen, waardoor het aantal bij Stap betrokken werkgevers overzichtelijk is.
  • Zelfde vermogensbeheerder: Stap heeft als enige APF dezelfde vermogensbeheerder als SPAGN, waardoor het makkelijker en goedkoper is de beleggingen van SPAGN aan Stap over te dragen. Zo is er bij een overgang naar Stap geen tweede vermogensbeheerder bij de transitie betrokken en hoeven er geen transitiekosten te worden gemaakt.

 

De rol van de werkgever – Aon Groep Nederland bv

Het pensioenfonds voert op basis van de uitvoeringsovereenkomst met Aon Groep Nederland bv de pensioenregelingen uit. Het besluit om deze uitvoering elders onder te brengen is, zoals op onze website uitgelegd, een besluit dat de werkgever in goed overleg met het pensioenfonds neemt. Deze voert daartoe overleg met de ondernemingsraad. Dit is de reden dat werkgever, pensioenfonds en ondernemingsraad vanaf de start regelmatig overleg hebben gevoerd. De werkgever heeft aangegeven de voorkeur voor Stap te delen. De werkgever heeft de ondernemingsraad geïnformeerd over het voornemen de uitvoeringsovereenkomst te beëindigen en heeft een instemmingsverzoek ingediend voor de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling door Stap. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het pensioenfonds besluit te liquideren en de pensioenen en het vermogen door middel van een collectieve waardeoverdracht over te dragen aan Stap.

 

Onderzoek naar opt-out

In het bericht van april 2022 is de voorkeur voor een APF kenbaar gemaakt. Uitgelegd is dat hiervoor onder andere is gekozen omdat het pensioenresultaat bij een verzekeraar naar verwachting lager is dan bij een APF. Alleen bij voortdurend slechte beleggingsresultaten of hele lage inflatie zal het pensioenniveau bij een verzekeraar over 15 jaar gemeten gemiddeld hoger zijn. Wel is het zo dat bij een verzekeraar de pensioenen in principe gegarandeerd zijn en niet kunnen worden gekort (overigens kunnen in een uitzonderlijke situatie waarin een verzekeraar insolvabel is de pensioenen wel degelijk gekort worden).

 

Het bestuur is zich ervan bewust dat er belanghebbenden kunnen zijn voor wie zekerheid over de (toekomstige) pensioenuitkering zwaarder weegt dan een hogere verwachte (toekomstige) pensioenuitkering. Het bestuur neemt de voorkeur voor zekerheid bij deze belanghebbenden zeer serieus. Het bestuur onderzoekt daarom of, en zo ja op welke wijze, aan hen een éénmalige keuzemogelijkheid voor zekerheid kan worden geboden. Dit heet opt-out. Mocht die mogelijkheid er komen dan zal dat waarschijnlijk pas na de overdracht van de pensioenen naar Stap zijn. In dat geval zullen wel al vóór de overdracht alle spelregels worden vastgelegd. De wijze waarop de opt-out wordt aangeboden, wordt afgestemd met De Nederlandsche Bank.

 

De opt-out kan niet worden geboden aan de deelnemers die nog in actieve dienst van Aon zijn, omdat zij nog recht hebben op toeslagen in de pensioenregeling waar de werkgever premie voor betaalt.

 

In een later stadium wordt nadere informatie gegeven over de ontwikkelingen met betrekking tot deze opt-out mogelijkheid. Mocht opt-out mogelijk worden gemaakt, dan zal uitgebreide toelichting geboden worden over de gevolgen van een dergelijke keuze. Zodanig dat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden

Hoe nu verder?

De komende periode zal worden gebruikt om met Stap transitieplannen op te stellen. Daarbij worden alle benodigde formele documenten in orde gemaakt. Het bestuur neemt pas een besluit om het pensioenfonds op te heffen en de pensioenen daadwerkelijk over te dragen naar Stap nadat:

  • het bestuur heeft kunnen controleren dat alle gemaakte afspraken met betrekking tot de een-op-een overgang in de juridische documenten zijn opgenomen;
  • de werkgever de uitvoeringsovereenkomst met het Aon pensioenfonds heeft opgezegd;
  • het bestuur het advies van het verantwoordingsorgaan heeft kunnen meewegen in de besluitvorming (zie hiervoor de bijlage bij de brief van10 maart 2022).

 

Ook de komende maanden zal er via diverse brieven en informatie op deze site meer informatie over het vervolg van het proces worden gegeven.