Klachten en geschillen

Wat is een klacht?

Als u ontevreden bent over de manier waarop Pensioenfonds Aon u behandelt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het pensioenfonds.

Welke klachten kunt u melden?

  • Het niet tijdig verstrekken van informatie waar u om hebt gevraagd
  • Het niet tijdig verwerken van door u doorgegeven mutaties in de administratie
  • Het niet tijdig en/of onduidelijk beantwoorden van uw vragen
  • Onfatsoenlijke beantwoording van schriftelijke of telefonische vragen

Bij wie en hoe kunt u een klacht indienen?

U klacht dient binnen een periode van dertien weken nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur van het pensioenfonds. Geef een duidelijke omschrijving van de klacht en de datum waarop de klacht is ontstaan. Neem ook uw Burgerservicenummer en geboortedatum op.

Afhandeling

U krijgt een ontvangstbevestiging binnen twee weken nadat de klacht is binnengekomen. In de bevestiging staat wanneer u een antwoord kan verwachten op uw klacht.

De klachtencommissie van het pensioenfonds brengt schriftelijk advies uit over haar bevindingen. Dit doet zij in de vorm van een advies aan het bestuur. In beginsel wordt een klacht binnen vier maanden na ontvangst afgehandeld. Indien door omstandigheden deze termijn niet kan worden gehaald, worden zowel de klager als het bestuur hierover geïnformeerd.

Nog steeds ontevreden?

Tegen een uitspraak van het bestuur is geen beroep mogelijk. In voorkomend geval kan de klager zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen, Postbus 93560; 2509 AN Den Haag. Meer informatie vindt u op de website van de Ombudsman.

De volledige tekst van de klachtenprocedure vindt u hier.