Update toekomst pensioenfonds nov 2022

Update november 2022

In de update van juli 2022 is aangegeven dat het bestuur na een zorgvuldig afwegingsproces besloten heeft exclusief met Stap Algemeen Pensioenfonds (hierna: Stap) het vervolgtraject in te gaan. Dit vervolgtraject is inmiddels succesvol doorlopen. Als gevolg hiervan worden de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioen aan Stap overgedragen. In deze update wordt kort aangegeven wat dit betekent. Later in het proces worden alle belanghebbenden met een brief hierover uitgebreid geïnformeerd.

De uitvoering van de pensioenregeling verhuist 

Op dit moment voert het pensioenfonds de middelloonregeling en voormalige eindloonregeling uit van Aon Groep Nederland (hierna: de werkgever). De uitvoering wordt, waarschijnlijk vanaf 1 april 2023, door Stap overgenomen. Stap richt voor de uitvoering van deze bestaande pensioenregelingen een eigen Aon-collectiviteitkring in. De werkgever zal hiervoor een uitvoeringsovereenkomst met Stap aangaan en de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds beëindigen. Stap zal de pensioenregelingen ongewijzigd uitvoeren.

De opgebouwde pensioenen gaan verhuizen en veranderen niet

Het bestuur van het pensioenfonds heeft vastgesteld dat het onderbrengen van de reeds opgebouwde pensioenen bij Stap in het belang is van alle betrokkenen. Dat betekent dat de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen zullen verhuizen. In het geval van verhuizing van de pensioenen van een groep deelnemers naar een andere pensioenuitvoerder spreekt men van een collectieve waardeoverdracht. 
  
Bij de collectieve waardeoverdracht worden alle pensioenen ongewijzigd overgedragen aan Stap. Na de collectieve waardeoverdracht van de pensioenen aan Stap, wordt het pensioenfonds opgeheven. De opheffing van het pensioenfonds brengt wettelijk met zich mee dat voor de collectieve waardeoverdracht geen individuele instemming aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hoeft te worden gevraagd.

Nadere informatie over de opt-out

In de update van april 2022 is aangegeven dat het bestuur zich ervan bewust is dat er belanghebbenden zijn voor wie meer zekerheid over de (toekomstige) pensioenuitkering zwaarder weegt dan een hogere verwachte (toekomstige) pensioenuitkering. Het bestuur heeft daarom onderzocht of, en zo ja op welke wijze, aan deze groep een éénmalige keuzemogelijkheid voor zekerheid kan worden geboden. Dit heet opt-out. De opt-out betekent dat deze belanghebbenden, door het bestuur in de gelegenheid worden gesteld om te kiezen voor een collectieve overdracht van hun pensioenen aan een door het pensioenfonds nog te selecteren verzekeraar. De opt-out wordt niet uitgevoerd nádat de overdracht naar Stap heeft plaatsgevonden (zoals vermeld in de update van juni 2022), maar gelijktijdig. De richtdatum waarop beide collectieve waardeoverdrachten plaatsvinden is daarom opgeschoven naar 1 april 2023. 

De opt-out kan niet worden geboden aan de deelnemers die nog in actieve dienst van Aon zijn, omdat zij nog recht hebben op toeslagen in de pensioenregeling waar de werkgever premie voor betaalt.

Daarnaast wordt de opt-out niet aangeboden aan arbeidsongeschikten. In hun situatie wordt de pensioenopbouw namelijk - conform het in het van toepassing zijnde reglement - premievrij voortgezet. Ook zijn wezen en ex-partners (van wie het pensioen nog niet is ingegaan) uitgesloten van deze keuze.

Vervolgstappen

De komende periode worden de voorstellen van de verzekeraars geactualiseerd. In dit kader onderzoekt het bestuur onder de belanghebbenden in hoeverre deze geïnteresseerd zijn in een opt-out. Na afronding van dit proces en na ontvangst van advies van het verantwoordingsorgaan wordt het verzoek tot collectieve waardeoverdracht medio december ingediend bij De Nederlandsche Bank, die beide overdrachten gelijktijdig en in samenhang ter goedkeuring zal beoordelen. Alle belanghebbenden ontvangen in januari 2023 schriftelijk nadere gedetailleerde informatie. De collectieve waardeoverdrachten gaan alleen door als De Nederlandsche Bank geen bezwaar hiertegen heeft.