Update toekomst pensioenfonds sept 2021

Het Aon pensioenfonds is een gesloten fonds. De omvang van het fonds is zodanig dat naar de mening van het bestuur voortzetting op termijn niet toekomstbestendig is. Medio 2020 hebben het bestuur van het pensioenfonds, de directie van Aon Groep Nederland en de ondernemingsraad een eerste verkennend gesprek gevoerd over de toekomst van het fonds en afspraken gemaakt over de aanpak van dit traject.

In onze update van april 2021 hebben wij het traject en de eerste fase, de selectie van het type uitvoerder geschetst. In deze fase hebben werkgever, fondsbestuur en de ondernemingsraad aan de hand van vooraf overeengekomen criteria de voorkeur voor uitvoering door een APF uitgesproken. Hierbij is afgesproken dat onderbrenging bij een verzekeraar als alternatief getoetst kan worden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Het bestuur ziet het APF als goed uitvoeringsalternatief omdat in die situatie de pensioentoezegging volledig nagekomen wordt:

  • de pensioenregeling hoeft niet gewijzigd te worden,
  • het vermogen blijft juridisch afgescheiden van het vermogen van de andere kringen bij het APF,
  • er is geen sprake van een herverdelingsvraagstuk, (is de waarde na overgang voor een ieder hetzelfde?) en
  • er is sprake van onderbrenging bij een professionele uitvoerder met een professioneel bestuur, waarbij via het belanghebbendenorgaan advies- en instemmingsrechten bestaan.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?
In het eerste kwartaal zijn reeds aan vier APF-en een zogenaamd Request For Proposal verstuurd. Alle partijen waren bereid om een voorstel uit te brengen. De ontvangen offertes zijn door onze adviseur geanalyseerd en met het bestuur besproken. Op basis hiervan zijn aanvullende vragen aan de APF-en gesteld. Deze vragen hadden onder andere betrekking op: algemene aspecten zoals omvang en groeiverwachtingen, Governance, waaronder bestuur en medezeggenschap, de collectieve waardeoverdracht, de kosten van de uitvoering, het pensioenakkoord en de aanwezige capaciteit voor een implementatie in de 2e helft van 2022.

Het bestuur heeft analyse van de aanbiedingen beoordeeld. Deze beoordeling heeft geleid tot een voorkeur voor twee APF-en.

Gedurende het proces heeft het bestuur overleg gevoerd met werkgever en ondernemingsraad, het verantwoordingsorgaan van het fonds en is de vereniging van belanghebbenden geïnformeerd.

Hoe nu verder?
De keuze van de 2 APF-en is inmiddels afgestemd met werkgever en de ondernemingsraad. De APF-en zijn uitgenodigd om eind september in een individuele presentatie hun voorstel nader toe te lichten. Daarna volgen de onderhandelingen over de voorwaarden.

Parallel hieraan herbeoordelen wij de onderbrenging bij een verzekeraar. We hebben een aantal verzekeraars benaderd om een offerte uit te brengen. Drie verzekeraars daarvan zijn bereid om een offerte uit te brengen. Een verzekeraar biedt een grotere mate van zekerheid dan een APF, maar biedt niet de mogelijkheid om te komen tot een hoger pensioenresultaat in de toekomst en brengt daarnaast een aantal praktische uitdagingen met zich mee. Deze worden in samenhang gewogen. Niet onbelangrijk ook is dat de keuze voor een verzekeraar definitief is, terwijl met de onderbrenging bij een APF de mogelijkheid bestaat om dat later alsnog te overwegen.

Wij streven er naar om in oktober een principebesluit te nemen over de toekomstige pensioenuitvoerder. Hierna kan het omvangrijke traject van de inrichting en overdracht en het voorbereiden van de liquidatie een aanvang nemen. Een dergelijk traject kent een aantal formele stappen waaronder een intensieve beoordeling door De Nederlandsche Bank.

Wij houden rekening met een doorlooptijd van een jaar waarbij een overdracht in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden.

Via de nieuwspagina op de site van het fonds en, bij belangrijke stappen schriftelijk, houden wij de deelnemers op de hoogte van de voortgang van dit traject.